1.6. Логістика посередництва

Задача 1. Виробниче підприємство «Мелвін» займається виго­товленням алюмінієвих конструкцій. До цього часу усі операції із забезпечення підприємства сировиною та матеріалами велися під­приємством самостійно. Матеріальні ресурси купувалися на вели­ких оптових базах. Під час проведення чергової виставки, де були представлені нові зразки матеріалів та комплектуючих, менеджери підприємства отримали декілька пропозицій від прямих посередни­ків відомих європейських фірм на поставку необхідних матеріаль­них ресурсів. Підрахунки логістичних витрат щодо закупівлі сиро­вини та матеріалів показали, що робота з прямими посередниками дозволить значно зменшити логістичні витрати.

Методом рейтингових оцінок визначте посередника, з яким слід укладати довгострокову угоду. У табл. 1.38 наведено критерії ви­бору постачальників у порядку зменшення їх важливості.

Таблиця 1.38

КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ПОСЕРЕДНИКА

 

Найменування критерію

Значення критерію (ранг)

1. Надійність часу постачання

1

2. Тарифи постачання

2

3. Загальний час постачання

3

4. Готовність посередника до переговорів про змі­ну тарифів постачань

4

5. Наявність додаткового устаткування (з перероб­ки вантажів)

5

6. Частота надання сервісних послуг

6

7. Наявність додаткових послуг з комплектації ван­тажу

7

8. Втрата або розкрадання вантажу

8

9. Моніторинг постачань

9

10. Процедура подачі замовлення

10

У табл. 1.39 наведені результати експертної оцінки посередни­ків за обраними критеріями. Оцінка велася за 5-ти бальною шкалою і має наступні значення: 5 — «дуже добре»; 4 — «добре»; 3 — «за­довільно»; 2 — «погано»; 1 — «дуже погано».

Таблиця 1.39

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ПОСЕРЕДНИКІВ

 

Найменування критерію

Посередник 1

Посередник 2

Посередник 3

1. Надійність часу постачання

5

4

5

2. Тарифи постачання

4

5

5

3. Загальний час постачання

5

5

3

4. Готовність посередника до перего­ворів про зміну тарифів постачань

3

3

4

5. Наявність додаткового устаткування (з переробки вантажів)

3

4

4

Закінчення табл. 1.39

 

Найменування критерію

Посередник 1

Посередник 2

Посередник 3

6. Частота надання сервісних послуг

5

4

4

7. Наявність додаткових послуг з ком­плектації вантажу

2

4

3

8. Гарантія збереження вантажу

5

4

4

9. Моніторинг постачань

3

5

5

10. Процедура подачі замовлення

5

4

4


Відбір і ранжування найбільш важливих критеріїв

Попередній вибір посередників

Теорія. Загальний алгоритм вибору посередника наведений на рис. 1.6.

Аналіз посередників, що працюють на ринку

 

 


Експертна оцінка кожного посередника за обраними критеріями

Оцінка відповідності посередника обраним критеріям


Використання додаткових критеріїв


 

Визначення рейтингу посередника для кожного фактора

Визначення загального рейтингу та вибір посередника

Ні

Посередника вибрано

Так

Кінець

Рис. 1.6. Алгоритм вибору посередника


Розв'язання. У нашому випадку процедура вибору найбільш важливих критеріїв, аналіз посередників, що працюють на ринку, попередній вибір посередників, експертна оцінка кожного посеред­ника за обраними критеріями вже виконані. Наступним етапом є визначення рейтингу посередника за кожним фактором (табл. 1.40).

Таблиця 1.40

ОЦІНКА ПОСЕРЕДНИКІВ

 

 

 

 

Найменування критерію

Ранг

Вага

Посередник 1

Посередник 2

Посередник 3

оці­нка

рей­тинг

оці­нка

рей­тинг

оці­нка

рей­тинг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Надійність часу постачання

1

10

5

50

4

40

5

50

2. Тарифи постачання

2

5

4

20

5

25

5

25

3. Загальний час по­стачання

3

3,33

5

16,6 5

5

16,6 5

3

9,99

4. Готовність посере­дника до переговорів про зміну тарифів постачань

4

2,5

3

7,5

3

7,5

4

10

5. Наявність додатко­вого устаткування (з переробки вантажів)

5

2

3

6

4

8

4

8

6. Частота надання сервісних послуг

6

1,67

5

8,35

4

6,68

4

6,68

7. Наявність додатко­вих послуг з компле­ктації вантажу

7

1,43

2

2,86

4

5,72

3

4,29

8. Гарантія збере­ження вантажу

8

1,25

5

6,25

4

5

4

5

9. Моніторинг поста­чань

9

1,11

3

3,33

5

5,55

5

5,55

10. Процедура подачі замовлення

10

1

5

5

4

4

4

4

Загальний рейтинг

 

 

 

131,94

 

132,1

 

138,51

Стовпчики 1 і 2 таблиці заповнюємо згідно із даними, наведе­ними в умові задачі (табл. 1.38).

Вага (стовпчик 3) визначається як результат ділення кількості критеріїв (10) на відповідний ранг.

Стовпчики 4, 6 заповнюємо відповідно із даними, наведеними у табл. 1.39.

Дані у стовпчиках 5, 7, 9 розраховуються як результат множен­ня ваги на відповідну оцінку.

Загальний рейтинг визначається як сума рейтингів кожного по­середника за усіма критеріями.

У розглянутому прикладі найвищий рейтинг посередника 3 сві­дчить про його перевагу. Однак для розрахунку рейтингу може ви­користовуватись й інша система оцінок, за якої більш високий рей­тинг свідчить про вищий рівень негативних якостей постачальника. У цьому випадку перевагу слід віддавати тому постачальнику, який має найнижчий рейтинг.

За результатами проведених розрахунків можна зробити висно­вок, що найбільш доцільним є укладання угоди на постачання ком­плектуючих виробів і матеріалів з третім посередником.

Задача для самостійного рішення

Задача 2. Магазин електроінструментів «Укртекс» отримав пропозиції про укладання угод на постачання товарів від 4 посере­дників. Експертні оцінки діяльності посередників наведені у табл. 1.41. Методом рейтингових оцінок, визначте посередника з яким слід укласти довгострокову угоду.


Таблиця 1.41