1.4. Значення логістики

Концепція логістики поряд з концепцією маркетингу набуває все більшого значення для керівників підприємств як засіб забезпе­чення відносно стійкого економічного становища та досягнення успіху в конкурентній боротьбі за ринок (див. приклад 1). Зокрема, значення логістики полягає в тому, що вона (Економічна, 2001):

підтримує ринкову орієнтацію підприємства, спрямовує на пропозицію покупцям оптимального сервісу (рівня та якості обслу­говування), сприяє збільшенню прозорості ринку, а також еластич­ності й здатності підприємств пристосовуватися до мінливих ситу­ацій на ринку;

орієнтує на стимулювання продажу та сервісу за одночасної раціоналізації структури логістичних витрат загалом, тобто поси­лює усвідомлення значення співвідношення «витрати — корис­ність» в усіх сферах підприємства і фазах логістичного процесу;

спрямовує на використання синергічних залежностей та ефектів;

надає можливість розв'язувати проблеми, які виникають на стиках (з'єднаннях) переміщень товарів та інформації з іншими сферами на підприємстві (маркетингом, виробництвом, фінансами, персоналом та ін.);

породжує і стимулює тенденції до інтеграції та ієрархізації цілей на підприємстві й у зв'язках з його партнерами, підтримує заходи і компоненти управління, а також довготривалу маркетин­гову стратегію, детермінуючи їх результативність;

орієнтує на раціоналізацію організаційної системи підпри­ємств і змісту товарних переміщень загалом;

7)         стимулює зростання загальної ефективності господарювання.

Приклад 1: За даними (Смехов, 1990), реалізація теоретичних поло­жень логістики в середньому дає можливість скоротити витрати на І транспортування і зберігання на 15-20%, зменшити рівень запасів на І 50%, знизити тривалість виробничого циклу на 50-70%. Зокрема, на підприємствах "Форд" це дозволило зменшити рівень запасів на 40%. Такий самий відсоток скорочення "непрацюючих ресурсів" спостерігав­ся в корпорації "Дженерал Моторс", яка планувала у перспективі довес­ти значення цього показника до 60%. Поряд із зменшенням витрат, практичне використання логістичних підходів управління забезпечує 100% виконання договірних зобов'язань та високий рівень сервісу (Окландер, 1996).

Розвиток і підсилення значення логістики відбувається в резуль­таті зміни пріоритетів сучасних підприємств, пов'язаних з акценту­ванням уваги не на виробничому процесі, а на потребах кінцевих споживачів, вимогах функціонування цільових ринків. Крім того, в процесі стрімкого розвитку НТП, результати якого впроваджуються перш за все у безпосереднє виготовлення продукції, спостерігається зменшення «доступності» резервів економічності в логістичних про­цесах, значна частина яких залишилася у транспортно-складських та пакувальних процесах, що зумовлене переважанням ручної праці, значно нижчим рівнем продуктивності праці. Традиційне розуміння критичності ресурсів виробництва, яке передбачало створення до­статніх запасів (матеріалів, сировини, комплектуючих частин, фінан­сових, трудових ресурсів та ін.), трансформувалося, тому в результа­ті суцільної комп'ютеризації економічних процесів, високої швидкості трансакційних процесів, розвинутої транспортної мережі та насиченості цільових ринків повноцінним замінником дорогих за­пасів стають інформаційні ресурси (значно дешевші за критичні ре­сурси). їх управлінням, формуванням інтегрованого інформаційного зв'язку, відкритих інформаційних систем також займається логісти­ка. Формування та посилення мегатрендів (скорочення циклу життя продукції, інтернаціоналізація, глобалізація, екологізація, інформа­тизація) вимагає інтеграції господарських процесів і процесів прийн­яття рішень щодо використання синергічних зв'язків з метою ство­рення синергічного потенціалу, який охоплює зменшення повних витрат, підвищення рівня обслуговування, приріст додаткової варто­сті і корисності.

Таким чином, логістику потрібно розглядати у контексті марке­тингу, вона є частиною маркетингу, оскільки реалізує основний смисл сформульованої Ф. Котлером концепції маркетингу: «Виро­бляти те, що продається, а не продавати те, що виробляється».

Контрольні запитання

Прослідкуйте розвиток теорії логістики.

Розкрийте сутність логістики та визначте відмінність у різних підхо­дах до визначення цього поняття.

3.         Назвіть складові трансформації концепції логістики, її основні
принципи та напрямки.

Охарактеризуйте основні положення логістики, її предмет та об'єкт.

Якими є загальні та локальні завдання логістики?

6.         Визначте стратегічну мету та цілі сучасної логістики, що дозволяють
її досягти.

Які ви знаєте функції логістики?

У чому полягає значення логістики?