Одноваріантні питання

І. Міжнародна торгівля є формою зв'язку між товаровиробниками різних країн, що виникає на основі міжнародного поділу праці, і виражає їх взаємну економічну залежність.

2.         Перша концепція міжнародної торгівлі розроблена
меркантилістами.

Так      Ні

3.         Згідно теорії меркантилістів, держава повинна
забезпечувати збільшення імпорту та скорочення експорту.

Так      Ні

4.         У будь-якій економіці ресурси не є взаємозамінюваними для
альтернативного їх використання.

Так      Ні

5.         Міжнародні відмінності в забезпеченні ресурсами й у
відносних кількостях різних типів людських і матеріальних
ресурсів - важлива основа для спеціалізації й торгівлі.

Так      Ні

6.         Внаслідок дії закону спадного граничного продукту
спеціалізація країни є неповною.

Так      Ні

7.         Відкритий тип торгівельної політики, яку застосовують
країни, котрим не загрожує конкуренція з боку зарубіжних
виробників того чи іншого товару, називають фритдерство.

Так      Ні

8.         У точці на кривій виробничих можливостей, у якій
співвідношення витрат в обох країнах однакове, зникає
основа для поглиблення спеціалізації та розширення
торгівлі.

Так      Ні

9.         Імпорт збільшує сукупний попит в країні.

Так      Ні

10.       Спеціальний імпорт розраховують відніманням від
загального імпорту непрямого транзиту.

Так      Ні

11.       Експорт підвищує ціни в країні.

Так      Ні

12.       Крива пропозиції експорту показує обсяг експорту, який
країна пропонуватиме, коли світові ціни перевищуватимуть
внутрішню ціну.

13.       Реекспорт - сума націоналізованих та інших імпортних
товарів, які були потім продані закордон протягом
звітного періоду.

Так      Ні

14.       Крива попиту на імпорт показує величину попиту країни на
імпорт, коли світові ціни вищі за внутрішні.

Так      Ні

15.       Чистий експорт та імпорт, які вимірюються у вартісному
виразі, називають сальдо зовнішньої торгівлі.

Так      Ні

16.       Імпорт товарів і послуг приводить до зростання внутрішніх
цін і є причиною інфляції.

Так      Ні

17.       Запровадження мита стимулює внутрішнє споживання
в країні.

Так      Ні

18.       Принцип абсолютної переваги сформував А. Сміт.

Так      Ні

19.       Доки у співвідношенні внутрішніх відносних цін між
країнами зберігаються відмінності, доти кожна з них матиме
порівняльну перевагу у виробництві певного продукту, що
становить основу для взаємовигідної зовнішньої торгівлі.

Так      Ні

20.       Якщо в Бразилії рівень витрат на виробництво кожного
товару (по всьому колу товарів) становить 80 % від рівня
витрат Аргентини, то Бразилія має порівняльну перевагу у
виробництві всіх товарів стосовно Аргентини.

Так      Ні

21.       Постулат, згідно з яким країни експортуватимуть ті товари,
виробництво яких потребує значних витрат відносно
надлишкових факторів і невеликих затрат дефіцитних
товарів, займає центральне місце у концепції зовнішньої
торгівлі Портера.

22.       Згідно з правилами Світової організації торгівлі, країна-
імпортер за певних обставин може запровадити
компенсаційне ввізне мито.

Так      Ні

23.       Що нижча еластичність попиту на імпорт за ціною або
еластичність пропозиції експорту за ціною, то менший
виграш країни від торгівлі.

Так      Ні

24.       Якщо Російська Федерація придбала завод в Україні, то ці
активи тепер відносяться до економіки Росії.

Так      Ні

25.       Захист ряду галузей з метою           забезпечення національної
безпеки - один з аргументів на користь встановлення
торгівельних бар'єрів.

Так      Ні

26.       У стримуванні зовнішньої торгівлі мито спрацьовує
сильніше, ніж квота.

Так      Ні

27.       Економічний добробут країни в умовах вільної міжнародної
торгівлі завжди нижче, ніж при введенні імпортних мит.

Так      Ні

28.       Ембарго вводиться здебільшого з економічних мотивів.

Так      Ні

29.       Зовнішня торгівля забезпечує приріст добробуту в країні-
експортері за рахунок більшого виграшу споживачів країни
порівняно з втратами її виробників.

Так      Ні

30.       Якщо країна експортує трудомістку продукцію та імпортує
капіталомістку, і пропозиція праці як ресурсу зростає
найвищими темпами, то обсяг виробництва і доходи
експортоорієнтованих галузей зменшуватимуться.

Так      Ні

31.       Найпоширенішим знаряддям          політики протекціонізму
є мито.

32.       Квота означає обмеження кількості або сумарної вартості
конкретних імпортних товарів.

Так      Ні

33.       Внаслідок запровадження міжнародної торгівлі виробники у
країні-експортері програють, а споживачі виграють.

Так      Ні

34.       Захисне мито і квоти підвищують ціни і зменшують попит
на відповідні товари.

Так      Ні

35.       Добровільне обмеження експорту має такі самі наслідки як і
імпортна квота, але запроваджує його країна-експортер.

Так      Ні

36.       Експортні субсидії надають вітчизняним експортерам для
зменшення вивозу продукції за кордон.

Так      Ні

37.       Обмеження імпорту призводить до збереження в країні
неефективних галузей і стримує ріст ефективних виробництв.

Так      Ні

38.       Демпінг полягає в тому, що експортер встановлює ціни на
певний продукт на якому-небудь закордонному ринку на
нижчому рівні, ніж на іншому, зазвичай вітчизняному.

Так      Ні

39.       Втрати споживачів від торгівельних обмежень значно
переважають виграш виробників та уряду, що знижує
ефективність національної економіки.

Так      Ні

40.       Досвід показує, що протекціонізм сприяє економічному
зростанню, а вільна торгівля лише стримує ріст.

Так      Ні