5. КРОСВОРД

По вертикалі:

Метод продажу, при якому покупці мають вільний доступ до всіх товарів, відкрито виставлених у торговому залі магазину на пристінному та острівному обладнанні, і повну можливість само­стійно оглядати і вибирати товари без допомоги продавця.

Документи на кремі роботи, які відрізняються за своєю спе­цифікою та складністю; замість них можуть бути використані посі­бники із складування та зберігання окремих видів матеріалу.

Сфера матеріального виробництва, яка здійснює перевезення людей і вантажів.

4.         Складна технічна споруда, яка складається із взаємо-
пов'язаних елементів, що має певну структуру та виконує ряд фун-
кцій з перетворення матеріальних потоків, а також накопичення,
переробки та розподілу вантажів між споживачами.

Функція, яка передбачає розв'язання інформаційних завдань (збирання, обробку, зберігання та видачу інформації тощо).

Системоохоплюючий механізм, який можна трактувати як до­сягнення компромісу між виконанням зобов'язань і необхідними для цього в сфері виробництва, транспортно-складського забезпечення, у процесі отримання потрібних товарів або послуг у потрібному місці, у потрібний час, у необхідній кількості з мінімальними загальними витратами при високій якості обслуговування споживача.

Процес надання послуг з організації товарного обміну на ек­вівалентній основі товаровиробникам і споживачам.

Нестаціонарний транспортний засіб, який виконує вертикаль­не транспортування.

Один з учасників нульового каналу товароруху.

10.       Комунікаційний чинник, що являє собою передачу істинних
чи помилкових даних.

Оперативний показник функціонального циклу, за допомо­гою якого можна визначити наявність запасів там, де вони потрібні споживачам і забезпечується множиною різноманітних способів.

Розробляються на основі технологічних схем та дають змогу організувати технологічний процес.

Сукупність функціонально впорядкованих підсистем та еле­ментів, що знаходяться у відносинах і зв'язках один з одним, утво­рюють певну закономірну цілісність єдність, визначають її призна­чення і спрямованість на досягнення заданої мети.

Процес, який базується на подібності систем або процесів, яке може бути повною або частковою.

Одна с основних характеристик матеріального потоку на промисловому підприємстві, особливістю якої є те, що матеріальні ресурси пов'язані у єдиному технологічному процесі, а витрати на них економічно залежні.

Одна з основних функцій логістики, здійснення якої є необ­хідним для управління матеріальними потоками і яка встановлює ступінь відповідності фактичних параметрів руху запланованим значенням.

17.       Особливий вид промислових виробів, призначений для
укладання і упакування різних вантажів.

Ними визначається технологічний процес у логістиці.

Один з основних факторів, від якого залежить розмір оплати при перевезенні вантажів залізницею.

Кількість вантажів, що переміщуються в заданому напрямку за одиницю часу.

Документ, у якому визначена послідовність настання тих чи інших подій. За допомогою розробки та використання його досяга­ється конкретизація розрахунків і належна організація процесу, розробляється на основі виявлених обсягів вантажно-розвантажувальних та внутрішньо складських робіт, зроблених за добу, а також зумовлює продуктивність кожного виду обладнання, його завантажувальність на різних дільницях та операціях.

Яким шляхом може здійснюватись вибір постачальника.

Одне з завдань другого рівня по створенню оптимальної ло-гістичної виробничої системи, що полягає у підвищенні організо­ваності процесів виробництва, реалізації основних принципів орга­нізації виробництва.

Функція складів сировини та вихідних матеріалів.

Процес внутрішньоскладського транспортування, який зво­диться до підготовки товару за замовленнями споживачів.

Вид підйомно-транспортних засобів на механізованих складах.

Піддони, контейнери, тарообладнання.

Один з основних елементів товароруху.

Нестаціонарний транспортний засіб, який виконує горизон­тальне пересування і не пов'язаний з підлогою.

Тип взаємовідносин, для якого характерним є постійний ха­рактер та стратегічні цілі взаємозв'язків.

Головний елемент матеріально-технічної бази морського та річкового транспорту, що здійснює основну функцію транспор­ту — просторове переміщення вантажів.

Визначається множенням довжини вагона на його ширину та висоту.

Кількість тон вантажу, яку може прийняти судно понад власної маси до осадки по вантажну марку (повна вантажопідйомність).

Закінчений цикл транспортної роботи, який складається з часу на навантаження автомобіль, руху з вантажем, розвантаження та подачі транспортного засобу для наступного навантаження.

Шлях просування автотранспорту (рух) при виконанні переве­зень, який відображає послідовність завезення товарів від місця їх від­правки до магазинів на основі єдиного транспортного документа.

Один з основних методів розподільчої логістики.

Домовленість двох і більше сторін, спрямована на встанов­лення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків; це пра­вовий акт, що забезпечує правовий захист інтересів сторін.

Порядок вирішення спірних питань.

Один з носіїв інформації про товари та послуги, що пропо­нуються споживачам.

Один з шести принципів, на які ґрунтується логістичних сервіс.

По горизонталі:

1. Операції, пов'язані зі створенням та переміщенням товарів до кінцевих споживачів.

2 Сума всіх вантажопотоків, що переміщуються виробничим транспортом за одиницю часу.

Засіб або комплекс засобів, що забезпечують захист продукції від пошкоджень, втрат, а зовнішнє середовище від забруднень.

Процес перепродажу товарів на умовах, максимально набли­жених до потреб товаровиробників і споживачів.

Процес фізичного переміщення товарів від місця виробництва до місця продажу кінцевим споживачам.

Залишки матеріальних ресурсів на кінець звітного періоду, призначені для забезпечення безперервності виробництва та спо­живання у звітному та наступному періодах до наступної постав­ки — це перехідні   

Вид логістики, що розглядає глобальні проблеми управління матеріальними та інформаційними процесами.

Функція логістики, яка містить комплекс завдань, пов'язаних з виявленням впливу різних факторів на фактичні значення параме­трів потоку, розрахунком ефективності управління та функціону­ванням системи в цілому.

Сукупність фірм та окремих осіб, які беруть на себе або до­помагають передати кому-небудь право власності на конкретний товар чи послугу на шляху від виробника до споживача.

Умови, на яких товари поставляються суб'єктами роздрібної торгівлі. Або вид посередницької діяльності, яка буває поворотна, безповоротна і частково поворотна

Одне з завдань другого рівня по створенню оптимальної ло-гістичної виробничої системи, що полягає у підвищенні організо­ваності процесів виробництва, реалізації основних принципів орга­нізації виробництва.

Юридична або фізична особа, що бере на себе або допомагає передати комусь іншому право на конкретний товар або послугу на шляху від виробника до споживача.

Важливий показник роботи автотранспорту, який є грошо­вим виразом усіх витрат, пов'язаних із виробничо-господарською діяльністю автотранспортного підприємства.

Тип взаємовідносин, для якого характерним є поточний ха­рактер та стратегічні цілі взаємозв'язків.

Форма взаємовідносин між учасниками каналів, яка ґрунту­ється на зіткненні їх економічних інтересів, виникненні непорозу­мінь, які пов'язані з несумісністю цілей, нечітким розподілом ролей і прав учасників каналу, різною оцінкою господарської ситуації і винагородою, що отримують учасники каналу.

16.Рух вантажів, деталей, товарно-матеріальних цінностей, що розглядається в процесі застосування до них різних логістичних операцій та віднесення до часового інтервалу. Або це фактор логіс­тики, що дає змогу інтегрувати всі елементи логістичної системи у чітко функціонуючий механізм.

Одна с основних характеристик матеріального потоку на промисловому підприємстві, характерною особливістю якої є над­ходження матеріальних ресурсів, їх переміщення до цеху, усереди­ні цеху, між цехами, потім у формі готових виробів за межі підпри­ємства до сфери їх реалізації та споживання і знову все спочатку.

Одна з основних функцій логістики, здійснення якої є необ­хідним для управління матеріальними потоками.

Вид логістики, що вивчає локальні проблеми управління ма­теріальними та інформаційними потоками на рівні окремої фірми.

Оформлення технологічних процесів, що визначає напрями переміщення матеріалів, кількість механічних операцій та характер механізації кожної з них тощо.

Тверда та вільна письмова пропозиція постачальника, які міс­тять найменування та вид товару, його кількість та якість, умови ціни та термін постачання, вид пакування, порядок наймання та передачі.

Одне з правил логістики:     — мінімальні.

Здатність судна вмістити вантаж певного об'єму.

Одна з основних функцій складу (для скорочення транспор­тних витрат).

Операція, яку передбачають склади готової продукції.

Основний компонент складського обладнання для одинич­них товарів, який виготовляється з дерева, бетону, сталі.

Стаціонарний транспортний пристрій з опорою на підлогу.

Один з елементів, який охоплює безлюдна транспортна сис­тема (без водія).

29.       Форма ціни на продукцію транспорту, що відшкодовує
транспортному підприємству експлуатаційні витрати та можливість
отримання прибутку, а покупцю транспортних послуг — можли-
вість покриття транспортних витрат.

Один з основних факторів, від якого залежить розмір тарифної оплати при перевезенні автомобільним та залізничним транспортом.

Одна з функцій товарно-матеріальних запасів.

Визначається множенням вантажопідйомності автомашини та коефіцієнта використання його вантажопідйомності на кількість поїздок у день, що здійснив автомобіль.

Одна з форм взаємодії між учасниками каналів товароруху.

Елемент транспортного обладнання, який багаторазово ви­користовується на одному або декількох видах транспорту, призна­чений для перевезення або тимчасового зберігання вантажів.

Політика компромісів.

Децентралізований метод товаропостачання.

Один з носіїв інформації про товари та послуги, що пропо­нуються споживачам, що стоїть окремо (наприклад, при вході в ма­газин), з купонами, брошурами, каталогами та іншими рекламно-інформаційними матеріалами.

Найважливіший принцип технологічної інтеграції посередниць­кої логістики, що породжує ефект взаємодоповнюваності та взаємоза-мінюваності, що підвищує рівень надійності логістичних ланцюжків.

Означає чиюсь дію, що приносить користь, допомогу іншому.

40.       Один з шести принципів, на які ґрунтується логістичних
сервіс, який повинен надаватися у тому місці, у той час і у такій формі, які б улаштували покупця.