2. ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

1.         Найбільш повно поняття логістики розкриває таке визна-
чення: Логістика — це...:

а)         організація матеріально — технічного постачання;

б)         процес управління матеріальними і інформаційними потоками з ме-
тою ефективного використання ресурсів та зменшення логістичних витрат;

в)         надання послуг з транспортування сировини, матеріалів та готової
продукції;

г)         посередницька діяльність.

2.         Зміна організаційних структур управління з метою локалі-
зації суб'єктів логістичного управління передбачається
            принципами логістики.

а)         функціональними;

б)         інструментальними;

в)         інституціональними.

3.         Згідно з основними положеннями логістики логістичні
витрати повинні підраховуватися

а)         протягом окремої логістичної операції;

б)         протягом всього логістичного ланцюжка;

в)         протягом процесу виробництва продукції.

4.         До загальних завдань логістики не належать:

а)         досягнення з найменшими витратами максимальної пристосованості
фірм до зміни ринкової ситуації;

б)         оптимізація величини виробничих запасів на складах підприємства;

в)         створення інтегрованої ефективної системи регулювання й контро-
лю за матеріальними та інформаційними потоками.

5.         До локальних завдань логістики належать:

а)         оптимізація виробничих запасів та максимальне скорочення часу на
зберігання та транспортування вантажів;

б)         своєчасне забезпечення підприємства сировиною, енергоносіями,
допоміжними матеріалами;

в)         забезпечення цілеспрямованого та своєчасного просування товарів
усередині та за межами підприємства з мінімальними витратами;

г)         усі відповіді правильні.

6.         Які із перелічених завдань не належать до сфери макроло-
гістики:

а)         оптимізація адміністративно — територіальних розподільчих систем
для багатоасортиментних матеріальних потоків;

б)         територіальне розташування складських комплексів загального ко-
ристування, вантажних терміналів, диспетчерських центрів;

в)         управління запасами, переміщення, зв'язок, організація інформацій-
них потоків, пакування виробів, їх зберігання, складування на підприємстві.

7.         Яке із визначень найбільш повно характеризує мету логіс-
тичної системи:

а)         доставка у потрібне місце необхідної кількості та певного асортиме-
нту товарів і виробів, максимально підготовлених до виробничого чи осо-
бистого споживання при заданому рівні витрат;

б)         доставка необхідної кількості та певного асортименту товарів і ви-
робів при заданому рівні витрат;

в)         доставка у потрібне місце певного асортименту товарів і виробів,
максимально підготовлених до виробничого чи особистого споживання
при заданому рівні витрат.

8.         Узгодження цілей і знаходження компромісу між
суб'єктами логістичного ланцюга (постачальником, виробни-
ком, посередником, споживачем) відбувається на           рівні.

а)         виробничому рівні;

б)         мікрорівні;

в)         метарівні;

г)         мезо- або макроекономічному рівні.

9. Узгодження цілей і знаходження компромісу між
суб'єктами логістичної мережі при кооперації виробників, по-
стачальників, дистриб'юторів, фінансових організацій відбува-
ється на          рівні.

а)         виробничому рівні

б)         мікрорівні;

в)         метарівні;

г)         мезо- або макроекономічному рівні.

10.       Чи можливе комплексне, глобальне узгодження цільових
орієнтирів та знаходження компромісів між усіма учасниками
логістичної системи на всіх ієрархічних рівнях?

а)         так, можливе;

б)         можливе лише досягнення окремих домовленостей, які дозволять
деякою мірою узгодити відносини між декількома сторонами

в)         зовсім неможливе.

11.       Наведена нижче схема відповідає логістичній системі:


Виробник


Споживач


 

Посередник

і

І          

а)         з прямими зв'язками;

б)         гнучкій;

в)         ешелонованій.

12.       Система, в якій матеріальний потік досягає споживача
без участі посередників на основі безпосередніх господарських
зв'язків, називається:

а) системою з прямими зв'язками;

б)гнучкою;

в) ешелонованою.

13.       Система організації виробництва, за якою центральний
орган управління ставить задачі кінцевій виробничій ланці, а
предмети праці передаються від одного підрозділу до іншого
тільки після відповідного запиту — це:

а)         підштовхувальна логістична система;

б)         тяглова логістична система;

в)         інтегрована логістична система.


14. Охоплення усіх характеристик об'єкта рактерна для:

а)         ізоморфних моделей;

б)         гомоморфних моделей;

в)         матеріальних моделей.


оригіналу ха-


15. Яке з наведених визначень не відповідає поняттю «мате­ріальний потік»?

а)         сукупність сировини, матеріалів, напівфабрикатів, які у вигляді ма-
теріальних ресурсів надходять від постачальників до виробничих підроз-
ділів і, перетворюючись там на готові продукти праці, через канали розпо-
ділу доводяться до споживачів;

б)         сировина, матеріали, напівфабрикати, паливо, енергія, що викорис-
товуються виробником для виробництва готової продукції;

в)         сукупність усіх засобів виробництва, що переміщуються між поста-
чальниками, виробником, посередницькими організаціями та споживачами
за одиницю часу.

16. Відносно системи, що розглядається, матеріальні пото­ки поділяють на:

а)         дискретні, неперервні;

б)         зовнішні, внутрішні;

в)         стаціонарні, нестаціонарні.

17. За ступенем змінюваності елементів потоку матеріальні потоки поділяють на:

а) дискретні, неперервні;     б) зовнішні, внутрішні;

в) стаціонарні, нестаціонарні;         г) рівномірні, нерівномірні.

18. Логістична операція — це:

а)         сукупність дій, спрямованих на просування матеріального та інфор-
маційного потоку;

б)         сукупність дій, спрямованих на перетворення матеріального та су-
путніх йому інформаційного, фінансового потоків та потоку послуг;

в)         сукупність дій, спрямованих тільки на перетворення матеріального
потоку.

19.       Матеріальний потік не вимірюється у наступних оди-
ницях:

а) грн; б) тонн;           в) т/місяць;        г) т/м2;

д) м3/рік;        є) правильні відповіді а, б, г.

20.       Інформаційні потоки в логістиці:

а)         у просторі і часі повністю збігаються з відповідним матеріальним
потоком;

б)         можуть не збігатися у просторі і часі з відповідним матеріальним
потоком;

в)         завжди збігаються із відповідним матеріальним потоком у часовому
аспекті.

21. Для забезпечення виконання запланованих дій щодо управління матеріальним потоком використовують:

а)         планові системи;

б)         диспозитивні (або диспетчерські) системи;

в)         виконавчі (або оперативні) системи.

22. Внаслідок договору на постачання, що обумовлює точний термін поставок, обсяг запасів матеріалів на складах фірми...

а)         скорочується, а витрати, що пов'язані із оформленням замовлень та
постачанням зменшуються;

б)         різко зростає;

в)         скорочується, а витрати, що пов'язані із оформленням замовлень та
постачанням, значно збільшуються;

23. Виберіть правильне визначення твердої оферти.

а)         це пропозиція на придбання товару, яка відсилається тільки одному
покупцеві із зазначенням терміну дії оферти, протягом якого продавець не
може змінити свої умови;

б)         це пропозиція на придбання товару, яка відсилається декільком по-
купцям із зазначенням терміну її дії, протягом якого продавець не може
змінити свої умови;

в)         це пропозиція, яка відсилається тільки одному покупцеві із зазна-
ченням терміну дії оферти та вважається прийнятою, якщо покупець не
надішле своїх заперечень у встановлений термін.

24. Тендерні торги проводяться у разі:

а)         коли продавець хоче продати товар за найвищою ціною;

б)         необхідності налагоджування довгострокових взаємовигідних
зв'язків між покупцем та постачальником;

в)         коли покупець не може самостійно проаналізувати ринкову пропо-
зицію.

25. MRP (Materials requirements planning) — планування по­треби у матеріалах — належить до...

а)         логістичних систем «підштовхувального» типу;

б)         тяглових логістичних систем;

в)         інтегрованих логістичних систем.

26. Логістична система КЛМБЛМналежить до...

а)         логістичних систем «підштовхувального» типу;

б)         тяглових логістичних систем;

в)         інтегрованих логістичних систем.

27.       Логістична система OPT (Optimized Production Techno-
logy) сформована на основі:

а)         логістичної системи KANBAN;

б)         логістичної системи MRP-планування потреби у матеріалах;

в)         логістичної системи KANBAN та логістичної системи MRP-пла-
нування потреби у матеріалах.

28.       Яке із наведених визначень більш точно розкриває сут-
ність поняття склад?

а)         склад — це складна технічна будівля, яка складається із взаємо-
пов'язаних елементів, що має певну структуру та виконує ряд функцій з
перетворення матеріальних потоків;

б)         склад — це складна технічна споруда, яка побудована із окремих
елементів, що має певну структуру та виконує ряд функцій з накопичення,
переробки та розподілу вантажів між споживачами;

в)         склад — це складна технічна будівля, яка складається із взаємо-
пов'язаних елементів, що має певну структуру та виконує ряд функцій з
перетворення матеріальних потоків, а також накопичення, переробки та
розподілу вантажів між споживачами.

29.       Необхідність переміщення вантажу всередині складу
обумовлює виникнення:

а)         вхідного матеріального потоку;

б)         внутрішнього матеріального потоку;

в)         вихідного матеріального потоку.

30.       Логістичний процес на складі:

а)         вужчий ніж технологічний процес;

б)         збігається з технологічним процесом;

в)         значно ширший, ніж технологічний процес.

31.       Передумовою ефективного використання площі зони збе-
рігання є:

а)         вибір системи складування та складського обладнання, яке відпові-
дає специфічним особливостям вантажу та забезпечує максимальне вико-
ристання висоти і площі складу;

б)         застосування універсального обладнання для складування вантажу;

в)         мінімальні витрати часу на завантаження та розвантаження тран-
спорту.

32.       У якій зоні складу відбувається комісіонування замовлень
клієнтів:

а)         у зоні зберігання;

б)         у зоні пакування;

в)         у зоні комплектації.

33.       Який вид транспортування та експедиції замовлення є
найбільш поширеним та економічно виправданим?

а)         транспортування та експедиція замовлення самим клієнтом;

б)         транспортування та експедиція замовлення складом.

34.       Для безперервного постачання споживачів у випадку не-
передбачених обставин, відхилення у періодичності та у вели-
чині партій поставок від запланованих, зміни інтенсивності
споживання, затримки поставок та ін. потрібно формувати:

а) транспортні запаси; б) підготовчі запаси;       в) сезонні запаси; г) страхові запаси.

35.       Чітка фіксація розміру замовлення характерна за умов
роботи системи...

а)         управління запасами з фіксованим інтервалом часу між замовленнями;

б)         управління запасами з фіксованим розміром замовлення між замов-
леннями;

в)         ЮШВАК

36.       Чому дорівнює величина поточного запасу, якщо запаси
безперервно змінюються від величини О до 0, а потім (при над-
ходженні нового замовлення) знову зростають до О?

а) Є;б) Я ;в) Я ;г) Я..

37.       Скільки поставок борошна буде проведено підприємством
за рік, якщо річна потреба у борошні складає 20 т, а оптималь-
ний розмір замовлення становить 500 кг?

а) 4;     б) 25;   в) 40.

38.       Коефіцієнт використання вантажопідйомності визнача-
ється:

а)         відношенням маси вантажу Ов (т) до вантажопідйомності транспор-
тного засобу д (т);

б)         відношенням маси тари От (т) до ма3си вантажу Ов (т) у ньому;

в)         відношенням об'єму вантажу Ув (м ) до місткості (об'єму) транспо-
ртного засобу У (м3).

39.       Коефіцієнт місткості визначається:

а)         відношенням маси вантажу Ов (т) до вантажопідйомності транспор-
тного засобу д(т);

б)         відношенням маси тари От (т) до ма3си вантажу Ов (т) у ньому;

в)         відношенням об'єму вантажу Ув (м3) до місткості (об'єму) транспо-
ртного засобу У.

40.       Яким із перелічених принципів потрібно керуватися при
формуванні систем розподільчої логістики?

а)         відсутність протиріч інтересів учасників системи чи досягнення їх
паритету на основі взаємних компромісів;

б)         узгодженість технологій виробництва і збуту продукції;

в)         організаційне забезпечення системи на основі спеціальних функціо-
нальних підрозділів;

г)         постійна спрямованість системи на вдосконалення;

д)         усі відповіді правильні.

41.       Визначте, яка інформація складає базу даних системи
управління та планування розподілу продукції ІЖР?

а)         інформація, що надходить від складів;

б)         інформація, що надходить від виробника;

в)         інформація, про тарифи на транспортні перевезення;

г)         правильні відповіді а, б;

д)         усі відповіді правильні.

42.       Рівень надійності поставок характеризує систему логіс-
тичного сервісу:

а)         з точки зору ринкової ситуації;

б)         з точки зору задоволення споживацького попиту;

в)         усі відповіді правильні.

43.       Який із наведених варіантів відповідає умові «рівності єд-
ностей»?

а)         величина партій закупівлі = оптимальній партії у виробництві;

б)         величина партій закупівлі = оптимальній партії у виробництві = оп-
тимальній партії готової продукції, що гарантує достатність запасів;

в)         величина партій закупівлі = оптимальній партії у виробництві = оп-
тимальній партії готової продукції, що гарантує достатність запасів = за-
мовленій поставці споживачам = оптимальній партії транспортування до
споживачів.

44.       Впровадженням інтегрованої системи, що охоплює до-
ставку товарів від постачальника матеріальних ресурсів до кін-
цевих споживачів готової продукції характеризується:

а)         перша стадія логістики;

б)         друга стадія логістики;

в)         третя і четверта стадії логістики.

45.       Сегментна маркетингова стратегія полягає в наступному:

а)         система доставки чи замовлення в одному сегменті завжди відпові-
дає вимогам іншого;

б)         система доставки чи замовлення в одному сегменті може зовсім не
відповідати вимогам іншого.