СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Аналітична економія : макроекономіка і мікроекономіка : у 2-х книгах. Навчальний посібник / За ред. С. М. Панчишина. - 4-е вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2006.

Базилевич В. Д. Макроекономіка : підручник для вузів / В. Д. Базилевич. - 3-тє вид., випр. - К. : Знання, 2006. - 624 с.

Базилевич В. Д. Макроекономіка : Тести. Ситуаційні завдання. Практикум ров'язання : навчальний посібник / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. - К. : Четверта хвиля, 1997. - 142 с.

Базілінська О. Я. Макроекономіка : навчальний посібник / О. Я. Базілінська.   -   К. :   Центр   навчальної   літератури,

2005.   - 443 с.

Батура О. В. Макроекономіка : навчальний посібник / О. В. Батура, О. Ф. Івашина, Л. Ф. Новикова. - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 236 с.

Бункина М. К. Макроэкономика: Учебное пособие / М. К. Бункина, В. А. Семёнов. - М. : "ЭльфК-пресс", 1995. - 152 с.

Буту О. І. Макроекономіка : тренінг-курс : навчальний посібник / О. І. Буту, Н. І. Волкова. - К. : Знання, 2007. - 236 с.

Гальчинський А. С. Основи економічної теорії. Підручник / А. С. Гальчинський,   П. С. Єщенко.   -   К. :   Вища   школа,

1995.   - 471 с.

9.         Горбачук В.  Макроекономічні  методи.  - К. :  Альтерпрес,

1999. - 263 с.

Гребенников П. И. Макроэкономика : Сборник задач и тестов. - СПб. : Экономическая школа, 1995. - 111 с.

Дадаян В. С. Макроэкономика для Всех. - Дубна : "Феникс",

1996.   - 298 с.

Долан Эдвин Дж. Макроэкономика / Долан Эдвин Дж., Миндсей Дэйвид Б. - СПб. : "Литера плюс", 1997. - 404 с.

Дорбнуш Рудигер. Макроэкономика / Дорбнуш Рудигер, Фишер Стенли. - М. : Изд-во МГУ "Инфра-М", 1997. - 784 с.

Задоя А. А. Макроэкономика : учебник / А. А. Задоя, Ю. Б. Петруня.   -   2-е   изд.,   стереотип.   -   К. :   Знання,

2006.   - 370 с.

15.       Карпінський Б. А. Макроекономіка : зростання і сталий
розвиток. Навчальний посібник / Б. А. Карпінський,
С. М. Божко, О. Б. Карпінська. - К. : Професіонал,
2006. - 283 с.

16.       Киселёва Е. А. Макроэкономика : экспресс-курс. Учебное
пособие / Е. А. Киселёва. - М. : Кно-Рус, 2008. - 380 с.

17.       Кочура Є. В. Моделювання макроекономічної динаміки :
навчальний посібник / Є. В. Кочура. - К. : Центр навчальної
літератури, 2003. - 236 с.

Кравцов О. С. Макроекономіка у запитаннях та відповідях : навчальний посібник / О. С. Кравцов, В. М. Бережний, В. М. Онєгіна. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 200 с.

Кулішов В. В. Макроекономіка : основи теорії і практикум. Навчальний посібник / В. В. Кулішов. - Львів : Магнолія плюс,

2004. - 253 с.

Кучерявенко І. А. Макроекономіка : практикум. Навчальний посібник / І. А. Кучерявенко. - 2-е вид., випр. - К. : Вікар, 2006. - 240 с.

Кушнір В. С. Мікро- та макроекономіка : навчальний посібник / В. С. Кушнір. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 256 с.

Макроекономіка : навчальний посібник / За ред. І. І. Вініченко. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 172 с.

23.       Макроэкономика : учебник / Под ред. Л. С. Тарасевича. -
2 изд., перераб и доп. - СПб. : Изд-во СПбГУЕФ, 1997. - 719 с.

Макроэкономика. Учебник / Под ред. А. В. Сидоровича. - М. : Изд-во "Дело и сервис", 2001. - 448 с.

Малиш Н. А. Макроекономіка : навчальний посібник / Н. А. Малиш. - К. : МАУП, 2003. - 182 с.

Мельникова В. І. Макроекономіка : навчальний посібник / В. І. Мельникова, Н. І. Климова. - 2-ге вид., доп. - К. : Професіонал, 2005. - 396 с.

Мікроекономіка і макроекономіка : підручник у 2-х ч. для вузів / За ред. С. Будаговської. - 2-е вид. - К. : Основи,

2001. - 518 с.

Овчинников Г. П. Макроэкономика : учебник / Г. П. Овчинников, Е. Б. Яковлева. - СПб. : Поиск, 2006. - 367 с.

Отрошко О. В. Основи економічної теорії : макроекономічний аспект. Навчальний посібник / О. В. Отрошко. - К. : Знання, 2006. - 222 с.

Панчишин С. М. Макроекономіка : навчальний посібник / С. М. Панчишин. - 3-є вид., стереотип. - К. : Либідь, 2005. - 615 с.

Протас В. Ф. Макроэкономика : структурно-логические схемы. Учебное пособие / В. Ф. Протас. - М. : "Банки и биржи" : "Юнити", 1997. - 270 с.

Пушкаренко П. І. Основи макроекономіки : політекономічний аспект. Навчальний посібник / П. І. Пушкаренко, О. О. Нєсвєтов, М. І. Логвиненко. - Суми : Університетська книга, 2004. - 199 с.

Радіонова І. Ф. Макроекономіка та економічна політика : підручник / І. Ф. Радіонова. - К. : "Таксон", 1996. - 238 с.

Савченко А. Г. Макроекономіка : навчально-методичний посібник    для    самостійного    вивчення    дисципліни    /

A.        Г. Савченко. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : КНЕУ,

2001.   - 132 с.

Савченко А. Г. Макроекономіка : підручник / А. Г. Савченко, Г. О. Пухтаєвич. - К. : Либідь, 1999. - 288 с.

Савченко А. Г. Макроекономіка : підручник / А. Г. Савченко. -2-ге вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2007. - 442 с.

Самюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. з англ. - К. : "Основи", 1995. - 544 с.

Солонінко К. С. Макроекономіка : навчальний посібник / К. С. Солонінко.    -   К. :    Центр    навчальної   літератури,

2002.   - 320 с.

39.       Старченко В. Д. Макроекономіка : Опорний конспект лекцій /

B.        Д. Старченко. - К. : УФІМБ, 2000. - 104 с.

Фишер С. Экономика / С. Фишер, Р. Дорбнуш, Д. Шмалензи. -М. : Дело, 1993. - 829 с.

Шевчук В. Я. Макроекономічні проблеми сталого розвитку / В. Я. Шевчук. - К. : Геопринт, 2006. - 199 с.


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Олександр Володимирович КАЛІНІЧЕНКО Ольга Дмитрівна ПЛОТНИК

МАКРОЕКОНОМІКА

ПРАКТИКУМ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів - Б. А. Сладкевич Дизайн обкладинки - Б. В. Борисов

Підписано до друку 12.10.2009. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура РеіжгеЬи^С. Умовн. друк. арк. 38,13. Наклад 700 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006