Одноваріантні питання

1.         Платіжний баланс - це спеціальний статистичний документ
держави, в якому відображено усі результати
зовнішньоекономічної діяльності країни.

Так      Ні

2.         Коли англійське відділення корпорації IBM переводить свій
прибуток у США, то ця операція виступає як кредит у
платіжному балансі Великобританії.

Так      Ні

3.         Система золотого стандарту сприяє автоматичному
балансуванню експорту й імпорту, тому що, якщо в країні
зменшуються запаси золота, тоді рівень цін у ній зростає,
якщо ж запаси золота збільшуються, тоді рівень цін знижується.

Так      Ні

4.         Підсумок платіжного балансу країни завжди становить нуль.

Так      Ні

5.         Рахунок поточних операцій - розділ платіжного балансу, в
якому відображено міжнародний рух капітальних трансфертів,
інвестицій, кредитів.

Так      Ні

6.         Автономна стаття "Помилки та упущення" платіжного
балансу відображає неточності в обліку зовнішньоеконо-
мічних операцій.

Так      Ні

7.         Резервні активи - стаття рахунку капітальних операцій, яка
використовується для регулювання платіжного балансу.

Так      Ні

8.         Профіцит платіжного балансу виникає, якщо витрати
перевищують надходження.

Так      Ні

9.         Дефіцит платіжного балансу по поточних операціях
фінансується в основному чистим припливом капіталу.

Так      Ні

10.       Зниження реального валютного курсу національної грошової
одиниці призводить до того, що від'ємний торгівельний
баланс має сталу тенденцію до зменшення величини
від'ємного сальдо та у подальшому сальдо торгового балансу
може стати стійко позитивним.

Так      Ні

11.       Коли ми надаємо позики резидентам інших країн, то ця
операція виступає як кредит у нашому платіжному балансі.

Так      Ні

12.       Країна може змінити загальний рівень внутрішніх цін для
того, щоб відновити рівновагу платіжного балансу.

Так      Ні

13.       Коли англійська компанія купує в Україні завод, то ця
операція виступає як кредит у платіжному балансі України.

14.       Якщо італійці збільшать попит на французьке вино, сир та
інші французькі товари й послуги, то графічно це
відобразиться у зрушенні вправо кривої попиту на французькі
франки та кривої їхньої пропозиції.

Хак     Ні

15.       Зменшення офіційних резервів іноземної валюти США буде
відображено у платіжному балансі зі знаком "мінус". Дана
операція є дебетною, або операцією імпортного типу.

Хак     Ні

16.       Політика іноземного інвестування спрямована на обмеження
припливу іноземного капіталу в країну.

Хак     Ні

17.       Валютний курс - це ціна грошової одиниці певної країни,
виражена в грошових одиницях іншої країни.

Хак     Ні

18.       Валютна політика - політика держави в галузі валютних
операцій, формування валютних курсів, нормування
обов'язкових валютних резервів та контролю за розподілом
іноземної валюти.

Хак     Ні

19.       Бреттон-Вудська система передбачала використання золота і
долара як міжнародних резервів.

Хак     Ні

20.       Коли країна знижує ціну на золото, то це називається
знецінюванням її валюти.

Хак     Ні

21.       Система гнучких валютних курсів може впливати на
внутрішню економіку та призвести до скорочення зовнішньої
торгівлі й обсягу інвестицій за кордоном.

Хак     Ні

22.       Фіксований курс формується лише під впливом попиту та
пропозиції на валютному ринку.

Хак     Ні

23.       Підвищення валютного курсу (за інших рівних умов)
призводить до зменшення конкурентоспроможності
національного експортного виробництва.

24.       Зниження реального валютного курсу призводить до
зростання імпорту.

Так      Ні

25.       На український експорт значно впливає не лише валютний
курс, а і зміна кон'юнктури зовнішнього та внутрішнього
ринків.

Так      Ні

26.       Вільно плаваючі валютні курси визначаються на основі
попиту та пропозиції.

Так      Ні

27.       Коли ціна фунта стерлінгів у доларах знижується, то говорять,
що долар знецінився стосовно фунта.

Так      Ні

28.       З 1971 р. у світовій економіці          діє система фіксованих
валютних курсів.

Так      Ні