1.2. Логістика складування

Задача 1. Визначте розмір площі складу методом навантажень при наступних умовах: річний обсяг вантажів, що надходять на склад — 34 000 т.; максимальна норма запасу — 40 діб; середнє розрахункове навантаження на 1 м2 площі складу — 8т /м2; коефі­цієнт використання площі складу — 0,5; коефіцієнт нерівномірнос­ті надходження вантажів на склад — 1,4.

Теорія. Розрахунок площі складського приміщення за методом навантажень визначається за допомогою наступної формули

5   = 7шзх 'К , (1.8)

заг.      їх

Чср       вик.

5          2

де 5заг.— загальна площа складу, м ;

2шаі — максимальна норма зберігання і-го вантажу на складі, т;

Кн — коефіцієнт нерівномірності надходження вантажів на склад;

у сР — середнє розрахункове навантаження на 1 м2 площі скла­ду, т/м2;

Кеш. — коефіцієнт використання площі складу. Коефіцієнт нерівномірності надходження вантажу на склад ви­значається за формулою


К


Qdo6'.макс  ,  (1.9)


■доб.серед

де Qdoe. макс — максимальний добовий обсяг вантажу, що надходить на склад, т/добу;

6.серед. — середньодобовий обсяг вантажу, що надходить на склад, т/добу.

Максимальна норма зберігання вантажу на складі дорівнює на­ступному:

Zmax =2j   3600 ' Z max' ,      (1.10)

де Qpi — річний обсяг надходження на склад '-го вантажу, т/рік;

Z max,- — максимальна норма запасу z'-го вантажу, діб; n — кількість найменувань вантажів, що надходять на склад. Розв'язання. За формулою (1.10) розрахуємо максимальну норму зберігання вантажу на складі:

Zmax = 3400 • 40 = 377,78 т.

max    360

За формулою (2.1) розраховуємо площу складського приміщення

_      377,78 -1,4        22 2

S   =     = 132,22 м

заг.       8 • 0,5

Задача 2. Використовуючи точний метод, розрахуйте розмір площі складу, необхідної для зберігання круглої сталі та середніх деталей.

Для зберігання круглої сталі використовуються вертикальні стійки розміром 2,4 • 4 м та місткістю 34 т. Для середніх деталей використовують стелажі розміром 2,5 • 4 м, місткістю — 45т. Мак­симальний запас круглої сталі на складі — 1450 т, середніх дета­лей — 2340 т. Коефіцієнт нерівномірності надходження вантажу — 1,3. Коефіцієнт використання площі складу — 0,6.

Теорія. Розрахунок площі під стійки для зберігання сталі про­водиться за формулою:

де 5с — площа під вертикальні стійки для зберігання сталі, м2; Шс — ширина вертикальної стійки для зберігання круглої сталі, м; Дс — довжина вертикальної стійки для зберігання круглої сталі, м; «с — кількість вертикальних стійок для зберігання круглої сталі, шт. Кількість вертикальних стійок визначається за формулою

«с = 7тах ■ Кн ,         (1Л2)

де 2тах — максимальний запас зберігання круглої сталі, т.;

Кн — коефіцієнт нерівномірності надходження металу на склад;

Чс — місткість вертикальної стійки, т.;

Розрахунок площі складу, під стелажі для зберігання середніх деталей, проводиться за формулою

5стел.     ^^стел.  Дстел.  «стел^

де 5стел — площа під стелажі для зберігання середніх деталей, м2;

Шстел— ширина стелажу для зберігання середніх деталей, м;

Дстел — довжина стелажу для зберігання середніх деталей, м;

«стел. — кількість стелажів для зберігання середніх деталей, шт.

Необхідна кількість стелажів для зберігання середніх деталей визначається за формулою:

«стел = 2тЗХ ' ^ ,       (1.14)

Чстел

де 2тах — максимальний запас зберігання середніх деталей, т.;

кн — коефіцієнт нерівномірності надходження середніх дета­лей на склад;

Чстел — місткість стелажу, т.;

Загальна площа визначається за формулою

де ктг — коефіцієнт використання площі складу.

Розв'язання. За допомогою формул (1.12) та (1.11) визначає­мо кількість вертикальних стійок для зберігання круглої сталі і площу складу під ці стійки:

150 '1,3           6

пс =    34    = 5,7 * 6шт.,

8с = 2,4' 4' 6 = 57,6м2;

За допомогою формул (1.14) і (1.13) визначаємо кількість стелажів для зберігання середніх деталей і площу складу під ці стелажі:

234 '1 3

псп =       ' = 6,76 * 7шт.;

Бст = 2,5' 4' 7 = 70 м2.

Загальна площа визначається за формулою (1.15): 5тг = (57,6 + 70)/0,7 = 181м2.

Задачі для самостійного рішення

Задача 3. Методом навантажень визначити площу складського приміщення для зберігання готових виробів за даними, наведеними у табл. 1.13.

Таблиця 1.13

ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПЛОЩІ СКЛАДСЬКОГО ПРИМІЩЕННЯ

 

Найменування вантажу

Квартальне надходження на склад, т.

Максималь­на норма за­пасу, діб

Середнє розрахунко­ве наванта­ження, т/м2

Коефіцієнт використан­ня площі

Дрібні деталі

260

20

4

0,3

Середні деталі

750

10

2,6

0,8

Великі деталі

230

30

2

0,16

Коефіцієнт нерівномірності надходження вантажів на склад —

1,07.

Задача 4. Методом навантажень визначити розмір площі скла­ду для зберігання металу за даними, наведеними у табл. 1.14.


Задача 5. У базовому році річне надходження вантажів на склад склало 15 000 т; максимальна норма запасу — 50 днів, коефі­цієнт надходження вантажів на склад — 1,2, середнє розрахункове навантаження — 5т/м2, коефіцієнт використання площі складу 0,4.

Визначте економію на утримання складського приміщення у на­ступному році, якщо за рахунок підвищення ефективності поста­чання підприємства максимальна норма запасу зменшиться на 30 днів, а в результаті зміни системи складування вантажів коефіцієнт використання площі складу досягне 0,8.

Вартість утримання 1 м2 площі складу складає 30 грн.

Задача 6. Визначте середньодобовий обсяг вантажу, що над­ходить на склад торгової фірми «Обрій», яка торгує овочевими консервами та напівфабрикатами, якщо максимальний добовий об­сяг вантажів, що надходять на склад складає 500 кг; максимальна норма зберігання — 2 т; загальна площа складу — 60 м2; середнє навантаження на 1 м2 площі складу дорівнює 80 кг/м2; коефіцієнт використання площі складу — 0,6.

Задача 7. Розрахуйте розмір площі приміщення складу мага­зину будівельних матеріалів, який здійснює торгівлю металевим прокатом, дерев'яним брусом, фанерою, якщо максимальний запас зберігання металевого прокату — 2,5 тони, дерев'яного бруса — 700 кг, фанери — 2 т. Для зберігання металевого прокату викорис­товуються вертикальні стійки розміром 0,5 • 3 м та місткістю 1,5 т. Для фанери використовуються стелажі розміром 2,5 • 2,5 м та міст­кістю 0,4 т. Для зберігання дерев'яного бруса використовують сте­лажі розміром 0,6 • 1,5 м місткістю 65 кг. Коефіцієнт нерівномірно­сті надходження вантажу 1,12, коефіцієнт використання площі складу 0,4.