1.4. Транспортна логістика

Задача 1. Скласти шахову відомість квартального вантажообі­гу заводу, побудувати схему вантажопотоків, провести вибір транспортних засобів, визначити їх необхідну кількість, розробити маршрути руху, скласти графік роботи транспортних засобів за да­ними, наведеними у табл. 1.26.

Таблиця 1.26 ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

 

 

 

 

Номер марш­руту

Маршрут

Відстань в один кі­нець, м

Квартальний вантажообіг

звідки

куди

найменування вантажу

1

Склад шихти

Ливарний цех

Шихтовий матеріал

130

1200

2

Ливарний цех

Механічний цех

Лиття

400

1000

3

Склад металу

Ковальський цех

Метал для поковок

120

250

4

Ковальський цех

Механічний цех

Поковки

240

200

5

Склад металу

Механічний цех

Чорний метал

200

230

6

Склад допоміж­них матеріалів

Механічний цех

Допоміжні матеріа­ли

280

100

7

Механічний цех

Склад    готової продукції

Готова   продукція (середні деталі)

150

1100

За транспортні засоби доцільно вибирати електрокари з підіймаль­ною платформою вантажопідіймальністю 1,5 т; максимальна швид­кість руху електрокари з вантажем — 4—5 км/год.; без вантажу — 9— 10 км/год. Час завантаження і розвантаження (за даними заводу) — 13—15 хв. Максимальний добовий вантажообіг по заводу в цілому складає 120 т. Фактичний час роботи транспорту 13 годин на добу.

Коефіцієнти використання вантажопідйомності електрокари: 0,5 — чорні метали, поковки, середні деталі; 0,7 — шихта; 0,6 — відливки; 0,4 — допоміжні матеріали.

Теорія. Шахова відомість складається у такому порядку:

будується таблиця, в рядках якої зазначені відправники ван­тажу, в стовпчиках — отримувачі вантажу, причому підрозділи підприємства заносяться в стовпчиках в тому самому порядку, в якому вони розміщені у рядках;

на перехресті однакових підрозділів ставиться знак «х» — сам собі цей підрозділ нічого не відправляє і не отримує;

послідовно у таблицю заносяться вихідні дані про перевезен­ня вантажів.

Шахова відомість служить основою для складання схеми ван­тажопотоків.

Схема вантажопотоків — графічне зображення даних шахової відомості на генеральному плані підприємства. При побудові схеми потрібно враховувати, що товщина стрілок — вантажопотоків по­винна бути пропорційна їх обсягу.

Кількість транспортних засобів кожного маршруту визначається за формулою

N = °до±,        (1Л9)

Чдоб

де йдоб — добовий вантажообіг при перевезенні даного виду ван­тажів, т/добу;

Чдоб — добова продуктивність транспортного засобу, т/добу. Добовий вантажообіг при перевезенні даного виду вантажів ви­значається за формулою

Одоб = Д • К, (1.20)

де йр — річний (квартальний) вантажообіг кожного найменування вантажів, т/рік;

Д — кількість робочих днів у році (кварталі);

Кн — коефіцієнт нерівномірності перевезень, розрахований по підприємству в цілому.

Коефіцієнт нерівномірності перевезень по заводу в цілому ви­значається за формулою

К = йд°б^ ,     (1.21)

.серед

де йдоб.макс — максимальний добовий вантажообіг по заводу в ціло­му, т/добу; йдоб.серд — середньодобовий вантажообіг по заводу в ці­лому, т/добу.

Середньодобовий вантажообіг по заводу в цілому визначається за формулою

о-доб .серед       д   '   (1.22)

де бкв — квартальний вантажообіг, т/кв.; д — кількість робочих днів у кварталі.

Добова продуктивність електрокари визначається за формулою

чдоб = чч ^ тч,           (1.23)

де Чч — рейсова (циклова) продуктивність електрокари, т/цикл;

тч — кількість транспортних циклів за добу, цикл/добу.

Рейсова (циклова) продуктивність транспортного засобу визна­чається за формулою

% = Чи ■ Кгр ,           (1.24)

де Чи — номінальна вантажопідйомність електрокари, т, Кгр — коефіцієнт використання вантажопідйомності. Кількість транспортних циклів за добу визначається за формулою

™ц =       ,       (1.25)

Ц.ХЄ

де Рд.хв — добовий фонд часу роботи електрокари, хв.; Тц.іе — транспортний цикл, хв.

Час транспортного циклу визначається за формулою

Т    = Т + Т + Т ,         (1.26)

де Тпр — час пробігу з вантажем і без вантажу, хв.; Ти — час навантажування, хв.; Тр — час розвантажування, хв.

Маршрути руху розробляються, виходячи з умов руху транспо­ртних засобів, за твердим графіком, за розкладом руху. Транспорт­ні засоби закріплюються за визначеним маршрутом, чим забезпечу­ється їх максимальне та рівномірне завантаження.

Графіки руху транспортних засобів потрібно будувати на основі розроблених маршрутів. У них потрібно зазначати час прибуття у пункти призначення, на завантажування та розвантажування. Гра­фік будується в добовому вимірі.

Розв'язання. Побудуємо шахову відомість вантажообігу (табл. 1.27).

зі складу шихти в ливарний цех відправлено 1200 т шихти (склад шихти є відправником, а ливарний цех — одержувачем);

склад металу відправляє в механічний цех 230 т чорного ме­талу, а в ковальський цех — 250 т металу для поковок;

3)         ливарний цех передає в механічний цех 1000 т металу для
подальшої обробки;

4)         ковальський цех передає в механічний цех 200 т металу;

зі складу допоміжних матеріалів у механічний цех відправля­ється 100 т допоміжних матеріалів;

з механічного цеху на склад готової продукції передається 1100 т готових виробів (середніх деталей).

Знаходимо підсумок у кожному рядку і стовпчику. Підсумок у стовпчиках дорівнюватиме підсумку в рядках.

На основі шахової відомості будуємо схему вантажопотоків (рис. 1.4).


Таблиця 1.27


ШАХОВА ВІДОМОСТЬ ВАНТАЖООБІГУСклад шихти
За допомогою формул (1.19—1.26) визначимо необхідну кіль­кість електрокар. Визначимо кількість електрокар необхідних для здійснення перевезень за маршрутом 1.

Маршрут 1 «Склад шихти — ливарний цех»

Одоб серед = 4080 / 70 = 58,3 т/добу (кількість робочих днів у ква­рталі -70);

Одоб. макс = 120 т/добу;

Кн = 120 / 58,3 = 2,06;

Одоб =(1200 / 70) • 2,06=35,3 т/добу;

<?ц =1,5*0,7=1,05 т;

Т        (130*60   130*60"|  ле  ле   „„

Тц. хв = І        +          1 +15 +15 = 33хв;

^4*1000   9*1000)

^ =13 • 60 = 780 хв;

тц = 780/33 = 23,6 ~ 24;

ддоб 1,05 • 23,6 = 24,8 ~ 25 т/добу;

N = 35,3 / 24,8 = 1,42 одиниць.

Результати розрахунків кількості електрокар за всіма маршрутами заносимо до табл. 1.28. Підрахувавши необхідну кількість електрокар за всіма маршрутами (стовпчик 7, табл. 1.28), отримаємо 6,26. Таким чином для перевезення вантажів потрібно 7 електрокар.


Таблиця 1.28


Графік руху електрокари 5 наведено в табл. 1.30.

На рис. 1.5 наведено збільшене зображення фрагмента 1 табл. 1.30.

Таблиця 1.30

Пунктири-.

ГРАФІК РУХУ ЕЛЕКТРОКАРИ 5

0 35 7010 14 17 21 24 28 28 31 34 38 41 45 48 51 53 55 58 61 65 68 71 741

Хвилини


Подпись: X

15 19


34 35

хвилини


Рис. 1.5. Фрагмент 1 (збільшене зображення)

Задачі для самостійного рішення

Задача 2. Готові вироби перевозяться зі складального цеху на склад за допомогою електрокарів за маятниковим одностороннім маршрутом на спеціальних піддонах. Маса виробу — 100 кг, на піддоні розміщується одночасно 4 вироби. Вантажопідйомність електрокара — 0,5 т. Час пробігу електрокара по маршруту: з ван­тажем — 10 хв.; без вантажу — 7 хв. Середній час навантажуваль­них та розвантажувальних робіт (разом) — 15 хв. Максимальний добовий вантажообіг — 30 т. Режим роботи електрокарів двохзмін-ний. Час на обслуговування електрокари складає 90 хв. Робочого часу. Визначте необхідну кількість електрокарів.

Задача 3. Деталі перевозяться із механічного цеху до склада­льного цеху за маятниковим одностороннім маршрутом на відстань 500 м. електрокарами. Вантажопідйомність електрокара — 500 кг. Коефіцієнт використання вантажопідйомності електрокару — 0,7. Швидкість руху електрокари: з вантажем — 4 км/год.; без ванта­жу — 6 км/год. Середній час навантажувальних робіт — 8 хв.; роз­вантажувальних робіт — 10 хв. Середньодобовий вантажообіг — 20 т. Коефіцієнт нерівномірності перевезення вантажів складає — 1,2. Режим роботи електрокарів трьохзмінний, тривалість зміни 8 год. Час на обслуговування електрокари складає 30 хв. протягом зміни. Визначте необхідну кількість електрокарів.

Задача 4. Відповідно до вихідної інформації (табл. 1.31) склас­ти шахову відомість квартального вантажообігу заводу та побуду­вати схему вантажопотоків.

Таблиця 1.31