Одноваріантні питання

1.         Ринковий механізм неспроможний самостійно вирішувати
чимало нагальних проблем сучасної змішаної економіки.

Так      Ні

2.         Однією з основних цілей держави є зниження рівня безробіття
за рахунок підвищення рівня інфляції.

3.         У моделі кругообігу держава стягує податки, надає
трансферти та здійснює закупівлі.

Так      Ні

4.         Державне регулювання економіки - це цілеспрямована
діяльність держави щодо створення передумов, необхідних
для найбільш ефективного функціонування ринкового
механізму.

Так      Ні

5.         Прихильники класичної теорії вважають, що ринковий
механізм не здатний автоматично забезпечувати повну
зайнятість без державного втручання.

Так      Ні

6.         Згідно кейнсіанської теорії, повна зайнятість за рахунок лише
ринкових умов - це закономірність, а не випадковість.

Так      Ні

7.         Кейнсіанці віддають перевагу фіскальним методам впливу на
економіку.

Так      Ні

8.         Згідно з монетариською теорією, головну роль у регулюванні
економіки виконують монетарна та фіскальна політики.

Так      Ні

9.         Рівняння обміну має вигляд М • Р = V • У.

Так      Ні

10.       Монетаристи стверджують, що стабільного розвитку
економіки можна досягти за допомогою регулювання
грошової маси.

Так      Ні

11.       Теорія економіки пропозиції полягає у перенесенні акцентів з
управління попитом на стимулювання сукупної пропозиції,
зростання виробництва і зайнятості.

Так      Ні

12.       Прихильники теорії пропозиції виступають за підвищення
податкового тиску.

13.       Згідно з теорією адаптивних очікувань, очікування майбутньої
інфляції формуються економічними суб'єктами на основі
попередньої та поточної інфляції.

Так      Ні

14.       Відповідно до теорії раціональних очікувань, суб'єкти,
володіючи достатнім обсягом достовірної інформації,
правильно оцінюють наслідки економічної політики. Якщо
передбачається зміна швидкості росту грошової маси, то це
здійснює вплив тільки на темп інфляції.

Так      Ні

15.       Державне регулювання економіки зумовлене порушенням
умов досконалої конкуренції на ринку товарів та послуг.

Так      Ні

16.       Для регулювання економіки найбільш дієвою є податково-
бюджетна політика.

Так      Ні

17.       При фіскальному імпульсі у тривалому періоді економіка
повертається до потенційного випуску при повній зайнятості.

Так      Ні

18.       В умовах стагфляції сукупна пропозиція має бути
пріоритетним об'єктом державного регулювання економіки.

Так      Ні

19.       Державні замовлення є прикладом прямого впливу держави
на економіку.

Так      Ні

20.       На економіку країни більш дієво впливає зниження податків,
ніж рівнозначне зростання державних видатків.

Так      Ні

21.       Регулювання зайнятості є прикладом непрямого державного
регулювання.

Так      Ні

22.       Бюджетний дефіцит виникає за умови, коли податкові
надходження перевищують державні видатки.

23.       Зростання відкритості національної економіки та процеси
глобалізації здійснюють впливи монетарної політики
менш визначеними.

Так      Ні

24.       Державний бюджет - це баланс доходів і видатків держави,
який ухвалюється на фінансовий рік.

Так      Ні

25.       Якщо надходження до державного бюджету перевищують
суму трансфертів і державних закупівель, то існує первинний
надлишок бюджету.

Так      Ні

26.       Для суспільного блага характерні невинятковість
та неконкурентність.

Так      Ні