Теми рефератів

1.         Поняття валютного курсу, його види та значення для розвитку
національної економіки.

Особливості внутрішнього валютного ринку в Україні.

Економічна політика України в умовах плаваючого курсу.

Сутність та структура платіжного балансу.

МВФ та Світовий Банк: роль та принципи діяльності.

Методичні поради щодо розв'язання завдань та підготовки рефератів містяться у літературних джерелах: 2; 5; 8; 12; 15; 21; 22; 27; 32; 37; 42, які рекомендуються для самостійного вивчення.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ РЕФЕРАТІВ

Реферату надається важливе значення у вивченні фундаментальних дисциплін. Він є однією з форм самостійної роботи студентів денної форми навчання. Виконання цього виду робіт сприяє більш глибокому, самостійному вивченню дисципліни і, водночас, є однією з форм перевірки знань студентів.

Робота над підготовкою реферату навчає студентів підбирати та аналізувати законодавчі акти, конкретний фактичний матеріал, узагальнювати явища економічного життя, виробляти навички підготовки пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення економічної ситуації, пов'язувати теоретичні положення з їх практичним застосуванням, критично осмислювати та оцінювати виникаючі ситуації та ін.

Тему реферату студент обирає за допомогою викладача, який надає також допомогу в опрацюванні плану, підборі літератури та контролює хід написання реферату.

Після вибору теми і вивчення літератури складається план реферату. При цьому студент уважно вивчає відповідний розділ програми з макроекономіки та розділ підручника. Після цього окреслює коло питань, які будуть висвітлені в рефераті. План повинен містити вступ, 3 - 5 основних питань, висновки, список використаних джерел.

У вступній частині обґрунтовується актуальність проблеми, формулюються мета і завдання роботи. Далі розкривається зміст основних питань теми.

Теоретичні положення реферату мають бути сформульовані не лише на підставі глибокого вивчення літературних джерел, але й шляхом їх критичного переосмислення, узагальнення практичного досвіду господарської діяльності суб'єктів ринкових відносин. Як правило, теоретичні положення реферату доцільно спрямовувати на з'ясування зв'язків досліджуваного питання з основними проблемами подальшого розвитку й удосконалення процесів, що вивчаються.

При написанні тексту реферату необхідно забезпечити послідовне та чітке викладення сутності питань, що розглядаються. Матеріали, що наводяться в  окремих  частинах реферату, повинні  бути логічно пов'язаними, кожний иаступиий матеріал є продовжеииям попередиього, витікає з його наведених положень, показників, висновків тощо.

Після цього формулюються висновки, які повинні бути конкретними.

Список використаних джерел наводиться за абеткою. У ньому необхідно вказувати повністю вихідні дані публікації: для книги -автор, назва, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок; для журналу і газети - автор, назва статті, номер журналу, рік, номери сторінок; для газети - дата.

Усі використані цифрові матеріали та цитати з літературних джерел повинні мати посилання на першоджерело, що оформляється квадратною дужкою. У ній проставляється цифра, що вказує порядковий номер цього джерела у списку використаних джерел, потім ставиться кома, далі маленька літера "с" з крапкою і, нарешті, номери сторінок, на яких міститься вказана інформація.

Реферат має бути написаний студентом власноручно або набраний на комп'ютері на стандартних аркушах паперу формату А4.

Текст пишеться з одного боку аркуша, зворотний бік залишається чистим.

Текст має бути поданий у відредагованому вигляді. Мова реферату - державна.

Перша сторінка - титульна, де вказують назву вищого навчального закладу та кафедри, тему реферату, факультет, курс, групу та прізвище, ім'я, по батькові студента. Друга сторінка - зміст. Далі йде вступ, основна частина, висновки та список використаних джерел. У кінці реферату необхідно поставити підпис і дату.

Кожний пункт плану повинен мати заголовок і починатися з нової сторінки. Доцільно завершення кожного пункту плану закінчувати лаконічним висновком.

Усі сторінки реферату повинні бути пронумеровані арабськими цифрами у правому верхньому куті аркуша, окрім титульної, позначка сторінки на якій не проставляється.

Реферат повинен бути скріплений степлером або підшитий у папку.

Зміст реферату оприлюднюється на занятті, автор повинен дати відповіді на поставлені запитання. Потім відбувається обговорення реферату і колегіально виставляється оцінка.

Оформлений реферат подається на кафедру.


ВІДПОВІДІ

РОЗДІЛ 1. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА Одноваріантні запитання

1. Так; 2. Так; 3. Ні; 4. Так; 5. Ні; 6. Так; 7. Так; 8. Ні; 9. Так; 10. Ні;

11.       Ні; 12. Так; 13. Ні; 14. Так; 15. Так; 16. Так; 17. Ні; 18. Так;
19. Так; 20. Ні; 21. Так; 22. Ні; 23. Так; 24. Ні; 25. Так; 26. Так; 27. Ні;

28. Так; 29. Так; 30. Ні; 31. Так; 32. Так.

Багатоваріантні запитання

1.         г); 2. г); 3. б); 4. г); 5. а); 6. г); 7. а); 8. б); 9. в); 10. б); 11. б);

12.       г); 13. г); 14. а); 15. в); 16. в); 17. б); 18. г); 19. а); 20. б); 21. б);

22. в); 23. в); 24. г); 25. а); 26. б); 27. г); 28. г); 29. б); 30. а); 31. б); 32. в); 33. а); 34. г); 35. в); 36. б); 37. а); 38. а); 39. б); 40. б); 41. в); 42. г); 43. а).