12.3. Оцінка результатів логістичної діяльності

Розроблення та використання систем оцінки результатів логіс-тичної діяльності покликані вирішувати три головні завдання (Бау-зрсокс, 2005):

моніторинг логістичних операцій;

контроль над ними;

оперативне управління.

Моніторингові показники дозволяють прослідкувати за динамі­кою роботи логістичних систем у минулому для надання звітів ке­рівництву та споживачам. До типових моніторингових показників належать рівень сервісу (див. розділ 11) та елементи логістичних витрат (див. п. 12.2).

Контрольні показники відображають поточні результати діяль­ності і служать для коректування логістичного процесу у тих випа­дках, коли він відхиляється від встановлених нормативів. Логісти-чний контроль проявляється, наприклад, у відслідковуванні пошкоджень вантажів при транспортуванні. Так, якщо система оці­нка періодично виявляє псування продукції, керівництво з логісти­ки може визначити причину і внести необхідні зміни до процесів упакування чи навантаження.

Управлінські показники призначені для мотивації персоналу, наприклад, коли підбирання замовлення для відправлення відбува­ється швидше, ніж у виділений для цього час тощо.

Як правило, показниками результативності окремих видів дія­льності вимірюються ефективність чи продуктивність елементар­них логістичних операцій, проте показники повинні орієнтуватися на весь логістичний процес і давати оцінку ступеня задоволеності споживачів роботою всього логістичного ланцюга, відображати за­гальну тривалість циклу виконання замовлення або загальну якість послуг, тобто характеризувати сукупну ефективність усіх операцій.