Приклади розв'язку задач

Задача 1.

У країні реальний ВВП становить 1 200 млрд. грн., споживчі витрати дорівнюють 710 млрд. грн., валові внутрішні інвестиції -190, податки - 230, бюджетне сальдо від'ємне і дорівнює 20 млрд. грн. (1,67 % ВВП).

Визначте, чому дорівнює чистий експорт у рівноважній економіці країни?

Розе 'язок

Із основної макроекономічної тотожності: У = С + I + в + КБ; КБ = У - С - I - в.

Оскільки бюджетне сальдо становить - 20 млрд. грн., то державні витрати дорівнюють сумі податків та бюджетного сальдо: в = Т +     = 230 + 20 = 250 млрд. грн. Тоді чистий експорт становить: КБ = 1 200 - (710 + 190 +250) = 50 млрд. грн.

Задача 2.

Економіка країни характеризується такими показниками (млрд. грн.): експорт дорівнює 62, імпорт - 52, споживчі витрати - 10.

Якщо імпорт збільшиться на 5 %, а експорт на 12 %, то чому дорівнюватиме ВВП?

Розе 'язок

Обсяг ВВП визначається за формулою: У=С+I+в+Ш.

За умови збільшення імпорту на 5 %, його сума становитиме: ІМ = 52 • 1,05 = 54,6 млрд. грн.

За умови збільшення експорту на 12 %, його величина дорівнюватиме:

ЕХ = 62 • 1,12 = 69,44 млрд. грн.

Чистий експорт тоді становитиме:

Ш = ЕХ - ІМ = 69,44 - 54,6 = 14,84 млрд. грн.

Тоді обсяг ВВП дорівнюватиме:

У = 96 + 58 + 10 + 14,84 = 178,84 млрд. грн.

Задача 3.

Економіка країни, яка здійснює зовнішньоекономічну діяльність з іншими країнами Європи, у минулому році характеризувалася такими показниками: приріст валових внутрішніх інвестицій становив 1 200 млн. грн., гранична схильність до споживання - 0,78, гранична схильність до імпорту - 0,12, граничний коефіцієнт податків - 0,25.

Визначте, як змінився ВВП країни на кінець минулого року. Чому дорівнюють втрати ВВП під впливом імпорту?

Розе'язок

ВВП країни збільшився на:

АУ'=АІ • х/ =1200     1          =1200 • 1,87 = 2244 млн. грн.

1 - 0,78 • (1 - 0,25) + 0,12

Якби країна не імпортувала товари, то приріст ВВП становив би:

АУ'=АІ•хІ =1200       1          = 1200• 2,40=2880 млн. грн.

1          1 - 0,78 • (1 - 0,25)

Втрати ВВП під впливом імпорту дорівнюють:

АУ = АУ" - АУ' = 2880 - 2244 = 636 млн. грн.


Задача 4.

У країні А один працівник може виробити за годину 4 стільці та

столи. У країні Б один працівник може виробити за годину

стільці та 1 стіл.

Якими є відносні ціни в країнах за відсутності торгівлі?

Що вивозитимуть країни після встановлення торгівельних відносин? У яких межах можуть коливатися світові ціни після встановлення торгівельних відносин між країнами?

Розв 'язок

1.         За відсутності торгівлі відносні ціни будуть такими.
У країні А:

1 стілець = 2 / 4 = 1 / 2 стола або 1 стіл = 4 / 2 = 2 стільці. У країні Б:

1 стілець = 1 / 3 стола або 1 стіл = 3 стільці.

1 стілець відносно дешевший у країні Б (1 / 3 проти 1 / 2). Тому його вигідно вивозити з країни Б та продавати у країні А.

1 стіл відносно дешевший у країні А (2 проти 3). Тому його вигідно вивозити з країни А та продавати у країні Б.

2.         Після встановлення торгівельних відносин між країнами,
світова ціна повинна бути вищою, ніж внутрішня ціна на товар у
країні експортері та нижчою за ціну на товар у країні-імпортері.

Світова ціна на стілець повинна перебувати у межах:

1          / 3 стола < 1 стілець < 1 / 2 стола.

Світова ціна на стіл повинна перебувати у межах:

2          стільці < 1 стіл < 3 стільці.

Задача 5.

А в

С В А

АО

О

Е

К    N    0

Рис. 14.2. Введення тарифного мита

На рис. 14.2. зображено внутрішній попит (АБ) та пропозицію (АБ) на ринку магнітофонів у країні X. Світова ціна магнітофона дорівнює відрізку ОВ.


0


0


Визначте внутрішню ціну на магнітофон і обсяг імпорту за умови вільної міжнародної торгівлі.

Припустимо, що на кожний імпортований магнітофон уряд вводить мито, рівне відрізку ВР. Визначте внутрішню ціну на магнітофон і обсяг імпорту після введення мита.

3.         Як зміниться обсяг внутрішнього виробництва магнітофонів?

Визначте на графіку площу фігури, що відображає додаткові витрати споживачів на придбання магнітофонів після введення імпортного мита.

Яка частина додаткових витрат надійде у держбюджет як доходи від введення мита і яка частина складе додаткову ренту місцевих виробників?

6.         Які чисті втрати суспільства від введення імпортного мита?

Розв 'язок

1.         Ціна ОВ (дорівнює світовій ціні). Імпорт FP (перевищення
внутрішнього попиту над внутрішніми пропозиціями при
даній ціні).

2.         Ціна ОС, обсяг імпорту ІМ.

Обсяг внутрішнього виробництва магнітофонів збільшиться на величину EG.

BCML відображає на графіку додаткові витрати споживачів на придбання магнітофонів після введення імпортного мита.

5.         Дохід від мита HIML, рента BCIF.

6.         Чисті втрати суспільства від введення імпортного мита
складають FHI + LMP.

Задача 6.

Припустимо, що дві країни А і Б виробляють два товари -велосипеди і тенісні ракетки, обидві країни використають загальну валюту. У таблиці наведені витрати праці на виробництво двох товарів у країнах А і Б.

 

 

Товари

Витрати праці, люд.-год. / од. випуску

Країна А

Країна Б

Велосипеди

60

120

Тенісні ракетки

30

40

Яка країна має абсолютну перевагу у виробництві обох товарів?

Розрахуйте для кожної країни альтернативні витрати виробництва велосипедів, що виражені в тенісних ракетках, і альтернативні витрати виробництва тенісних ракеток, що виражені у велосипедах.

Яка країна має порівняльну перевагу у виробництві велосипедів?

Припустимо, що міжнародна торгівля відсутня. Кожна країна має 300 працівників, зайнятих 40 годин на тиждень. Спочатку в кожній країні половина працівників зайнята у виробництві велосипедів, а інша половина - у виробництві тенісних ракеток.

Розрахуйте обсяги виробництва велосипедів і тенісних ракеток у кожній країні та заповніть таблицю:

 

 

Товари

Обсяг виробництва, од. / тиждень

Країна А

Країна Б

Разом

Велосипеди

 

 

 

Тенісні ракетки

 

 

 

5. Припустимо, що почався процес міжнародної торгівлі. Міжнародна спеціалізація здійснюється у такий спосіб: країна, що володіє порівняльною перевагою у виробництві тенісних ракеток випускає тільки тенісні ракетки; інша країна виробляє велосипеди на рівні сумарного обсягу виробництва, що мало місце при відсутності торгівлі, направляючи трудові ресурси, що залишилися на випуск тенісних ракеток.

Розрахуйте обсяг виробництва велосипедів і тенісних ракеток у кожній країні, заповніть таблицю і покажіть, які вигоди можуть мати обидві країни від міжнародної торгівлі.

 

 

Товари

Обсяг виробництва, од. / тиждень

Країна А

Країна Б

Разом

Велосипеди

 

 

 

Тенісні ракетки

 

 

 

На окремому графіку накресліть криві виробничих можливостей для кожної країни.

Чи можна на основі даного графіка зробити висновок про потенційний виграш від міжнародного обміну? Обґрунтуйте вашу відповідь.

Розв 'язок

1.         Країна А.

2.         Альтернативні витрати виробництва велосипедів: у країні А -
1 велосипед дорівнює 2 тенісним ракеткам; у країні Б - 1 велосипед
дорівнює 3 тенісним ракеткам.


Альтернативні витрати виробництва ракеток: у країні А -1 тенісна ракетка дорівнює 1 / 2 велосипеда; в країні Б - 1 тенісна ракетка дорівнює 1 / 3 велосипеда.

Країна А. Вона має порівняно менші альтернативні витрати.

Дивіться таблицю:

 

 

 

Товари

Обсяг виробництва, од. / тиждень

Країна А

Країна Б

Разом

Велосипеди

100

50

150

Тенісні ракетки

200

150

350

5. Дивіться таблицю:

Товари

Обсяг виробництва, од. / тиждень

Країна А

Країна Б

Разом

Велосипеди

150

-

150

Тенісні ракетки

100

300

400

Сумарне виробництво велосипедів не змінилося, але випуск тенісних ракеток збільшився з 350 до 400 од. Вигоди можуть мати обидві країни від валютного курсу (якщо дві країни використають різні грошові валюти).

Велосипеди 200

100

0    100

200

300

6. Дивіться графік:

400

Тенісні ракетки

Рис. 14.3. Криві виробничих можливостей країн А і Б

КВМА та КВМБ - лінії виробничих можливостей, відповідно, країни А і країни Б.

7. Так. Криві виробничих можливостей двох країн мають різні кути нахилу, що відображає міжнародні відмінності в альтернативних витратах.

Задача 7.

Уряд України ухвалює рішення про запровадження мита на імпорт олії в розмірі 40 центів за 1 кг. Світова ціна на олію становить 800 дол. за 1 т. Обсяг виробництва олії в Україні за вільної торгівлі становить 50 тис. т, а за наявності ввізного мита -60 тис. т. Обсяг споживання олії за вільної торгівлі становить 120 тис. т., а за імпортного мита - 100 тис. т. Різницю між споживанням і виробництвом Україна покриває за рахунок імпорту.

Визначити:

1.         Втрати споживачів даної країни від запровадження
ввізного мита.

2.         Виграш виробників України від цього заходу.

Збільшення доходів державного бюджету від запровадження ввізного мита.

Чисті втрати національного добробуту країни від обмеження імпорту.

Мито

Розв 'язок. Дивіться графік:

0          Я,       Б2        Б2        Б1       (2, тис.т

Рис. 14.4. Введення тарифного мита

= 50 тис. т  (виробництво  олії в  Україні  за умов  вільної торгівлі).

Б2 = 60 тис. т (виробництво олії в Україні із запровадженням мита).

Бі = 120 тис. т (обсяг споживання олії в Україні за умов вільної торгівлі).

Б2 = 100 тис. т (обсяг споживання олії в Україні із запровадженням мита).

Pw = 800 дол. за т (світова ціна олії).

Внаслідок запровадження мита внутрішня ціна олії в Україні зросте з 800 до 1 200 дол. за т (Pt = Pw + Мито = 800 + 400 = 1 200 дол.).

Обсяг імпорту олії за вільної торгівлі становить 70 тис. т (120 - 50). Із запровадженням мита імпорт олії дорівнює 40 тис. т.

1.         Втрати споживачів країни від запровадження мита на імпорт
олії графічно показує площа трапеції PwPtAB. Площа цієї трапеції
дорівнює:

120 000 + 100 000 / 2 • 400 = 44 млн. дол.

2.         Виграш виробників України від запровадження мита графічно
показує площа трапеції PwPtCD. Площа цієї трапеції дорівнює:

50 000 + 60 000 / 2 • 400 = 22 млн. дол.

Збільшення доходів державного бюджету від запровадження мита на імпорт олії графічно показує площа прямокутника CAEF. Площа цього чотирикутника дорівнює: 40 000 • 400 = 16 млн. дол.

Чисті втрати національного добробуту від обмеження імпорту графічно показують площі трикутників DCF і ABE. Суму площ цих трикутників можна обчислити як різницю між площею трапеції PwPtAB, площею трапеції PwPtCD і площею прямокутника CAEF:

44 - 22 - 16 = 6 млн. дол.

Задача 8.

Нижче наведено таблицю виробничих можливостей для США та України:

 

США

Товар

Виробничі альтернативи

А

0

20

40

60

Б

15

10

5

0

Україна

Товар

Виробничі альтернативи

А

0

20

40

60

Б

60

40

20

0

Визначити:

Внутрішню альтернативну вартість виробництва товару А і товару Б у кожній країні.

Товар, на виробництві якого повинна спеціалізуватися кожна країна.

Криві торгівельних можливостей кожної країни, якщо умови торгівлі становлять: 1 од. товару Б дорівнює 2 од. товару А.

4. Якщо оптимальна структура виробництва для спеціалізації і торгівлі є 20 і 10 для США та 20 і 40 для України, то які їхні вигоди від спеціалізації і торгівлі.

Розв 'язок

Внутрішня альтернативна вартість у США становить: 1 од. товару Б = 4 од. товару А; в Україні - 1 од. товару Б = 1 од. товару А.

США повинна спеціалізуватися на виробництві товару А, а Україна - товару Б.

Дивіться графік:

Товар Б           Товар Б

Рис. 14.5. Торгівельні можливості США та України

4. До спеціалізації і торгівлі вироблялося 40 од. товару А і 50 од. товару Б. Після спеціалізації і торгівлі країни виробляють 60 од. товару А і 60 од. товару Б.

Вигода від спеціалізації і торгівлі становить 20 од. товару А і 10 од. товару Б.

Задача 9.

У США функції попиту і пропозиції для комп'ютерів задані рівняннями: 0° = 8 - Р; С = Р - 1 (Р - тис. дол.; С - тис. од.).

Іноземні підприємства можуть постачати на ринок США необмежену кількість комп'ютерів за світовою ціною 2 тис. дол. за одиницю.

Визначити:

Внутрішню рівноважну ціну та обсяг за умов закритої економіки.

Внутрішнє споживання, вітчизняне виробництво та імпорт в умовах відкритої економіки.

3. Величину субсидії, яку повинен надати вітчизняним виробникам уряд, щоб національне виробництво змогло витіснити імпорт.

Розв'язок

1.         За відсутності зовнішньої торгівлі рівноважна ціна і
рівноважний обсяг дорівнюють:

0° = о8;

8 - Р = Р - 1.

Рівноважна ціна 4,5 тис. дол., а рівноважна кількість - 3,5 тис. од.

2.         Коли економіка СІЛА стає відкритою, то внутрішнє
споживання цього блага становить: 8 - 2 = 6 тис. од. Виробництво
комп'ютерів у СІЛА зменшується: 2 - 1 = 1 тис. од. Різниця між
споживанням та виробництвом покривається імпортом.

Імпорт ком'ютерів у СІЛА становить: 6 - 1 = 5 тис. од.

3.         Фірми СІЛА зможуть витіснити імпорт, коли:
08 = - 1 + (Р„ + Б), де Б - субсидія;

8 - 2 = - 1 + 2 + Б; Б = 5 тис. дол.

Отже, величина субсидії становитиме 5 тис. дол. на одиницю продукції.

Загальна сума субсидії становить 30 млн. дол. Задача 10.

Припустимо, що Україна і Польща виробляють лише два товари -цукор та борошно. Обсяг продукції на одиницю ресурсів подано в таблиці.

 

Країна

Цукор

Борошно

Україна

75

100

Польща

50

50

Визначити:

Чи має Україна абсолютну перевагу у виробництві борошна та цукру?

Чи має Україна порівняльну перевагу у виробництві борошна та цукру?

Яке обмінне співвідношення між цукром і борошном склалося б в Україні за відсутності зовнішньої торгівлі?

У яких межах встановляться умови торгівлі у разі вільної торгівлі між Україною і Польщею?

Розв 'язок

Україна має абсолютну перевагу у виробництві і борошна, і цукру.

Україна має порівняльну перевагу лише у виробництві борошна. Польща має порівняльну перевагу у виробництві цукру.

За відсутності зовнішньої торгівлі обмінне співвідношення між цукром і борошном становило б в Україні: 1 од. борошна = 0,75 од. цукру.

За вільної торгівлі між Україною та Польщею ціна на борошно встановиться у межах:

3 / 4 од. цукру < 1 од. борошна < 1 од. цукру.

Задача 11.

Припустимо, що Україна може виробляти 3 комп'ютери або 3 000 бочок вина, використовуючи при цьому одну одиницю ресурсів. Франція може виробляти 1 комп'ютер або 5 000 бочок вина, використовуючи при цьому також одну одиницю ресурсів.

Чи зумовить спеціалізація кожної країни збільшення сукупного виробництва?

Даний приклад ілюструє абсолютну чи порівняльну перевагу?

Побудуйте графік. Як буде виглядати крива виробничих можливостей України, якщо максимальна кількість комп'ютерів, що може бути вироблена в цій країні, становить 1 000 од.

На графіку накресліть криву торгівельних можливостей України, припускаючи, що країна виробляє лише комп'ютери і продає їх у Францію в обмін на вино (ціна одного українського комп'ютера дорівнює ціні 2 000 бочок французького вина).

Як буде виглядати крива виробничих можливостей Франції, якщо максимальна кількість бочок вина, що може бути вироблена у цій країні, становить 2 млн. бочок.

На графіку накресліть криву торгівельних можливостей Франції, припускаючи, що країна виробляє лише вино і продає його Україні в обмін на комп'ютери (ціна одного французького комп'ютера дорівнює 2 000 бочок українського вина).

Розв'язок

1.         Так.

2.         Україна має абсолютну перевагу у виробництві комп'ютерів,
Франція має абсолютну перевагу у виробництві вина.


Бочки вина, тис.

2000

1000

Дивіться рис. 14.6: крива С.

Дивіться рис. 14.6: крива В.

0

500

1000 Комп'ютери

Рис. 14.6. Виробничі та торгівельні можливості України

Бочки вина, тис.

2000 1600 1200 800


Дивіться рис. 14.7: крива Б.

Дивіться рис. 14.7: крива Е.


Розв 'язок

Дивіться рис. 14.8 та 14.9: крива А.

Вище, ніж раніше. На рис. 14.8 крива торгівельних можливостей А лежить вище попередньої В.


 
3. Нижче, ніж раніше. На рис. 14.9 крива торгівельних можливостей А лежить нижче попередньої Е.

Бочки вина, тис.

2000 1600 1200 800

Задача 1.

Експорт країни становить 40 млрд. грн., імпорт - 38 млрд. грн. Визначити чистий експорт країни.

Задача 2.

У країні реальний ВВП становить 355 млрд. грн., споживчі витрати дорівнюють 210 млрд. грн., валові внутрішні інвестиції - 50, податки - 70, бюджетне сальдо від'ємне і становить 10 млрд. грн.

Визначте, чому дорівнює чистий експорт у рівноважній економіці країни?

Задача 3.

Економіка країни, яка здійснює зовнішньоекономічну діяльність з іншими країнами Європи, у минулому році характеризувалася такими показниками: приріст валових внутрішніх інвестицій становив 500 млн. грн., гранична схильність до споживання - 0,8, гранична схильність до імпорту - 0,18, граничний коефіцієнт податків - 0,15.

Визначте, як змінився ВВП країни на кінець минулого року. Чому дорівнюють втрати ВВП під впливом імпорту?

Задача 4.

В Україні функції попиту і пропозиції для літаків задані рівняннями: QD = 10 - Р; QS = 2 Р + 1 (Р - млн. дол.; Q - тис. од.).

Іноземні підприємства можуть постачати на ринок України необмежену кількість літаків за світовою ціною 2 млн. дол. за одиницю.

Визначити:

Внутрішню рівноважну ціну та обсяг за умов закритої економіки.

Внутрішнє споживання, вітчизняне виробництво та імпорт в умовах відкритої економіки

Величину субсидії, яку повинен надати вітчизняним виробникам уряд, щоб національне виробництво змогло витіснити імпорт.

Задача 5.

Припустимо, що сукупний попит та сукупна пропозиція на ринку транзисторних радіоприймачів в Україні мають наступну динаміку:

 

Р, грн.

AD, млн. од.

AS, млн. од.

5

5

2

10

4

3

15

3

4

20

2

5

Сукупний попит та сукупна пропозиція на ринку транзисторних радіоприймачів у Російській Федерації мають наступну динаміку:

Р, грн.

АБ, млн. од.

АБ, млн. од.

5

2,5

1

10

2

3

15

1,5

5

20

1

7

1.         Між двома країнами здійснюється взаємна торгівля. Яка буде
рівноважна ціна на радіоприймач?

Яка країна буде експортувати радіоприймачі в іншу країну?

Який буде обсяг експорту?

4.         Припустимо, що Україна вводить імпортне мито у розмірі
10 грн. на кожний радіоприймач. Що відбудеться з обсягом експорту
та імпорту?

Задача 6.

На рис. 14.10. зображено внутрішній попит (АБ) і пропозицію (АБ) на ринку одягу в країні. ОА - світова ціна на одяг.

 

\

 

АБ

 

X

К

°/   р

к        ^

 

7?

 

1      АО

0       С      Е        н       ь      <з

Рис. 14.10. Встановлення імпортної квоти

Який був би імпорт одягу в країну при відсутності торгівельних обмежень?

Уряд встановлює імпортну квоту, обмежуючи ввіз одягу в країну до рівня КГ. На якому рівні встановиться ціна на одяг на внутрішньому ринку після введення імпортної квоти?

Як зміниться внутрішнє виробництво й споживання одягу?

Що показує площа прямокутника БОКї?

5.         Які чисті втрати суспільства від встановлення імпортної квоти?
Задача 7.

Між країнами А і Б здійснюється вільна торгівля. У країні А сигарети відносно дешеві, а масло відносно дороге. У країні Б масло відносно дешеве, а сигарети відносно дорогі.

Отже, якщо між країнами А і Б встановлюється режим вільної торгівлі, то:

Попит на сигарети, вироблені в країні А, збільшиться чи зменшиться? Ціна на сигарети в країні А зросте чи знизиться?

Попит на сигарети, вироблені в країні Б, збільшиться чи зменшиться? Ціна на сигарети в країні Б зросте чи знизиться?

Попит на масло, вироблене в країні А, збільшиться чи зменшиться? Ціна на масло в країні А зросте чи знизиться?

Попит на масло, вироблене в країні Б збільшиться чи зменшиться? Ціна на масло в країні Б зросте чи знизиться?

Попит на ресурси, що використовуються в країні А для виробництва сигарет, збільшиться чи зменшиться? Попит на ресурси, що використовуються в країні Б для виробництва масла, збільшиться чи зменшиться?

Попит на ресурси, що використовуються в країні Б для виробництва сигарет, збільшиться чи зменшиться? Попит на ресурси, використовуються в країні А для виробництва масла, збільшиться чи зменшиться?

Задача 8.

Економіка країни характеризується наступними показниками: MPC = 0,75; t = 0,2; МРМ = 0,15; Р = 1,0. Експорт збільшився на 30 млн. грн., а імпорт на 10 млн. грн.

Чому дорівнює приріст ВВП?

Задача 9.

У країнах А і Б виробляються тільки продукти харчування і одяг. Нижче наведені виробничі можливості цих двох країн (виробництво вимірюється в одиницях):

Країна А         Країна Б

Можли­вість

Виробництво продуктів харчування

Вироб­ництво одягу

Можли­вість

Виробництво продуктів харчування

Вироб­ництво одягу

А

0

32

А

0

24

Б

5

24

Б

4

18

В

10

16

В

8

12

Г

15

8

Г

12

6

Д

20

0

Д

16

0

1. Яка альтернативна вартість одягу, виражена в продуктах харчування, у країні А?

Яка альтернативна вартість одягу, виражена в продуктах харчування, у країні Б?

Якщо між країнами А і Б починається процес вільної торгівлі, то яка країна буде експортувати продукти харчування? Яка країна буде експортувати одяг?

У яких межах будуть перебувати "умови торгівлі" між двома країнами?

Задача 10.

Економіка країни характеризується наступними показниками: MPC = 0,75; t = 0,2; МРМ = 0,15; Р = 1,0, державні закупівлі збільшилися на 40 млрд. грн.

Чому дорівнюють втрати приросту ВВП під впливом імпортних закупівель?

Задача 11.

Економіка країни характеризується наступними даними: дохід дорівнює 162 млрд. грн., інвестиції - 60, споживчі витрати - 75, державні витрати становлять 17 млрд. грн.

Розрахувати національні заощадження та сальдо рахунку руху капіталу і фінансових операцій платіжного балансу.

Задача 12.

Яке з трьох підприємств-експортерів прохолодних напоїв може бути звинувачене у демпінгу на українському ринку. Обґрунтуйте відповідь.

 

Показники

Підприємство А

Підприємство Б

Підприємство В

Середні питомі затрати

10

10

10

Ціна напоїв на внутрішньому ринку

10

12

9

Експортна ціна напоїв

11

11

9

Ціна напоїв в Україні

12

13

10

 

Задача 13.

Економіка країни характеризується такими даними (млрд. грн.): експорт становить 20, імпорт - 25, інвестиції - 52, національні заощадження - 50.

Визначити сальдо платіжного балансу.