ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОГІСТИКИ 12.1. Методологічні підходи визначення економічної ефективності логістики

У межах визначення економічної ефективності логістики можна виділи такі методологічні підходи.

1.         Функціональна ефективність кількісно визначається як кори-
сний ефект, отриманий у результаті функціонування логістичної
системи за визначений період часу. Корисний економічний ефект
логістики вимірюється кількістю випущеної продукції, обсягом ви-
конаних логістичних послуг, величиною отриманого прибутку і
т.п., а також виявляється у високому рівні організації виробництва
і, як результат, в економії матеріальних і фінансових ресурсів.

Так, ефект логістики може вимірюватися оптимальним рівнем таких натуральних показників:

рівень запасів;

час проходження матеріалів логістичним ланцюгом;

тривалість циклу виконання замовлення, якість та рівень сервісу;

партія вантажів;

час реакції на претензії споживачів;

6)         тривалість виробничого циклу від замовлення на ресурси до
виготовлення продукції;

рівень використання виробничих потужностей;

маневреність, адаптивність і стабільність роботи та ін.

2.         Ефективність логістичної операції, логістичного рішення, фу-
нкціонування логістичної системи може бути охарактеризована си-
стемою показників, що характеризують їх якість при заданому рівні
логістичних витрат. У якості основних ефектоутворюючих факто-
рів аналізується рівень матеріальних запасів і потреба в складських
площах, надійність і своєчасність постачань, тривалість логістич-
ного циклу, якість і рівень сервісу, застосування бездокументної
технології переміщення матеріального потоку.

Порівняння результатів, досягнутих у процесі функціонування логістичної системи, і витрат на їхнє досягнення, дає більш повне судження про ефективність логістики запасів. Таким інтегрованим показником може виступати показник, що являє собою відношення економічного ефекту, отриманого в результаті реалізації логістич-ної концепції, і капіталу, інвестованого в логістику:

Е = ~Т ,           (12.1)

£ Щ

де Яі — фінансовий результат, отриманий від упровадження логіс-тичних заходів в і-ій логістичній підсистемі, грн;

п — кількість підсистем, виділених у досліджуваній логістичній системі, шт.;

КЬі — середня за період величина капіталу, інвестованого в ло­гістику, в -ій логістичній підсистемі, грн.

При цьому фінансовий результат у логістичній системі форму­ється, по-перше, за рахунок приросту прибутку внаслідок росту ви­ручки від реалізації; по-друге, за рахунок скорочення витрат на здійснення логістичних операцій:

Я, = р + Ар +МЄ,,     (12.2)

де Рі — фінансовий результат, отриманий до впровадження логіс-тичних заходів, грн;

АРі — приріст прибутку від реалізації, отриманий унаслідок ро­сту виручки від реалізації за рахунок застосування методів логісти­ки в і-ій логістичній підсистемі, грн;

АЬЄі — скорочення логістичних витрат у і-ій логістичній підси­стемі, грн.

Величина капіталу, інвестована в логістику, визначається за на­ступною формулою:

КЦ = I , + РЦ,            (12.3)

де її — вартість матеріальних запасів в і-ій логістичній підсистемі, грн;

РЬ і — середня за період вартість основних засобів, використо­вуваних для логістичних операцій у -ій логістичній підсисте­мі, грн.

3 урахуванням формул (12.2) та (12.3) формула (12.1) набуде та­кого вигляду:

£ (Р +Ар +АІЄ,)
Е =                              (12.4)

£ (і і+)

і=1

3. Для кількісної оцінки економічної категорії ефективності слід використовувати відносний показник — коефіцієнт ефективності функціонування матеріального потоку в логістичному ланцюзі. Особливість цього підходу полягає в тому, що побудова показників ефективності базується не на відношенні «ефект / витрати», а на відношенні: «фактичний ефект потенційний /можливий ефект»:

Ке = Еф,         (12.5)

Е

де Еф — фактичний ефект, одержаний від функціонування матеріа­льного потоку в логістичному ланцюзі за розглянутий період часу, грн / од. продукції;

Е0 — максимально досяжний (потенційний) ефект, що може бу­ти отриманий у конкретних умовах виробництва за той самий від­різок часу при оптимізації матеріального потоку, грн/од. продукції.

Різниця (Е0 - Еф) характеризує собою недоотриманий результат від функціонування матеріального потоку підприємства, а її нульо­ва величина — досягнення оптимального варіанту руху і викорис­тання матеріальних ресурсів у логістичному ланцюзі.

На основі аналізу існуючих точок зору і методологічних підхо­дів до проблеми оцінки економічної ефективності функціонування логістичної системи, кожний суб'єкт господарювання може розро­бити власну систему показників оцінки ефективності логістики за­лежно від особливостей діяльності, пріоритетності тих чи інших напрямків логістики тощо.