3. СХЕМИ ДЛЯ ДОПОВНЕННЯ

Завдання 1. Розподілити періоди логістики відповідно до їх характеристики:

дологістичний період;

класичний період;

неологістичний період;

концепція загальної відповідальності.

Таблиця 3.1

ПЕРІОДИ ЛОГІСТИКИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Період

Характеристика

 

Інтеграція логістичних підходів у всі процеси під­приємницької діяльності

 

Застосування логістичного підходу в організації та управління ринковими процесами у всій економіці

 

Поєднання функцій постачання, виробництва, збері­гання, розподілу в єдиному координаційному під­розділі

 

Вихід логістичної системи за межі економічного се­редовища та врахування соціальних, екологічних і політичних аспектів

Завдання 2. На рис. 3.1 зображено схему макрологістичної си­стеми. Визначте, на яких з етапів просування матеріального потоку до логістичної системи можна за потреби залучати посередників. Назвіть за яких умов залучення посередників обумовить зменшен­ня логістичних витрат підприємства та сприятиме підвищенню ефективності управління матеріальними потоками?


^          ^


Матеріальні      )      [~ Незавершене
ресурси           І      І     виробництво


Готова продукція


І


і


Товари промислового


Гроші  !

V—V

^^^^^^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^^^^^

ДЕРЖАВА


Товари


 

Рис. 3.1. Схема макрологістичної системи

Завдання 3. Побудуйте різні схеми організації вантажопотоків залежно від кількості посередників.

Завдання 4. Вкажіть основні потоки які циркулюють між окремими ланками логістичного ланцюжка (рис. 3.2)


Подпись: 1

1


1


 


к и н

3

ь ча

та

с о

П


2


 

3

к и н б о

ир

В

2


к и н

д

3

е р е с о

П


2


ч а в и

жи

о

п С


Подпись: 4

4


4


 

Рис. 3.2. Принципова схема логістичних ланцюгів


Завдання 5. На схемі наведеній на рис. 3.3, показано логісти-чну систему підприємства. Визначте межі функціонування логісти­ки постачання, виробничої логістики, логістики збуту, логістики підприємства.


Подпись: Виробництво Проміжні складих = а.

с =


Щ

ч

б в

о


овілди

тодіад

о р


ібнди

дрлад

ос


0-