Багатоваріантні питання

1.         Діє система золотого стандарту. Країна А істотно збільшила
експорт товарів у країну Б. У цій ситуації:

а)         рівень цін у країні А зменшиться; у країні Б можливо
зміниться, можливо ні;

б)         рівень цін у країні А можливо зміниться, можливо ні; у
країні Б знизиться;

в)         рівень цін у країні А зросте, у країні Б знизиться;

г)         рівень цін у країні А знизиться, у країні Б зросте.

2.         Дефіцит рахунка поточних операцій покривається за рахунок:

а)         чистого експорту товарів;

б)         чистих поточних трансфертів;

в)         резервних активів;

г)         чистих доходів.

3.         Рахунок поточних операцій включає:

а)         чистий дохід від інвестицій;

б)         чисті капітальні трансферти;

в)         чисті поточні трансферти;

г)         правильні відповіді (а) і (в).

4.         Складова частина платіжного  балансу країни  - рахунок
поточних платежів - не включає:

а)         товарний експорт;

б)         чисті доходи від інвестицій;

в)         транспортні послуги іноземним державам;

г)         зміни в активах країни за кордоном.

5.         Рахунок капітальних операцій не включає:

а)         отримання дивідендів;

б)         отримання іноземних кредитів;

в)         купівлю фінансових активів;

г)         продаж матеріальних активів.

6.         Яка   з   наступних   трансакцій   є   збільшення   дебетового
платіжного балансу України?

а)         американська     інвестиційна     компанія     дає     позику
українському підприємству;

б)         українські   туристи   у   Великобританії   купують   фунти
стерлінгів;

в)         українське дочірне підприємство експортує сировину до
російської компанії-засновника;

г)         іноземці купують українські цінні папери.

7.         Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо в
країні:

а)         зменшаться реальні відсоткові ставки;

б)         зростуть темпи інфляції;

в)         зростуть темпи економічного росту;

г)         нічого з перерахованого вище не відбудеться.

8.         Активне сальдо платіжного балансу України збільшиться,
якщо:

а)         зростуть темпи економічного зростання;

б)         зростуть темпи інфляції;

в)         збільшиться обсяг експорту товарів та послуг;

г)         знизяться реальні відсоткові ставки.

9.         Дефіцит платіжного балансу може бути профінансований:

а)         за допомогою девальвації валюти;

б)         шляхом збільшення зовнішньої заборгованості;

в)         за рахнок використання резервів іноземної валюти;

г)         правильні відповіді (б) і (в).

10.       Україна вирішує встановити контроль над зовнішньою
торгівлею для того, щоб знизити дефіцит платіжного балансу.
Одним з результатів цього рішення буде:

а)         зниження українського імпорту;

б)         зниження рівня інфляції в країні;

в)         зниження темпів економічного росту;

г)         зниження українського експорту.

11.       До чого призведе позитивний платіжний баланс за поточними
операціями певної країни?

а)         до ввезення у неї капіталу;

б)         до вивезення з неї капіталу;

в)         до зростання чистого експорту;

г)         до зменшення чистого експорту.

12.       Чим покривається дефіцит платіжного балансу за поточними
операціями країни?

а)         позиками;

б)         вкладеннями іноземних підприємців;

в)         імпортом капіталу;

г)         експортом капіталу.

13.       До чого призведе дефіцит платіжного балансу країни?

а)         до збільшення її офіційних резервів;

б)         до зменшення її офіційних резервів;

в)         до підвищення внутрішніх цін;

г)         до зниження сукупного попиту.

14.       Ким є (у валютних відносинах) громадяни, що мешкають у
певній країні, та юридичні особи, які діють згідно з
її законами?

а)         резидентами;

б)         нерезидентами;

в)         громадянами;

г)         іноземцями.

15.       Основна частина валютних відносин пов'язана з операціями за:

а)         рухом капіталу;

б)         переказами доходів від іноземних інвестицій;

в)         дипломатичними витратами;

г)         зовнішньою торгівлею.

16.       Номінальний валютний курс відображає співвідношення між:

а)         кількістю валют, які обмінюються;

б)         іноземними та національними цінами;

в)         кількістю товарів, які обмінюються;

г)         експортом та імпортом.

17.       Реальний валютний курс відображає співвідношення між:

а)         кількістю валют, які обмінюються;

б)         іноземними та національними цінами;

в)         кількістю товарів, які обмінюються;

г)         експортом та імпортом.

18.       Між чистим експортом і валютним курсом є:

а)         безпосередня обернена залежність;

б)         опосередкована обернена залежність;

в)         безпосередня пряма залежність;

г)         опосередкована пряма залежність.

19.       Як може вплинути на фізичний обсяг експорту й імпорту США
помітне зниження ціни долара в іноземних валютах
(наприклад, у гривні)?

а)         експорт та імпорт зростуть;

б)         експорт збільшиться, а імпорт зменшиться;

в)         експорт та імпорт зменшаться;

г)         експорт зменшиться, а імпорт зросте.

20.       Що означає стабільність офіційного курсу національної
валюти?

а)         девальвацію національної валюти;

б)         ревальвацію національної валюти;

в)         девальвацію іноземних валют;

г)         усі відповіді неправильні.

21.       Офіційне підвищення курсу національної валюти - це:

а)         ревальвація іноземної валюти;

б)         девальвація національної валюти;

в)         девальвація іноземної валюти та ревальвація національної
валюти;

г)         ревальвація іноземних валют.

22.       Що таке офіційне зниження курсу іноземної валюти?

а)         ревальвація іноземної валюти;

б)         девальвація національної валюти;

в)         ревальвація іноземної валюти та девальвація національної
валюти;

г)         усі відповіді неправильні.

23.       Як динаміка купівельної спроможності валюти впливає на
її курс?

а)         прямо;

б)         обернено;

в)         не впливає;

г)         усі відповіді неправильні.

24.       Як   на   курс   валюти   певної   країни   впливає   зростання
її експорту?

а)         прямо;

б)         обернено;

в)         не впливає;

г)         це залежить від динаміки імпорту та стану платіжного
балансу.

25.       Як на курс національної валюти впливає збільшення сальдо
вітчизняного торгівельного балансу?

а)         сприяє його зміцненню;

б)         сприяє його послабленню;

в)         не впливає на нього;

г)         впливає лише на сукупні витрати.

26.       Як на курс валюти окремої країни впливає зростання зовнішніх
витрат її державних структур, включаючи військові витрати?

а)         у бік підвищення;

б)         у бік зниження;

в)         не впливає на нього;

г)         усі відповіді неправильні.

27.       Який стан платіжного балансу певної країни більше сприяє
зміцненню курсу її валюти?

а)         додатній;

б)         від'ємний;

в)         збалансований;

г)         стан платіжного балансу країни не впливає на курс її валюти.

28.       Якщо   метою   валютної   інтервенції   є   зниження   курсу
національної валюти, то необхідно:

а)         продавати національну валюту;

б)         купувати іноземну валюту;

в)         купувати національну валюту, тобто продавати іноземну;

г)         купувати іноземну валюту, тобто продавати національну.

29.       Якщо   метою   валютної  інтервенції  є   підвищення   курсу
національної валюти, то необхідно:

а)         продавати національну валюту;

б)         купувати іноземну валюту;

в)         купувати національну валюту, тобто продавати іноземну;

г)         усі відповіді неправильні.

30.       Як   впливає   падіння    курсу   національної   валюти    на
зовнішньоторгівельні відносини?

а)         обмежує експорт;

б)         стимулює імпорт;

в)         обмежує експорт і стимулює імпорт;

г)         стримує імпорт та заохочує експорт.

31.       Як    впливає    падіння    курсу    іноземної    валюти    на
зовнішньоторгівельні відносини?

а)         заохочує експорт і стримує імпорт;

б)         стимулює імпорт та обмежує експорт;

в)         заохочує експорт;

г)         стимулює імпорт.

32.       Кому вигідне підвищення курсу національної валюти?

а)         усім;

б)         нікому;

в)         експортерам;

г)         імпортерам.

33.       Як вплине експансіоністська монетарна політика на іноземні
інвестиції в Україні та на вартість гривні на міжнародних
валютних ринках?

а)         іноземні інвестиції зменшаться, а вартість гривні зросте;

б)         інвестиції та вартість гривні зростуть;

в)         інвестиції збільшаться, а вартість гривні зменшиться;

г)         інвестиції та вартість гривні зменшаться.

34.       Якщо у результаті дискреційної монетарної політики в Україні
зростуть відсоткові ставки, що станеться з вартістю гривні,
російського рубля та українським торгівельним сальдо:

а)         гривня зросте, рубль впаде, баланс торгівлі іде до дефіциту;

б)         гривня зросте, рубль зросте, баланс торгівлі іде до дефіциту;

в)         гривня зросте, рубль впаде, баланс іде до позитивного
показника;

г)         гривня впаде, рубль впаде, баланс іде до позитивного
показника.

35.       Що станеться з відсотковими ставками, показниками імпорту
та експорту, якщо Україна продовжуватиме здійснювати
експансіоністську фінансову політику і дискреційну монетарну
політику таким чином, щоб не було ніяких змін показників
сукупного попиту?

а)         відсоткові       ставки       зростатимуть,       експорт      та
імпорт зменшиться;

б)         відсоткові      ставки      зменшаться,      експорт     зросте,
імпорт зменшиться;

в)         відсоткові     ставки     зростуть,     експорт     зменшиться,
імпорт зросте;

г)         відсоткові    ставки    зменшаться,    експорт    зменшиться,
імпорт зросте.

36.       Систему регулювання валютного курсу купівлею і продажем
валюти за допомогою валютної інтервенції і валютних
обмежень називають:

а)         валютною дисконтною політикою;

б)         валютною девізною політикою;

в)         валютною інтервенцією;

г)         валютною девальвацією.

37.       Система економічних і організаційних заходів по
збалансуванню платіжних зобов'язань, що орієнтована на
коригування валютного курсу є:

а)         валютною дисконтною політикою;

б)         валютною девізною політикою;

в)         валютною інтервенцією;

г)         валютною девальвацією.

38.       Встановлення курсу називається:

а)         депонування;

б)         індексація;

в)         котирування;

г)         девальвація.

39.       В основі Ямайської валютної системи лежить:

а)         вільний плаваючий курс;

б)         фіксований курс;

в)         золотий стандарт;

г)         золотовалютний стандарт.

40.       Які валютні курси більше сприяють вирівнюванню платіжних
балансів?

а)         фіксовані;

б)         гнучкі;

в)         перші та другі в однаковій мірі;

г)         ні перші, ні другі.

41.       Що з перерахованого сприяє підвищенню обмінного курсу
національної валюти (за інших рівних умов)?

а)         зниження відсоткових ставок у даній країні;

б)         підвищення відсоткових ставок за кордоном;

в)         підвищення в даній країні рівня цін;

г)         підвищення в даній країні рівня продуктивності праці.

42.       Валютний курс є обмінним, якщо він показує:

а)         скільки одиниць вітчизняної валюти можна одержати в
обмін на іноземну;

б)         скільки одиниць іноземної валюти можна одержати в обмін
на вітчизняну;

в)         відносну ціну товарів вироблених у країні;

г)         відносну ціну товарів вироблених за кордоном.

43.       Якщо ціна долара знизилася з 50 до 45 центів за євро, то ціна
магнітофона (у євро), що продається у Німеччині за 150 євро:

а)         зменшиться на 10,00 дол.;

б)         зменшиться на 7,50 дол.;

в)         зменшиться на 5,00 дол.;

г)         збільшиться на 7,50 дол.

44.       Якщо обмінний курс гривні стосовно долара СІЛА змінився з
4 грн. до 3 грн. за 1 долар, то ціна гривні:

а)         зросла з 25 центів до 33 центів, а курс долара зріс
стосовно гривні;

б)         зменшилася з 33 центів до 25 центів, а долар знецінився
стосовно гривні;

в)         зросла з 25 центів до 33 центів, а долар девальвований
щодо гривні;

г)         збільшилася з 25 коп. до 33 коп., а долар знецінився
стосовно гривні.

45.       Крива попиту на гривні зрушиться вправо, якщо:

а)         реальні відсоткові ставки в Україні виявляться відносно
вищі, а рівень інфляції відносно нижче (у порівнянні з
іншими країнами);

б)         реальні відсоткові ставки в Україні виявляться відносно
нижчі, а рівень інфляції відносно вище;

в)         і реальні відсоткові ставки, і рівень інфляції в Україні
виявляться відносно нижче;

г)         і реальні відсоткові ставки, і рівень інфляції в Україні
виявляться відносно вище.

46.       Девальвація, або знецінення валюти, не відбивається негативно
на добробуті населення країни, якщо вона:

а)         не погіршує умов зовнішньої торгівлі;

б)         не скорочує обсягів державних резервів;

в)         супроводжується реальною індексацією грошових прибутків
населення;

г)         усі відповіді правильні.

47.       Коли говорять, що країна девальвувала свою валюту, то
мається на увазі, що:

а)         країна відмовилася від золотого стандарту;

б)         внутрішня   купівельна   спроможність   одиниці   валюти
знизилася;

в)         уряд підвищив ціну, по якій він буде купувати золото;

г)         у країні відзначається дефіцит торгівельного балансу.

48.       Якщо американські корпорації виплачують високі дивіденди
(у доларах) іноземцям, то:

а)         це може призвести до знецінення долара;

б)         це може призвести до підвищення курсу долара;

в)         у СІЛА буде переміщатися золото як компенсація за долари,
що вийшли з економіки країни;

г)         імпорт у СІА буде збільшуватися, компенсуючи долари, що
вийшли з економіки країни.

49.       Якщо при режимі фіксованих валютних курсів рівень інфляції
в Україні виявиться вище, ніж в інших країнах, то:

а)         український експорт і імпорт зменшаться;

б)         український експорт і імпорт збільшаться;

в)         український експорт збільшиться, а імпорт зменшиться.

г)         український експорт зменшиться, а імпорт збільшиться.

50.       Якщо між Російською Федерацією та Україною встановлений
режим вільно плаваючих валютних курсів і якщо попит на
українську гривню зростає, то це означає, що:

а)         пропозиція української гривні зменшилася або зменшиться;

б)         ціна української гривні у валюті Російської Федерації
знизиться;

в)         пропозиція російських рублів зменшилася;

г)         ціна російського рубля в українській валюті зменшиться.

51.       Створення єдиного валютного простору між Російською
Федерацією, Україною, Білорусією та Казахстаном під
фінансовим контролем Російської Федерації, принесе
найбільші економічні вигоди:

а)         Російській Федерації;

б)         Україні;

в)         Казахстану;

г)         Білорусі;

д)         усі країни отримають рівні вигоди від співпраці.

52.       Якщо ВВП України збільшиться, то за системи плаваючих
валютних курсів:

а)         імпорт буде збільшуватись, а ціна гривні знижуватися;

б)         імпорт буде зменшуватись, а ціна гривні зростати;

в)         імпорт і ціна гривні зростатимуть;

г)         імпорт і ціна гривні знижуватимуться.