9.4. Концепція логістичного центру дистрибуції

Розвиток систем дистрибуції товарів «породив» такий специфі­чний елемент як «логістичні центри дистрибуції». Концепція ло­гістичного центру зображена на рис. 9.2.

Створення таких центрів вимагає концентрації зусиль та капіта­лу для зведення будинків та складських споруд, терміналів, майда­нчиків та під'їзних шляхів, товарної, інформаційної, гастрономіч­но-готельної інфраструктури тощо в місці локалізації, найближ­чому до системи автострад, інших видів комунікацій.

У (Крикавський, 2004) схематично подана структура логістич­ного центру дистрибуції. Логістичний центр дистрибуції інтегрує діяльність учасників логістичних процесів, серед яких виробники, транспортники, дистрибуційні організації, торговельні організації, споживачі. Завдяки цільовій трансформації матеріальних потоків (консолідація, деконсолідація, сортування, формування вантажних одиниць, формування необхідних елементів транспортної та склад­ської придатності) названі учасники можуть успішно реалізувати


свої цілі через системну оптимізацію матеріальних потоків, дося­гаючи ефекту масштабу, ефекту спеціалізації, ефекту синергії.


Рис. 9.2. Концепція логістичного центру дистрибуції

З погляду функціонального призначення в існує така класифіка­ція логістичних центрів (Крикавський, 2004):

міжнародні логістичні центри дистрибуції (площа господарю­вання 100—150 га, радіус дії 500—800 км);

локальні логістичні центри дистрибуції як закінчення сучасної системи дистрибуційної мережі;

галузеві логістичні центри дистрибуції, сформовані для об­слуговування певної галузі чи підприємців;

центри логістичних послуг як проміжна фаза в напрямку ви­щого рівня логістичних центрів дистрибуції.

Основні завдання центрів зумовлені необхідністю забезпечення: стандартизації транспортних та складських систем; автоматизації завдань з переміщення логістичних продуктів; інформатизації про­цесів прийняття рішень та інтеграції інформаційних систем; коор­динації дій учасників дистрибуційної мережі.

Результати діяльності логістичних центрів високоефективні за­вдяки можливості швидкого реагування на зміни величини та стру­ктури попиту, значному зниженню питомих логістичних витрат, в т.ч. інвестиційних витрат, що є наслідком ефекту масовості та ефе­кту системи (інтеграції).

Створення логістичних центрів повинно відповідати просторо­вим (70—100 га), функціональним (концентрація об'єктів з надання всіх логістичних та супутніх послуг), технологічним (доступність


ОПТОВИЙ ТОРГОВЕЦЬ    РОЗДРІБНИЙ ТОРГОВЕЦЬ
транспортно-складських технологій),  інформаційним  (інтеграція інформаційних систем учасників мережі) вимогам. До основних завдань центрів відносять:

1)         цілодобове, всебічне обслуговування логістичного продукту;

надання різноманітних послуг у сфері складування, в т.ч. процедур комплектації та декомплектації вантажів, упакування, по­значення, фітосанітарного контролю, а також забезпечення прин­ципу «першим при йшло, першим вийшло»;

забезпечення можливості перевантаження товарів з одного за­собу транс порту на інший; надання послуг ремонтними закладами, автозаправками, автомийками і спеціалізованими автомагазинами;

надання фінансових та консультаційних послуг при виборі форм та методів обслуговування вантажу, юридичного та митного обслуговування.