ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ Й УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ В ЛОГІСТИЦІ 2.1. Економічна сутність та види логістичних потоків

Фактором, що дає змогу інтегрувати всі елементи логістичної системи у чітко функціонуючий механізм, є логістичний потік.

Будь-який потік реалізується на певному матеріальному носії, тому з філософської точки зору всі потоки є матеріальними. Однак у господарській практиці матеріальні потоки розуміються у більш ву­зькому, але конкретному значенні: як потоки матеріальних ресурсів, призначених для виробничого або кінцевого споживання (у даному випадку говорять про товарорух), оскільки матеріальні ресурси віді­грають дуже важливу роль у суспільному виробництві.

Під матеріальним потоком розуміють сукупність сировини, матеріалів, напівфабрикатів, які у вигляді предметів праці надхо­дять від постачальників до виробничих підрозділів і, перетворюю­чись там на готові продукти праці, через канали розподілу дово­дяться до споживачів (Окландер, 1996).

Із позиції розгляду логістичних принципів матеріальний потік визначається також як взаємозв'язок усіх процесів й операцій, пов'язаних із добуванням, обробкою, переробкою, складуванням, транспортуванням, розподілом вантажів у сфері матеріального ви­робництва, на промислових підприємствах, у цехах та на виробни­чих дільницях (Новиков, 1993).

Матеріальним потоком також називають рух вантажів, дета­лей, товарно-матеріальних цінностей і т.д., що розглядається в про­цесі застосування до них різних логістичних операцій та віднесення до часового інтервалу. Розглядаючи з цих позицій матеріальний потік приходимо до необхідності кількісної оцінки його за допомо­гою двох взаємопов'язаних показників: фізичного обсягу та інтер­валу часу (тонн/рік, м3/міс) (Гаджинский, 1995).

Основними характеристиками матеріального потоку на проми­словому підприємстві є:

• циклічність — надходження матеріальних ресурсів, їх пере­міщення до цеху, усередині цеху, між цехами, потім у формі гото­вих виробів за межі підприємства до сфери їх реалізації та спожи­вання і знову все спочатку;

взаємозалежність — матеріальні ресурси пов'язані у єдиному технологічному процесі, а витрати на них економічно залежні, що зумовлює вплив одних видів логістичної діяльності на інші, тому спроби невиправданого зниження окремих витрат можуть призвес­ти до більш високих загальних витрат;

неперервність — протягом усього технологічного конвеєра продуктозабезпечення кожний із учасників повинен виконувати свої обов'язки і постачати споживача вчасно.

Матеріальні потоки поділяють за різними класифікаційними ознаками (Логистика, 2002):

по відношенню до системи, що розглядається, — зовнішні і внутрішні, вхідні і вихідні матеріальні потоки. Зовнішні — циркулю­ють у зовнішньому середовищі, тобто за межами певної логістичної системи, внутрішні — утворюються та функціонують усередині від­повідної логістичної системи; вхідні — потрапляють в логістичну сис­тему із зовнішнього середовища (сировина, матеріали, напівфабрикати та ін.), а вихідні — пересуваються із логістичної системи у зовнішнє середовище (готова продукція, відходи виробництва, тара та ін.)

за ступенем неперервності — неперервні та дискретні пото­ки. Перші характеризуються тим, що у кожний момент часу траєк­торією потоку пересувається певна кількість об'єктів, а другі — утворюються об'єктами, що пересуваються з інтервалами;

за ступенем регулярності — детерміновані (характеризу­ються визначеністю параметрів у кожний момент часу) та стохас-тичні матеріальні потоки, які характеризуються випадковим харак­тером параметрів, які у кожний момент часу набувають певної величини з відомим ступенем ймовірності;

за ступенем стабільності — стабільні потоки, що характери­зуються постійністю значень параметрів протягом певного проміжку часу, та нестабільні, для яких характерні флуктуаційні зміни потоку;

за ступенем змінюваності — стаціонарні (їх інтенсивність є величиною постійною, характерною для сталого процесу) та не­стаціонарні (інтенсивність їх змінюється протягом певного промі­жку часу, що характерно для несталого процесу);

за характером пересування елементів потоку — рівномірні та нерівномірні потоки. Перші характеризуються постійною швид­кістю пересування об'єктів, тобто за однакові проміжки часу об'єкти проходять однаковий шлях, інтервали початку та завер­шення руху об'єктів також рівні, а другі — характеризуються змі­нами швидкості пересування, можливістю прискорення, уповіль­нення, зупинки, зміни інтервалів відправки й прибуття;

за ступенем періодичності — періодичні, для яких характер­на постійність параметрів або постійність характеру їх зміни через певний період часу, й неперіодичні, які характеризуються відсутні­стю закономірності зміни параметрів потоку;

за ступенем складності — прості, або диференційовані, по­токи (складаються з об'єктів одного виду) та складні, або інтегро­вані (об'єднують різнорідні об'єкти);

за ступенем відповідності зміни параметрів потоку раніше заданому ритму — ритмічні, що повністю відповідають раніше за­даному ритму, й неритмічні матеріальні потоки, що не відповіда­ють раніше заданому ритму;

10)       за ступенем упорядкованості елементів потоку — ламіна-
рні (характерна відсутність взаємного пересування складових еле-
ментів матеріального потоку, або це пересування носить цілеспря-
мований, регулярний характер, ним можна управляти, воно здатне
змінюватися у часі лише при зміні зовнішніх умов або впливу з бо-
ку управління) й турбулентні (характеризуються хаотичним взає-
мним пересуванням елементів потоку, що викликає флуктуаційні
зміни практично всіх показників потоку та суттєво ускладнює про-
цес управління матеріальним потоком).

Для управління матеріальним потоком необхідно приймати, об­робляти та передавати інформацію, що відповідає цьому потокові; для забезпечення руху матеріального потоку потрібні фінансові ре­сурси; для ефективного просування товару і забезпечення взаємодії між виробником і споживачем використовують різноманітні послу­ги. Тому в логістиці, як уже зазначалося, крім матеріального пото­ку, розглядають інформаційний, фінансовий потік та потік послуг (сервісний потік), що супроводжують матеріальний потік.

Інформаційний потік — упорядкована множина повідомлень, що циркулюють у логістичній системі, між логістичною системою та зовнішнім середовищем, необхідна для управління потоковим процесом. Існує в різних формах (мовній, на паперових або магніт­них носіях і т.д.).

Фінансовий потік — це спрямований рух фінансових коштів, що циркулюють у логістичній системі, а також між логістичною системою та зовнішнім середовищем, необхідних для забезпечення ефективного руху матеріального (товарного) потоку.

Потік послуг (сервісний потік) — особливий вид діяльності, який задовольняє суспільні та особисті потреби (транспортні по­слуги, оптово-роздрібні, консультаційні і т.п.). Послуги можуть на­даватися людьми та обладнанням, у присутності клієнтів та за їх відсутності, бути спрямованими на задоволення особистих потреб або потреб організації (Логистика, 2002).

Матеріальні (у тому числі товарорух), фінансові, сервісні, інформа­ційні потоки можна об'єднати загальною назвою «логістичні потоки».