10.6. Інтегрована посередницька логістика

Вдосконалення однієї логістичної операції у системі логістики посередництва рідко спричиняє загальносистемний ефект. Частіше необхідним стає комплексний підхід до всіх елементів системи, що знаходить відображення в інтеграції логістичних зусиль. Основни­ми принципами логістичної інтеграції є:

координація всіх процесів товароруху, починаючи із закупів­лі товарів і закінчуючи поставкою їх споживачам (логістична коор­динація);

інтеграція управління та контролю за матеріальними потока­ми (управлінська інтеграція);

єдина технологія матеріального потоку, включаючи комплекс послуг, що надаються клієнтам торговельного підприємства (тех­нологічна інтеграція);

адаптація логістичних систем до змінюваних умов внутріш­нього і зовнішнього середовища посередницької логістики (адапти­вна інтеграція);

раціональна організація всіх елементів посередницької логіс­тики, забезпечення їх узгодженості (організаційна інтеграція).

Узагальнюючи теорію і практику логістики посередництва, мо­жна виявити найбільш загальні напрямки її інтеграції (рис. 10.1).


Основні напрямки інтеграції


Внутрішньофірмов


Внутрішньогалузев


Міжгалузева


 


\—      Технологічна


Горизонтальна


Регресивна


 


Функціональна


Вертикальна


Прогресивна


Комплексна


1


Комбінована


1


Конгломератна


 


Подпись: •	підвищення якості обслуговування клієнтів фірми. Найважливішими принципами технологічної інтеграції посере¬дницької логістики є уніфікація та стандартизація. Уніфікація ло-


гістичних операцій породжує ефект взаємодоповнюваності та взає-мозамінюваності, що підвищує рівень надійності логістичних лан­цюгів. Стандартизація логістичних операцій передбачає в першу чергу стандартизацію основних технологічних процесів матеріаль­ного потоку (рис. 10.2).

закупівель      зберігання

            V*—  

Технологічні л стандарти

            —2>\   ,

обслуговування         поставок

Рис. 10.2. Основні технологічні стандарти логістики посередництва

Стандарти закупівель включають як стандартизовані техноло­гії закупівель товарів торговельними підприємствами, так і кількіс­не та якісне приймання вантажів. Стандарти зберігання містять не тільки практично всі технології обробки вантажів на внутрішньому рівні торговельного підприємства, а й підготовку товарів до відпу­ску покупцям. Стандарти поставок визначають порядок відпуску (доставки) товарів покупцям, а також забезпечення заміни (повер­нення) недоброякісних товарів. Стандарти обслуговування охоп­люють достатньо широкий спектр стандартів на ті логістичні опе­рації, які пов'язані з передпродажним та післяпродажним обслу­говуванням клієнтів торговельного підприємства.

Функціональна інтеграція логістики посередництва будується на об'єднанні зусиль різноманітних підрозділів торговельного під­приємства в управлінні матеріальними потоками. Це досягається шляхом обізнаності високого рівня щодо логістичних принципів керівництва фірми та ефективного їх використання.

Не підлягає сумніву, що найпродуктивнішою формою внутріш-ньофірмової інтеграції посередницької логістики є комплексна ін­теграція, яка ґрунтується на основі синтезу технологічної та функ­ціональної інтеграції.

Вагомий логістичний потенціал також закладено у внутрішньо­галузевій інтеграції логістики посередництва, де можливі три та­ких напрямки:

горизонтальна інтеграція, побудована на узгодженні інтере­сів торговельних підприємств-конкурентів;

вертикальна інтеграція, яка передбачає поєднання логістич-них зусиль представників різних підгалузей галузі «торгівля»;

3)         комбінована інтеграція, що поєднує вигоди двох попередніх
форм внутрішньогалузевої інтеграції.

Найширше поле для інтеграції посередницької логістики від­кривається на міжгалузевому рівні. Пропонуються три можливі форми міжгалузевої інтеграції:

регресивна, що полягає у прагненні торговельного підприєм­ства жорстко контролювати основних постачальників товарів (то­варовиробників);

прогресивна — коли торговельне підприємство намагається одержати у власність чи взяти під жорсткий контроль інші підпри­ємства торговельної інфраструктури;

конгломератна, що поєднує елементи інших форм міжгалу­зевої інтеграції.

Контрольні запитання

Визначте сутність комерційного посередництва та торгівлі.

Які функції виконує посередницька (торговельна) логістика?

3.         Дайте повну характеристику організації логістики посередництва
(форми, основна ознака класифікації форм, моделі, послідовність опера-
цій, принципові відмінності).

4.         Сформулюйте основні принципи логістичної інтеграції.

Визначте й охарактеризуйте напрямки інтеграції посередницької ло­гістики.

Сформулюйте визначення і форми оптових закупівель торговельних підприємств. Поясніть кожен з етапів організації оптових закупівель.

Охарактеризуйте організацію та документальне оформлення опто­вих закупівель.

8.         Проаналізуйте методи організації оптового продажу товарів.

9.         Сформулюйте сутність та перелічіть основні методи оптового про-
дажу товарів.

Охарактеризуйте організацію транзитного товаропостачання.

Визначте методи продажу товарів зі складу та дайте їх характеристику.

Поясніть організацію дрібнооптового продажу товарів.

Сформулюйте фактори впливу, основні вимоги та принципи органі­зації процесу товаропостачання підприємств роздрібної торгівлі.

14.       Поетапно охарактеризуйте процес товаропостачання роздрібних
підприємств.

Проаналізуйте організацію продажу товарів у системі роздрібної то­ргівлі. Перелічіть форми і методи продажу.

Дайте характеристику продажу товарів через прилавок обслугову­вання.

Проаналізуйте самообслуговування як метод магазинного роздріб­ного продажу товарів.

Поясніть сутність продажу товарів за зразками.

Проаналізуйте продаж товарів на замовлення покупців.