Багатоваріантні питання

1.         Державне втручання у функціонування ринкової економіки
обґрунтоване у випадку:

а)         прийняття   урядом   країни   програми,   спрямованої   на
посилення регулювання економіки;

б)         посилення вимог профспілок щодо підвищення доходів
зайнятих;

в)         існування численних сфер неспроможності ринку;

г)         не є обґрунтованим за жодних умов.

2.         Які причини неспроможності ринкового механізму в
управлінні економікою?

а)         розвиток продуктивних сил;

б)         удосконалення виробничих відносин;

в)         екологічна криза;

г)         розвиток науково-технічного прогресу.

3.         Суспільні блага відрізняються від приватних:

а)         колективним характером споживання;

б)         неконкурентністю;

в)         неможливістю виключення зі споживання;

г)         усі відповіді правильні.

4.         Прикладом суспільного блага може слугувати:

а)         національна оборона;

б)         філармонія;

в)         вища освіта;

г)         курси англійської мови.

5.         Виробництво суспільних благ забезпечується державою,
оскільки:

а)         вигоди    від    їх    виробництва    перевищують    витрати
виробництва;

б)         властивості     суспільних     благ    унеможливлюють     їх
гарантоване виробництво приватними підприємствами;

в)         воно супроводжується значними негативними зовнішніми
ефектами;

г)         на них існує високий споживчий попит, який не здатні
задовольнити приватні підприємства.

6.         За кейнсіанською теорією, необхідність державного втручання
в економіку фіскальними методами доводять за допомогою
тези:

а)         державне втручання забезпечує більш ефективний розвиток
економіки;

б)         нестабільність розвитку приватного  сектору    породжує
проблеми;

в)         необхідність  регулювання   цін   на   сільськогосподарську
продукцію;

г)         тільки   держава  може   врахувати   інтереси   усіх  членів
суспільства.

7.         Завданнями держаного регулювання сучасної ринкової
економіки є:

а)         послаблення конкуренції;

б)         контроль за рівнем зайнятості та інфляції;

в)         забезпечення збалансованого бюджету;

г)         збільшення державних видатків.

8.         Об'єктами державного регулювання є:

а)         соціальне забезпечення;

б)         екологія;

в)         підприємства;

г)         правильні відповіді (а) і (в).

9.         В умовах змішаної економіки відкритого типу держава виконує
таку економічну функцію:

а)         отримує податки;

б)         сплачує податки;

в)         отримує трансферти;

г)         продає товари.

10.       У системі макроекономічного регулювання держава виконує
функцію:

а)         виробничу;

б)         перерозподільну;

в)         стабілізаційну;

г)         правильні відповіді (б) і (в).

11.       Яка   комплексна   функція   держави   прямо   пов'язана   з
виробництвом суспільних та квазісуспільних благ?

а)         формування правової бази;

б)         антимонопольне регулювання;

в)         розподіл ресурсів;

г)         перерозподіл доходів.

12.       Яка комплексна функція держави безпосередньо спрямована на
зменшення циклічних коливань?

а)         стабілізація розвитку;

б)         антимонопольне регулювання;

в)         розподіл ресурсів;

г)         перерозподіл доходів.

13.       У    процесі    економічного    кругообігу    уряд    виконує
таку функцію:

а)         купує продукти та ресурси;

б)         отримує податки;

в)         продає товари;

г)         правильні відповіді (а) і (б).

14.       Неспроможність державної влади може бути наслідком:

а)         нераціональної поведінки економічних суб'єктів;

б)         лобіювання політичних інтересів;

в)         неефективного розподілу ресурсів суспільства за умов
монополізації виробництва;

г)         існування галузей зі зростаючими витратами виробництва.

15.       Кейнсіанській теорії відповідає таке положення:

а)         заробітна плата є абсолютно гнучкою;

б)         заробітна плата є негнучкою у короткостроковому періоді;

в)         неповна зайнятість - це наслідок лише зовнішніх причин;

г)         повна зайнятість - це норма ринкової економіки.

16.       Класичній теорії державного невтручання відповідає таке
положення:

а)         заробітна плата є негнучкою у короткостроковому періоді;

б)         заробітна плата і ціни на товари та природні ресурси не
гнучкі;

в)         ринкова економіка здатна до саморегулювання;

г)         ринкова економіка не здатна до саморегулювання.

17.       В основі монетариської теорії лежить рівняння обміну:

а)         М • V = Р • 0_;

б)         (М • V) / Р;

в)         М • V = 0_;

г)         М = Р • 0_.

18.       Згідно з монетариською теорією головну роль у регулюванні
економіки виконує:

а)         бюджетно-податкова політика;

б)         грошово-кредитна політика;

в)         політика "ціни - заробітна плата";

г)         фіскальна політика.

19.       Теорія раціональних очікувань базується на:

а)         необхідності стимулювання сукупного попиту;

б)         необхідності стимулювання сукупної пропозиції;

в)         очікування майбутньої інфляції формують економічними
суб'єктами на основі попередньої та поточної інфляцій;

г)         економічні суб'єкти настільки раціональні, що можуть у
своїх прогнозах враховувати не лише минулий досвід, а й
майбутні зміни у економічній кон'юнктурі.

20.       В умовах змішаної економіки закритого типу економічна
рівновага визначається за формулою:

а)         У = С + І;

б)         У = С + І + в;

в)         I = Б;

г)         У = С + I + в + ХЕ.

21.       Національні заощадження містять у собі:

а)         валові та приватні заощадження;

б)         приватні та державні заощадження;

в)         державні заощадження та амортизацію;

г)         державні заощадження та приватні трансферти.

22.       Державна політика у сфері витрат і оподаткування називається:

а)         монетарною політикою;

б)         політикою розподілу доходів;

в)         політикою, заснованою на теорії економіки пропозиції;

г)         фіскальною політикою.

23.       Засобами прямого державного регулювання є:

а)         регулювання зайнятості;

б)         регулювання інфляції;

в)         податки;

г)         бюджетна політика.

24.       Чисті податки визначаються за формулою:

а)         податкові надходження плюс трансферти;

б)         податкові надходження мінус трансферти;

в)         податкові надходження мінус амортизація;

г)         податкові надходження мінус державні видатки.

25.       До державних витрат відносять:

а)         утримання державного апарату;

б)         купівлю підприємствами ресурсів;

в)         приватні трансферти;

г)         сплату податків.

26.       Інструментами експансивної фіскальної політики є:

а)         збільшення податкових ставок;

б)         зменшення податкових ставок;

в)         збільшення державних видатків;

г)         правильні відповіді (б) і (в).

27.       Інструментами рестрикційної фіскальної політики є:

а)         збільшення державних видатків;

б)         збільшення соціальних трансфертів;

в)         збільшення податкових ставок;

г)         зменшення податкових ставок.

28.       До вбудованих автоматичних стабілізаторів відносяться:

а)         прогресивний прибутковий податок;

б)         допомоги по безробіттю;

в)         субсидії фермерам;

г)         усі відповіді правильні.

29.       Мультиплікатор податків      визначається за формулою:

а)         МРС / (1 - МРС • (1 - Ґ»;

б)         1 / (1 - МРС • (1 - Ґ»;

в)         1 / (1 - МРБ • (1 - Ґ»;

г)         МРС / (1 - МРБ • (1 - Ґ».

30.       Мультиплікатор видатків обчислюється за формулою:

а)         АУ / АІ;

б)         АІ / АУ;

в)         АЛЕ / АУ;

г)         АУ / АЛЕ.

31.       З метою забезпечення цільового приросту ВВП найменш
збитковим варіантом для державного бюджету є:

а)         збільшення державних видатків;.

б)         зменшення податків;

в)         зменшення трансфертів;

г)         збільшення державних позик.

32.       Цілями монетарної політики є:

а)         високий рівень зайнятості;

б)         стабільний рівень цін;

в)         стабільність на фінансових ринках;

г)         усі відповіді правильні.

33.       Основними знаряддями прямого регулювання пропозиції
грошей є:

а)         обмеження обсягів кредитів, що надаються певним галузям;

б)         пряме регулювання відсоткової ставки;

в)         операції на відкритому ринку;

г)         правильні відповіді (а) і (б).

34.       До знарядь непрямого регулювання пропозиції грошей
належать:

а)         обмеження обсягів кредитів, що надаються певним галузям;

б)         пряме регулювання відсоткової ставки;

в)         операції на відкритому ринку;

г)         обмеження величини кредитів для окремих банків.

35.       Яка з операцій Національного банку збільшує кількість грошей
в обігу:

а)         Національний банк знижує облікову ставку;

б)         Національний банк підвищує норму резервування;

в)         Національний банк продає державні облігації населенню і
банкам;

г)         усі відповіді правильні.

36.       Нехай стан економіки характеризується низьким рівнем
безробіття і високим рівнем інфляції. Який з перелічених
комплексів заходів фіскальної та монетарної політики є
відповідним і сприятиме зменшенню рівня інфляції'?

а)         збільшити податки, збільшити державні витрати, купувати
облігації;

б)         збільшити податки, зменшити державні витрати, купувати
облігації;

в)         збільшити податки, зменшити державні витрати, продавати
облігації;

г)         збільшити податки, збільшити державні витрати, продавати
облігації.

37.       Якби уряд і Національний банк вирішили сприяти зростанню
виробничої потужності в умовах дуже близьких до повної
зайнятості, то найкраще було б:

а) зменшити відсоткову ставку шляхом операцій на відкритому ринку і збільшити податки на споживання;

б)         підняти   відсоткові   ставки,   купуючи   цінні   папери   на
відкритому ринку;

в)         зменшити податки на споживання, збільшити прибутковий
податок і державні трансфертні платежі;

г)         збільшити   податок   на  приріст   капітальної  вартості   і
зменшити пропозицію грошей.

38.       Що не є важливим напрямом державного регулювання ринку
праці у перехідній економіці?

а)         стимулювання зростання зайнятості та збільшення кількості
робочих місць;

б)         адміністративний розподіл робочої сили;

в)         підготовка і перепідготовка робочої сили;

г)         соціальне страхування робочої сили.

39.       Антиінфляційна фіскальна політика передбачає:

а)         зростання податків і  більш високий рівень державних
витрат;

б)         підвищення рівня оподаткування та скорочення державних
витрат;

в)         скорочення   як   державних   витрат,   так   і   податкових
надходжень;

г)         зниження податків і збільшення видатків.

40.       Що  у  розвинених  країнах   сприяє  зниженню   нерівності
доходів населення?

а)         диференціація ставок індивідуальних податків;

б)         трансфертні платежі;

в)         встановлення мінімального рівня заробітної плати;

г)         правильні відповіді (а) і (в).

41.       Як    розраховується     коефіцієнт     концентрації    доходів
(коефіцієнт Джинні)?

а)         як відношення бісектриси до кривої Лоренца;

б)         як відношення кривої Лоренца до бісектриси;

в)         як відношення площі трикутника до площі між бісектрисою
та кривою Лоренца;

г)         як відношення площі між бісектрисою та кривою Лоренца до
площі трикутника, помножене на 100.

42.       Яке значення коефіцієнта Джинні фіксує високий ступінь
нерівності?

а)         менше ніж 24;

б)         29 - 31;

в)         33 - 35;

г)         більше ніж 35.

43.       Які продукти виробляються тільки за рахунок державного
бюджету?

а)         продукти індивідуального споживання;

б)         квазісуспільні блага;

в)         суспільні блага;

г)         усі відповіді неправильні.

44.       Які державні витрати прямо розширюють місткість ринку?

а)         соціальні трансферти;

б)         витрати на купівлю ресурсів;

в)         витрати на купівлю товарів та послуг;

г)         правильні відповіді (б) і (в).