Багатоваріантні питання

1.   Основними формами міжнародних економічних відносин є:

а)         міжнародна торгівля;

б)         міжнародні валютно-фінансові відносини;

в)         кооперація виробництва;

г)         правильні відповіді (а) і (б).

2.         Міжнародна торгівля - це:

а)         переміщення капіталу між країнами в пошуках більш
вигідної сфери застосування;

б)         обмін   товарами   та   послугами   між   національними
господарствами;

в)         переміщення     працездатного     населення     зумовлене
причинами переважно економічного характеру;

г)         усі відповіді правильні.

3.         Принцип      порівняльної      переваги       був      уперше
сформульований:

а)         А. Смітом;

б)         Д. Рікардо;

в)         А. Маршаллом;

г)         В. Леонтьєвим.

4.         Якщо  продуктивність  праці з  виробництва експортного
товару у першій країні вища, ніж у іншій, то перша країна:

а)         має абсолютну перевагу;

б)         має порівняльну перевагу;

в)         виробляє цей товар з нижчою альтернативною вартістю,
ніж інша країна;

г)         виробляє цей товар з вищою альтернативною вартістю, ніж
інша країна.

5.         Коли   закон   порівняльної  переваги   показує,   що   може
відбуватися взаємовигідна торгівля?

а)         коли тарифи скасовано;

б)         коли витрати на транспортування майже дорівнюють
нулю;

в)         коли відносні затрати виробництва у різних країнах
відрізняються між собою;

г)         коли країна може продукувати більше якогось товару, ніж
інші країни.

6.         Країна має порівняльну перевагу у виробництві продукту,
якщо:

а)         виробляє цей продукт з нижчими витратами, ніж інші
країни;

б)         виробляє цей продукт з нижчою альтернативною вартістю,
ніж потенційний торгівельний партнер;

в)         має перевагу у природно-кліматичних умовах виробництва
цього продукту;

г)         має історичні традиції виробництва цього продукту.

7.   Олександр та Ольга, затрачаючи однакову кількість праці, виробляють таку кількість цукерок і печива:

 

 

Цукерки, кг

Печиво, кг

Ольга

100

200

Олександр

120

150

Яке з наведених тверджень є правильним?

а)         Ольга має абсолютну перевагу у виробництві печива;

б)         Олександр   має   абсолютну   перевагу   у   виробництві
цукерок;

в)         Олександр   має  порівняльну  перевагу  у  виробництві
печива;

г)         правильні відповіді (а) і (б).

8. Дані таблиці показують кількість вина і сиру, яку можуть виробити підприємства України і Російської Федерації з однієї одиниці сировини:

 

Країна

Вино, л

Сир, кг

Україна

20

60

Російська Федерація

10

40

Яке з наступних тверджень є правильним?

а)         Україна має порівняльну перевагу у виробництві вина і
абсолютну перевагу у виробництві сиру;

б)         Російська Федерація має абсолютну перевагу у
виробництві вина;

в)         Російська Федерація має порівняльну перевагу у
виробництві вина і абсолютну перевагу у виробництві
сира;

г)         Україна має порівняльну перевагу у виробництві вина, а
Росія має абсолютну перевагу у виробництві сиру.

9.   Що не є визначником "національного ромба" у концепції міжнародної спеціалізації країни М. Портера?

а)         кількість та якість певних факторів виробництва;

б)         умови внутрішнього попиту, його кількісні та якісні
параметри;

в)         наявність у національній економіці високорозвинутих
суміжних галузей, що забезпечують експортоорієнтовані
виробництва сировиною, матеріалами, напівфабрикатами,
інформацією тощо;

г)         правильне співвідношення державного і приватного
секторів у національній економіці.

10.       За останні півстоліття рівень відкритості національних
економік:

а)         знизився;

б)         підвищився;

в)         не змінився;

г)         одних країн - знизився, а інших - підвищився.

11.       До чинників, які сприяли швидкому зростанню торгівлі в
останні десятиліття, не належить:

а)         удосконалення транспорту, що різко знизило значні
витрати на перевезення товарів;

б)         участь практично всіх країн світу, тією чи іншою мірою, у
міжнародній торгівлі;

в)         посилення державного регулювання зовнішньоеконо-
мічних зв'язків;

г)         істотне зниження митних зборів і скасування інших
торгівельних обмежень, зокрема, внаслідок успішного
завершення Уругвайського раунду в межах ГАТТ.

12.       Країна А може виробляти 1 т пшениці або 4 т вугілля,
використовуючи одну одиницю ресурсів. Країна Б може
виробляти 2 т пшениці або 5 т вугілля, використовуючи
також одну одиницю ресурсів. Яке з наведених тверджень є
правильним?

а)         країна А буде експортувати пшеницю й імпортувати
вугілля;

б)         країна Б буде експортувати пшеницю й імпортувати
вугілля;

в)         країна А не буде експортувати й імпортувати пшеницю;

г)         країна Б не буде експортувати й імпортувати вугілля.

13.       Якщо Франція експортує в Англію вино, а Англія експортує
у Францію текстиль, то підвищення ціни на вино щодо ціни
на текстиль означає:

а)         поліпшення умов торгівлі для Франції;

б)         зміна   кута   нахилу   лінії   торгівельних   можливостей
Франції;

в)         зміна кута нахилу лінії торгівельних можливостей Англії;

г)         усі відповіді правильні.

14.       Головним чинником поглиблення міжнародного поділу праці
нині стає:

а)         відмінності у природно-кліматичних умовах;

б)         забезпечення країн трудовими ресурсами;

в)         науково-технічні досягнення країн;

г)         відмінності у сировинних запасах.

15.       Якщо країна вирішила спеціалізуватись і торгувати, які з
наступних наслідків можна очікувати:

а)         підвищення добробуту;

б)         збільшення ресурсної бази;

в)         збільшення кількості і підвищення якості продукції;

г)         усі відповіді правильні.

16.       З одиниці ресурсів Російська Федерація може виробляти 3 т
борошна або 6 т цукру, а Україна - 1 т борошна або 4 т
цукру. Якщо міжнародна спеціалізація країн відбувається на
засадах порівняльної переваги, то:

а)         Російська     Федерація     експортуватиме     цукор     та
імпортуватиме борошно;

б)         Україні   вигідно   експортувати   цукор  та  імпортувати
борошно;

в)         Російській Федерації не вигідно експортувати борошно та
імпортувати цукор;

г)         Україна експортуватиме борошно та імпортуватиме цукор.

17. Україна і Білорусь виробляють наступні кількості товарів X і У (в одиницях):

 

Країна

Товар X

Товар У

Україна

12

16

Білорусь

8

8

Якщо кожна країна спеціалізується на основі принципу порівняльної переваги, то умови торгівлі:

а)         1 од. X за 11 / 3 од. Y;

б)         1 од. X за 2 од. Y;

в)         1 од. X за 1 од. Y;

г)         від 1 до 11 / 3 од. X за 1 од. Y.

18. У наведеній таблиці представлені дані про обсяги виробництва сукна і вина у двох країнах А і Б (використовується тільки один ресурс - праця):

 

Виробництво за годину

Країна А

Країна Б

Сукно, м

5

15

Вино, л

10

20

Порівнюючи дві країни й аналізуючи можливості торгівлі між ними, буде вірним стверджувати, що країна А володіє:

а)         абсолютною перевагою у виробництві сукна:

б)         абсолютною перевагою у виробництві вина:

в)         порівняльною перевагою у виробництві вина:

г)         порівняльною перевагою у виробництві сукна.

19.       Спочатку між двома країнами відсутня взаємна торгівля.
Валюта країни А - а, валюта країни Б - Ь. Ціни на сукно в
країнах А і Б становлять відповідно 20 а та 60 Ь. Якщо кожна
країна незалежно одна від одної виробляє обидва товари, то
ціни на вино повинні бути рівні відповідно:

а)         5 а, 20 Ь:

б)         10 а, 80 Ь:

в)         40 а, 45 Ь:

г)         40 а, 80 Ь.

20.       Якщо між двома країнами почнеться взаємна торгівля, то
можна припустити, що країна Б буде:

а)         імпортувати вино:

б)         експортувати вино:

в)         імпортувати і вино, і сукно:

г)         експортувати і вино, і сукно.

21.       До початку процесу торгівлі для кожної країни було
характерно своє цінове відношення, що відображає внутрішні
виробничі витрати. Якщо між країнами А і Б розвивається
торгівля, то відношення ціни на вино до ціни на сукно:

а)         росте в країні А, падає в країні Б;

б)         падає в країні А, росте в країні Б;

в)         росте в обох країнах;

г)         падає в обох країнах.

22.       Якщо між двома країнами встановилися стабільні торгівельні
зв'язки, то відношення ціни на сукно до ціни на вино може
становити:

а)         1,2 в обох країнах;

б)         1,6 в обох країнах;

в)         1,8 у країні А, 1,5 у країні Б;

г)         2,1 у країні А, 1,3 у країні Б.

23.       Яке твердження не випливає із моделі торгівлі двох країн, що
виробляють однаковий продукт?

а)         внаслідок міжнародної торгівлі виробники у країні-
експортері виграють;

б)         загалом зовнішня торгівля забезпечує приріст добробуту в
країні-імпортері, але знижує його у країні-експортері;

в)         споживачі у країні-експортері програють;

г)         виробники у країні-імпортері програють.

24.       Яке твердження неправильне?

а)         рівновага у світовій торгівлі, згідно з моделлю двох країн,
досягається в точці, у якій крива торгівельних
можливостей однієї країни перетинається з кривою
торгівельних можливостей іншої;

б)         основні домовленості, досягнуті у межах СОТ, ліквідують
мито по всьому світу, лібералізують правила обміну
послугами, створюють нові механізми захисту
інтелектуальної власності, скасовують квоти на готовий
одяг, текстиль і т.д.;

в)         дедалі важливішу роль у міжнародній торгівлі відіграють
"азіатські тигри";

г)         рівень заборгованості країни вважають дуже високим,
якщо він більший за її річний ВВП.

25.       Політика протекціонізму з використанням високих тарифів
на імпорт:

а)         може збільшити рівень зайнятості в даній країні у
короткостроковому періоді;

б)         сприяє захисту галузей від іноземної конкуренції;

в)         забезпечує захист вітчизняних виробників від
демпінгових цін;

г)         усі відповіді правильні.

26.       Що не є аргументом прихильників протекціонізму?

а)         протекціоністські заходи знижують ціни у вітчизняній
економіці;

б)         підтримка галузей, які випускають стратегічні товари, є
важливою для економічної безпеки країни;

в)         підтримка вітчизняних виробників збільшує сукупний
попит у країні та стимулює зростання рівнів виробництва
і зайнятості;

г)         захист молодих галузей вітчизняної економіки забезпечує
їх прискорений розвиток.

27.       У відносинах з якими державами протекціонізм доцільний
для певної країни:

а)         з відсталими відносно неї;

б)         близькими за рівнем розвитку з нею;

в)         з відносно більш розвинутими;

г)         усі відповіді неправильні.

28.       У відносинах з якими державами фритдерство небезпечне
для країни:

а)         з відсталими відносно неї;

б)         близькими за рівнем розвитку з нею;

в)         з відносно більш розвинутими;

г)         усі відповіді неправильні.

29.       Яка з перерахованих форм державного регулювання
зовнішньоекономічних зв'язків не є істотним обмеженням
свободи торгівлі?

а)         ліцензії;

б)         "добровільне" обмеження експорту;

в)         імпортна квота;

г)         експортна квота.

30.       Яка  із   форм  торгівельних   бар'єрів   не   є   політичною
перешкодою для лібералізації міжнародної торгівлі?

а)         ліцензування експорту та імпорту;

б)         бюрократичні перешкоди;

в)         імпортна квота;

г)         "добровільне" обмеження експорту.

31.       Квота є таким торгівельним бар'єром, який:

а)         скорочує    зайнятість    у    галузях,    які    захищають
національного виробника;

б)         знижує рівень корупції в країні;

в)         посилює конкуренцію на національному ринку;

г)         усі відповіді неправильні.

32.       Введення експортного мита приводить:

а)         до  збільшення   споживання  даного  товару  усередині
країни;

б)         до підвищення внутрішньої ціни до рівня вище світового;

в)         до зростання виробництва даного товару;

г)         до збільшення величини чистого експорту.

33.       Відмінність між імпортним митом і квотою полягає у тому,
що лише мито:

а)         призводить до скорочення міжнародної торгівлі;

б)         призводить до підвищення цін;

в)         приносить доходи в держбюджет;

г)         сприяє зниженню життєвого рівня в країні.

34.       Яка  із   форм  торгівельних   бар'єрів   не   є   політичною
перешкодою для лібералізації міжнародної торгівлі?

а)         імпортна квота;

б)         ліцензування експорту та імпорту;

в)         субсидування експорту;

г)         "добровільне" обмеження експорту.

35.       Хто з основних економічних суб'єктів країни виграє від
запровадження ввізного мита на певний продукт?

а) виробники цього продукту;

б)         споживачі;

в)         держава;

г)         правильні відповіді (а) і (в).

36.       Що не є втратою споживачів від запровадження ввізного
мита на певний продукт?

а)         зменшення обсягів закупівель цього продукту;

б)         оплата    функціонування    неефективних    вітчизняних
виробництв;

в)         оплата витрат вітчизняних підприємств на виробництво
додаткової кількості цього продукту;

г)         оплата приросту прибутку вітчизняних підприємств.

37.       Що є втратою від запровадження мита для суспільства в
цілому?

а)         сплата мита;

б)         оплата    функціонування    неефективних    вітчизняних
виробництв;

в)         зменшення обсягів закупівель продукту;

г)         правильні відповіді (а) і (в).

38.       Адвалерне мито встановлюється у вигляді:

а)         відсотка від митної вартості товару;

б)         фіксованої суми з одиниці виміру;

в)         відсотка від собівартості продукції;

г)         відсотка від одиниці виміру.

39.       Специфічне мито - це:

а)         відсоток від прибутку з вартості товару;

б)         фіксована сума з одиниці виміру;

в)         відсоток від собівартості продукції;

г)         відсоток від митної вартості товару.

40.       Від запровадження вивізного мита на певний продукт несуть
втрати такі економічні суб'єкти країни:

а)         держава;

б)         виробники в цілому;

в)         споживачі;

г)         правильні відповіді (а) і (б).

41.       Квота є таким торгівельним бар'єром, який:

а)         скорочує    зайнятість    у    галузях,    які    захищають
національного виробника;

б)         знижує рівень корупції в країні;

в)         посилює конкуренцію на національному ринку;

г)         усі відповіді неправильні.

42.       Ембарго - це:

а)         санітарні обмеження;

б)         бюрократична тяганина під час митних процедур;

в)         вимоги ліцензування;

г)         заборона урядом ввезення або вивезення товарів.

43.       Яка з наступних форм торгівельних бар'єрів не є істотною
перешкодою для вільної торгівлі?

а)         мито на імпорт;

б)         "добровільні" експортні обмеження;

в)         імпортна квота;

г)         усі відповіді неправильні.

44.       Як  торгівельні   бар'єри  впливають  на  конкуренцію  на
внутрішньому ринку?

а)         послаблюють її;

б)         посилюють її;

в)         не впливають на неї;

г)         усі відповіді неправильні.

45.       Як торгівельні бар'єри впливають на ціни на внутрішньому
ринку?

а)         підвищують їх;

б)         знижують їх;

в)         впливають лише на експортні ціни;

г)         не впливають на них.

46.       Країна є кредитором:

а)         коли баланс зрівноважений;

б)         коли має додатній торгівельний баланс;

в)         коли баланс від'ємний;

г)         коли платіжний баланс від'ємний.

47.       Країна є боржником:

а)         коли має додатній торгівельний баланс;

б)         коли баланс зрівноважений;

в)         коли баланс від'ємний;

г)         коли платіжний баланс від'ємний.

48.       Яка форма імпорту капіталу вигідніша для країни, що
приймає?

а)         будь-яка;

б)         підприємницька;

в)         позикова;

г)         усі відповіді неправильні.

49.       Хто домінує у міжнародних економічних відносинах?

а)         ТНК (транснаціональні корпорації);

б)         малий та середній бізнес розвинутих країн;

в)         підприємства країн, що розвиваються;

г)         усі відповіді правильні.

50.       Де знаходиться найбільша зона вільної торгівлі?

а)         в Європейському Союзі;

б)         у Північній Америці;

в)         у СНД;

г)         на Далекому Сході.

51.       Де економічна інтеграція найглибша?

а)         в Європейському Союзі;

б)         у Північній Америці;

в)         у СНД;

г)         на Далекому Сході.