Багатоваріантні питання

1.   До методологічних принципів СНР належить таке положення:

а)         матеріальні потреби дорівнюють матеріальним ресурсам;

б)         видатки на виробництво ВВП дорівнюють доходу від його
реалізації;

в)         видатки на імпорт дорівнюють доходам від експорту;

г)         СНР є важливим інструментом державного регулювання.

2.         До секторів СНР належать:

а)         транснаціональні корпорації;

б)         державні підприємства;

в)         фінансові установи;

г)         приватні підприємства.

3.         У СНР зовнішньоекономічні зв'язки відображає такий рахунок:

а)         фінансовий рахунок;

б)         розподілу доходів;

в)         поточних операцій;

г)         правильні відповіді (а) і (в).

4.         Валовий внутрішній продукт - це:

а)         сума всіх вироблених товарів та послуг;

б)         сума реалізованих товарів та послуг;

в)         сукупна ринкова вартість кінцевої продукції та послуг, що
вироблені за рік резидентами країни;

г)         сукупна ринкова вартість кінцевої продукції та послуг, що
вироблені за рік резидентами і неризедентами країни.

5.         Кінцевими товарами називаються товари, які призначені для:

а)         подальшої обробки та переробки;

б)         перепродажу;

в)         споживання;

г)         усі відповіді правильні.

6.         До резидентів країни відносяться:

а)         сезонні робітники;

б)         фізичні особи, які проживають на території країни більше
року, незалежно від громадянства;

в)         юридичні особи, які здійснюють свою виробничу діяльність
на території цієї країни;

г)         правильні відповіді (б) і (в).

7.         При обчисленні ВВП не враховують:
а) перепродаж товарів;

б)         державні та приватні трансфертні платежі;

в)         операції з цінними паперами;

г)         усі відповіді правильні.

8.         Із наведених визначень правильним є таке:

а)         ВВП - це валовий випуск мінус амортизація;

б)         ВВП - це валовий випуск плюс амортизація;

в)         ВВП - це валовий випуск мінус матеріальні витрати усіх
галузей плюс чисті продуктові податки;

г)         ВВП - це валовий випуск плюс матеріальні витрати усіх
галузей мінус чисті продуктові податки.

9.         При обчисленні ВВП подвійний рахунок виникає тоді, коли
підсумовують:

а)         вартість кінцевих і проміжних товарів та послуг;

б)         вартість лише кінцевих товарів та послуг;

в)         додану вартість, створену на всіх стадіях виробництва товарів
та послуг;

г)         державні закупівлі товарів та послуг.

10.       Повторний рахунок при визначенні ВНП і ЧНП виникає при
додаванні:

а)         чистої доданої вартості, створеної в добувній і сталеливарній
промисловості;

б)         приросту   запасів   у   борошномельній   і   в   пекарній
промисловості;

в)         виробництва залізної руди й чавуну;

г)         загального обсягу куплених споживчих товарів і засобів
виробництва.

11.       Які з перерахованих агрегованих величин не використовуються
при визначенні обсягу національного доходу?

а)         прибуток корпорацій;

б)         державні трансферні платежі;

в)         відсотки, сплачені підприємцями за капітал, отриманий у
кредит;

г)         рентний дохід.

12.       Які витрати населення не включаються у споживчі витрати при
розрахунку ВВП?

а)         витрати на перепродаж між кінцевими споживачами;

б)         витрати на купівлю товарів поточного використання;

в)         витрати на купівлю товарів довгострокового використання;

г)         усі відповіді неправильні.

13.       Які витрати держави не враховуються при розрахунку ВВП за
методом кінцевого використання?

а)         заробітна плата державних службовців;

б)         державні закупівлі товарів;

в)         державні витрати на ресурси;

г)         державні капіталовкладення.

14.       Податки на виробництво та імпорт використовуються для
обчислення:

а)         ВВП за виробничим методом;

б)         ВВП за методом доходів;

в)         наявного доходу;

г)         усі відповіді неправильні.

15.       Найбільшою    статтею   у   підході   "доходи - витрати"   до
визначення валового внутрішнього продукту є:

а)         орендна плата;

б)         державні видатки;

в)         заробітна плата або компенсації працівникам;

г)         чистий відсоток на капіталовкладення.

16.       Із перелічених величин до складу ВВП за методом доходів
входить:

а)         змішаний дохід;

б)         непрямі податки;

в)         рента;

г)         усі відповіді правильні.

17.       До непрямих податків не належить:

а)         мито;

б)         акциз;

в)         податок на додану вартість;

г)         податок з доходів фізичних осіб.

18.       Які з перерахованих нижче доходів включаються у ВВП:

а)         заробітна плата медичної сестри;

б)         доход від продажу велосипеда;

в)         покупка заміського будинку, побудованого в 1984 р.;

г)         покупка облігації державної позики.

19.       До складу ВВП, що обчислюється за методом видатків, не
включаються:

а)         державні видатки;

б)         матеріальні витрати;

в)         інвестиційні видатки;

г)         чистий експорт.

20.       Валові інвестиції розраховуються:

а)         як сума чистих інвестицій та амортизації;

б)         як різниця чистих інвестицій та амортизації;

в)         діленням чистих інвестицій на амортизацію;

г)         множенням чистих інвестицій на амортизацію.

21.       Відрахування на споживання капіталу - це:

а)         чисті інвестиції;

б)         чисті іноземні інвестиції;

в)         амортизація;

г)         фонди, які не можуть бути використані для закупівлі
споживчих товарів.

22.       Чисті інвестиції - це:

а)         вартість спожитого основного капіталу;

б)         приріст основного капіталу;

в)         різниця між валовими і прирістними інвестиціями;

г)         усі відповіді неправильні.

23.       До чистих інвестицій відноситься:

а)         купівля домашнім господарством легкового автомобіля;

б)         купівля підприємством земельної ділянки;

в)         заміна зношеного обладнання;

г)         будівництво складу готової продукції.

24.       Підрахуйте обсяг валових приватних внутрішніх інвестицій,
якщо відомо: вкладення у придбання цінних паперів становили
10 000 грн., витрати на купівлю активних засобів праці -
2 500 грн., а на будівельно-монтажні роботи - 3 000 грн.,
товарно-матеріальні запаси на початок року становили 200 грн.,
а на його кінець - 150 грн.:

а)         5 450 грн.;

б)         5 550 грн.;

в)         15 450 грн.;

г)         15 550 грн.

25.       ВВП можна визначити за такою формулою:

а)         У = ОЖ>і - N1;

б)         У = ОШ - N1 - отя;

в)         У = ОЖ>і - отя;

г)         У = Ом - N1.

26.       В яких випадках чистий експорт додатній:

а)         завжди;

б)         ніколи;

в)         коли експорт перевищує імпорт;

г)         коли експорт дорівнює імпорту.

27.       Чому дорівнює чистий експорт країни, якщо доходи від
експорту складають 12 млрд. грн., а витрати на імпорт -
9 млрд. грн.:

а)         3 млрд. грн.;

б)         9 млрд. грн.;

в)         12 млрд. грн.;

г)         21 млрд. грн.

28.       Податки на виробництво та імпорт використовуються для
обчислення:

а)         ВВП за видатками;

б)         ВВП за доходами;

в)         ВВП за виробничим методом;

г)         використовуваного доходу.

29.       Для обчислення внеску підприємства у ВВП, обчисленого як
сума доданої вартості, необхідно із суми продажу підприємства
вирахувати:

а)         амортизацію;

б)         заробітну плату, виплачену її працівникам;

в)         матеріальні витрати;

г)         обсяг продажу іншим підприємствам.

30.       Для визначення внеску державного сектора у виробництво
ВНП необхідно:

а)         розрахувати обсяг державних видатків на купівлю товарів та
послуг;

б)         визначити суму витрат держави на товари;

в)         врахувати державні видатки, пов'язані з купівлею лише
кінцевого продукту, виключивши у такий спосіб витрати
держави на проміжні товари;

г)         врахувати видатки на зарплату держслубовцям.

31.       Державні трансфертні платежі - це:

а)         частина національного доходу;

б)         виплата уряду домогосподарствам, не обумовлені їхньою
участю в процесі виробництва;

в)         видатки уряду на купівлю товарів та послуг;

г)         видатки уряду на утримання управлінського апарату.

32.       У якому випадку сукупні видатки в економіці не дорівнюють
сукупному доходу:

а)         якщо чистий експорт не дорівнює нулю;

б)         якщо чисті інвестиції більші за амортизацію;

в)         якщо держані трансферти менші за податкові надходження;

г)         усі відповіді неправильні.

33.       За інших рівних умов ВВП збільшиться, коли:

а)         споживання товарів поточного вжитку збільшиться;

б)         імпорт товарів збільшиться;

в)         державні трансферти збільшаться;

г)         інвестиції в основний капітал зменшаться.

34.       Що з перерахованого включається до складу ВВП?
а) послуги домогосподарки;

б)         купівля у сусіда вживаного автомобіля;

в)         купівля акцій у брокера;

г)         вартість нового підручника у місцевій книгарні.

35.       Яка із цих агрегованих величин не включається у ВНП,
розрахованого як сума видатків?

а)         валові інвестиції;

б)         чистий експорт товарів і послуг;

в)         державні закупівлі товарів і послуг;

г)         заробітна плата.

36.       Коли ВНП більший за ВВП?

а)         завжди;

б)         ніколи;

в)         коли чисті доходи з-за кордону додатні;

г)         коли чисті доходи з-за кордону від'ємні.

37.       Особистий дохід - це:

а)         вартість вироблених за рік товарів і послуг;

б)         дохід,  отриманий домогосподарствами  протягом даного

року;

в)         весь дохід, призначений для особистих видатків після сплати
податків;

г)         сума заощаджень із приватних джерел, що перебувають у
даній країні.

38.       Використовуваний дохід - це:

а)         особистий дохід мінус індивідуальні податки й неподаткові
платежі;

б)         сума, що включає зарплату, ренту і дохід у формі відсотка
на капітал;

в)         зарплата, дохід у формі відсотка на капітал мінус податок на
особистий дохід.

г)         усі відповіді неправильні.

39.       Номінальний ВВП залежить від:

а)         динаміки цін;

б)         динаміки виробництва товарів;

в)         динаміки наданих послуг;

г)         усі відповіді правильні.

40.       В якому випадку номінальний ВВП дорівнює реальному?

а)         завжди;

б)         ніколи;

в)         за відсутності інфляції та дефляції;

г)         за відсутності інфляції.

41.       Номінальний ВВП визначається за цінами:

а)         попереднього року;

б)         поточного року;

в)         наступного року;

г)         у середньому за три останніх роки.

42.       Якщо індекс цін у країні в 2000 р. становив 100, у 2008 р. він
становить 120, номінальний ВВП у 2008 р. становить
480 млрд. грн., тоді реальний ВВП у 2008 р. становить:

а)         400 млрд. грн.;

б)         424 млрд. грн.;

в)         460 млрд. грн.;

г)         480 млрд. грн.

43. У   таблиці   наведені   дані,   що   характеризують   величину номінального ВВП країни за 2006 - 2008 рр.:

 

Роки

Номінальний ВВП, млрд. грн.

Індекс цін, %

2006

162

92

2007

215

100

2008

243

121

Який рік є базовим і чому дорівнює темп приросту цін у 2008 р. порівняно 2006 р.:

а)         2006 р., 29 %;

б)         2007 р., 29 %;

в)         2006 р., 31,5 %;

г)         2007 р., 31,5 %.

44. На основі попереднього завдання визначте реальний ВВП у 2008 р.:

а) 122,5 млрд. грн.;

б) 200,8 млрд. грн.; б) 294,0 млрд. грн.; г) 364,7 млрд. грн.

45.       ВВП як показник занижує обсяг національного виробництва, бо
не враховує:

а)         результатів   економічної  діяльності  у  тіньовому  секторі
економіки;

б)         тієї частини продукції, яка вироблена з допомогою ресурсів,
що належать іноземцям;

в)         державних закупівель товарів та послуг;

г)         амортизації.

46.       Якщо упродовж року фізичний обсяг національного продукту не
змінився, а ціни за цей період подвоїлися, тоді:

а)         реальний ВВП подвоївся, а номінальний ВВП не змінився;

б)         реальний ВВП зменшився, а номінальний ВВП подвоївся;

в)         реальний ВВП не змінився, а номінальний ВВП подвоївся;

г)         реальний і номінальний ВВП подвоїлись.

47.       Приріст реального ВВП визначається як:

а)         АУ = (Уп / Р) - Ум;

б)         АУ = У - Ум;

в)         АУ = У / (Р - У);

г)         АУ = У - Уї-1 / Р.

48.       Визначте ВВП у ринкових цінах, якщо його обсяг у опостійних
цінах становить 800 млрд. грн., а субсидії на продукти -
50 млрд. грн., непрямі податки - 90 млрд. грн.:

а)         660 млрд. грн.;

б)         750 млрд. грн.;

в)         840 млрд. грн.;

г)         940 млрд. грн.

49.       ВВП країни у поточних цінах збільшився на 9 % порівняно з
попереднім роком. За цей час рівень цін зріс на 5 %. Яким буде
реальне зростання:

а) 4 %;

б)         14 %;

в)         9 %;

г)         2 %.

50.       Якщо обсяг реального ВНП зменшився на 6 %, а чисельність
населення скоротилася на 3 %, то:

а)         реальний ВВП збільшиться, а номінальний - зменшиться;

б)         реальний ВВП на душу населення збільшиться;

в)         реальний ВВП на душу населення зменшиться;

г)         номінальний ВВП не зміниться.

51.       Дефлятор ВВП дорівнює відношенню:

а)         реального ВВП до номінального ВВП;

б)         номінального ВВП до реального ВВП;

в)         номінального ВВП до реального ВНП;

г)         реального ВНП до номінального ВВП.

52.       Процес приведення реального ВВП до номінального
називається:

а)         дефлювання;

б)         інфлювання;

в)         індексація;

г)         усі відповіді правильні.

53.       Припустимо, що ВНП збільшився з 500 млрд. грн. до
600 млрд. грн., а дефлятор ВНП - із 125 до 150 %. За таких умов
величина реального ВНП:

а)         збільшився;

б)         зменшився;

в)         не зміниться;

г)         не може бути розрахована на основі існуючих даних.

54.       Яке твердження правильне:

а)         ІСЦ вимірює загальний рівень цін в економіці;

б)         дефлятор ВВП не враховує ціни імпортних товарів та послуг;

в)         ІСЦ показує зміни рівня цін у базовому році, а дефлятор
ВВП - у поточному;

г)         ІСЦ обчислюють на підставі постійних ваг, а дефлятор ВВП -
змінних.

55.       Яке твердження неправильне?

а)         індекс цін Леспейраса завищує темпи зростання цін;

б)         індекс  Пааше  згладжує  неточності  в  оцінці  зростання
загального рівня цін;

в)         національний дохід менший за валовий національний продукт
на величину амортизації та непрямих податків;

г)         різниця між експортом та імпортом становить чистий експорт.

56.       ВВП-розривом називають:

а)         різницю між ВНП і ВВП;

б)         різницю між номінальним і реальним ВВП;

в)         різницю між природним і фактичним ВВП;

г)         усі відповіді неправильні.

57.       Відмінність ВВП і ВНП полягає у:

а)         непрямих податках;

б)         амортизації;

в)         іноземних факторних доходах;

г)         правильні відповіді (а) і (б).

58.       Якщо ВНП України перевищує ВВП, то:

а)         реальний ВВП перевищує номінальний ВВП;

б)         фактичний ВВП перевищує природний ВВП;

в)         іноземні фактори виробництва створюють в Україні більше
доходу, ніж українські фактори виробництва за кордоном;

г)         українські фактори виробництва створюють за кордоном
більше доходу, ніж іноземні фактори виробництва в Україні.

59.       Французьке підприємство працює в Україні і надає послуги
всім зацікавленим учасникам ринку. Вартість створених ним
послуг увійде:

а)         у ВНП Франції і ВВП України;

б)         тільки у ВНП Франції;

в)         тільки у ВВП України;

г)         у ВВП Франції і ВНП України.

60.       Чистий внутрішній продукт (ЧВП) визначається:

а)         діленням ВВП на амортизацію;

б)         діленням ВВП на рівень цін;

в)         як різниця ВВП та амортизації;

г)         як сума ВВП та амортизації.

61.       Для     розширення      виробничого      потенціалу     країни
необхідно, щоб:

а)         ЧНП перевищував НД;

б)         НД перевищував обсяг споживчих витрат населення та
держави;

в)         чисті інвестиції перевищували величину амортизації;

г)         ВНП перевищував ЧНП на величину амортизації.

62.       Індекс цін може бути використаний для того, щоб:

а)         оцінити   відмінності   між   структурою   виробництва   у
поточному та попередньому році;

б)         оцінити   відмінності  у  ринковій   вартості   "споживчого
кошика" двох різних часових періодів;

в)         оцінити різницю в рівнях цін двох різних країн;

г)         оцінити різницю між рівнем оптових і роздрібних цін.

63.       Індекс цін Леспейраса, обчислений для незмінного кошика
споживчих товарів і послуг, називають:

а)         індекс Доу-Джонса;

б)         дефлятор ВВП;

в)         індекс споживчих цін;

г)         індекс Фішера.