ПЕРЕДМОВА

Останніми роками зростаючого значення набуває концепція ло­гістики наряду з концепцією маркетингу як засіб забезпечення стійких економічних позицій вітчизняних підприємств та досяг­нення успіху в загостреній конкурентній боротьбі на ринку. Аналіз тенденцій розвитку логістики у розвинутих країнах і створення різ­номанітних форм логістичних інтеграцій дозволяють не тільки ви­знати високу ефективність застосування цієї економічної концепції у практиці господарювання, а й достатньо значне непророблене по­ле для науково-теоретичних осмислень.

В Україні концепція логістики знаходиться на стадії свого ста­новлення і тому необхідною умовою успішного її розвитку є підго­товка висококваліфікованих фахівців, спроможних здійснювати проектування логістичних систем і застосовувати логістичні підхо­ди на підприємствах та у постачальницько-збутових організаціях. Виходячи з цих позицій, дане навчальне видання з вивчення дис­ципліни «Логістика», метою якої є формування у студентів систе­матизованого комплексу знань про загальні принципи, форми та методи управління матеріальними та інформаційними потоками, і яке враховує особливості вітчизняної економіки та призначене для студентів і фахівців-маркетологів, є особливо актуальним.

Згідно з Галузевим стандартом вищої освіти, освітньо-про­фесійної програми підготовки бакалавра зі спеціальності 6.050100 «Маркетинг» завданням дисципліни «Логістика» є вивчення форм логістичних інтеграцій, методів управління матеріальними потока­ми, а предметом — методи і процеси управління матеріальними потоками.

Для досягнення поставленої мети в межах предмету вивчення дисципліни «Логістика» у даному навчальному посібнику розгля­нуті такі основні питання:

— теоретичні підходи щодо розуміння логістики як інструмен­ту ринкової економіки;

концептуальні основи різноманітності форм логістичних ін­теграцій і логістичних систем;

розуміння сутності і організації технологічних процесів й управління матеріальними потоками в логістиці;

теоретико-методичні засади логістики постачання та вироб­ничої логістики;

теоретично-методичні основи логістики складування і запасів;

теоретико-методологічні засади транспортної, розподільчої та посередницької логістики;

теоретико-методичні підходи щодо організації та видів логі-стичних послуг;

концептуальні засади економічної ефективності логістики;

—        використання логістики в Україні та за кордоном. Методологічною і практичною основою вивчення дисципліни є

фундаментальні положення сучасних економічних теорій, праці провідних вчених і фахівців-практиків у галузі логістики, діючі но­рмативні акти, що регламентують діяльність суб'єктів господарсь­кої діяльності різних форм власності і господарювання.

Дисципліна «Логістика» тісно пов'язана з іншими дисципліна­ми, що вивчаються студентами спеціальності «Маркетинг» — «Маркетингова політика розподілу, «Інфраструктура товарного ри­нку», «Маркетинговий менеджмент» та ін.

У першому розділі навчального посібника викладено сутність та генезис розвитку логістики як інструменту ринкової економіки, визначено предмет, об'єкт, мету, завдання, функції та значення ло­гістики.

У другому розділі викладено теоретичні засади формування технологічних процесів й управління матеріальними потоками в логістиці. Зокрема, розкрито економічну сутність та наведено види логістичних потоків, досліджено організацію управління матеріа­льними потоками на рівні підприємства, охарактеризовано техно­логічні процеси у логістиці.

У третьому розділі досліджено різноманітність форм логісти-чних інтеграцій. Зокрема, як одну з форм логістичної інтеграції розкрито сутність логістичної системи, її мета, основні завдання та функції, визначено види логістичних систем, досліджено тенденції їх розвитку. Крім того, подано науково-теоретичні підходи щодо визначення логістичних ланцюгів та їх характеристик, встановлено субординацію понять логістичний ланцюг, логістичний канал, ка­нал постачання, канал товароруху, канал збуту, викладено їх сут­ність та основні особливості, визначено функції каналів товароруху та принципи їх формування. Також запропоновано авторську кла­сифікацію каналів товароруху, виконано порівняльний аналіз кана­лів за розподілом функціональних обов'язків та повноважень і до­сліджено співробітництво, конфлікти та конкуренцію як форми взаємодії учасників каналу.

У четвертому розділі розглянуто завдання, функції та органі­зація логістики постачання, наведено основні підходи щодо вибору постачальника і стислу характеристику систем MRP.

У п'ятому розділі визначено мету, функціональні сфери та ос­новні завдання виробничої логістики, наведено принципи організа­ції виробництва, досліджено логістичні виробничі системи.

У шостому розділі висвітлено теоретичні засади логістики складування. При цьому розкрито сутність складів та їх основні функції, подано класифікацію складів, досліджено логістичний процес на складі, докладно викладено процедури розрахунку площі складських приміщень, призначення тари та упаковки при збері­ганні вантажів, а також підходи щодо оцінки роботи складів.

У сьомому розділі викладено науково-теоретичні основи логіс­тики запасів. Зокрема, розкрито сутність, види та функції запасів, викладені підходи щодо нормування та оптимізації запасів, дослі­джено системи управління запасами.

У восьмому розділі розкрито суть і завдання транспортної логі­стики, висвітлено підходи щодо вибору виду транспортних засобів, досліджено транспортні тарифи та матеріально-технічну базу різ­них видів транспорту, а також організацію роботи виробничого транспорту і вибір шляхів переміщення вантажопотоків.

У дев'ятому розділі висвітлено економічний зміст, завдання, функції і принципи, висвітлено методи розподільчої логістики та досліджено її організацію. Крім того, викладено концепцію логіс-тичного центру дистрибуції і досліджено логістичні системи логіс­тики розподілу.

У десятому розділі розглянуто основи та організацію посеред­ницької логістики, організацію та документальне оформлення оп­тових закупівель торговельними підприємствами, розкрито сут­ність та основні методи оптового продажу товарів торговельними підприємствами, досліджено організацію товаропостачання і про­дажу товарів у системі роздрібної торгівлі, висвітлено інтегровану посередницьку логістику.

В одинадцятому розділі розкрито економічну сутність та основні види логістичних послуг, досліджено організацію логістичного сервісу та основні підходи щодо оцінки якості логістичного обслуговування.

У дванадцятому розділі висвітлено теоретичні засади економі­чної ефективності логістики. Зокрема, розглянуто оцінку результа­тів логістичної діяльності та економічну ефективність логістичних систем підприємства.

У тринадцятому розділі викладено підходи щодо використан­ня логістики в Україні та за кордоном. При цьому наведено форми логістичних інтеграцій за кордоном та досліджено перспективи ви­користання логістики в Україні.

Навчальний посібник містить значну частину оригінального ав­торського матеріалу. Особливо це стосується розділів «Різноманіт­ність форм логістичних інтеграцій», «Логістика запасів», «Транс­портна логістика», «Розподільча логістика» і «Логістика посередництва». Викладення теоретичних підходів супроводжуєть­ся численними прикладами з практики функціонування вітчизня­них і закордонних підприємств і установ. У кінці кожного розділу наведено контрольні запитання для самоперевірки. Наприкінці на­вчального посібника наведені аналітичні і розрахункові завдання з прикладами їх виконання, тести, завдання з розроблення і допов­нення схем, що ілюструють елементи логістики, які дозволяють структурувати засвоєння теоретичного матеріалу, ситуаційні за­вдання (кейси), що базуються на практиці господарювання вітчиз­няних підприємств, та кросворд.

Навчальний посібник містить глосарій, що сприяє засвоєнню термінології, список основної та рекомендованої літератури для по­глибленого вивчення курсу.

Все це дозволяє самостійно користуватися і ефективно опанову­вати навчальний матеріал дисципліни «Логістика», сприяє форму­ванню практичних навичок, розвиває логічне мислення та активізує пізнавальну діяльність і творчу працю у студентів. Структура і зміст навчального посібника відповідають вимогам Стандарту Мі­ністерства освіти і науки України, актуалізує його в умовах приєд­нання України до Болонської конвенції та зростання частки само­підготовки у загальному обсязі часу, що відводиться на вивчення курсу. Матеріли начального посібника апробовані в навчальному процесі факультету економіки та менеджменту Сумського держав­ного університету.

Окремі розділи та підрозділи написали: В. М. Кислий, канд. екон. наук, доцент (теоретичні матеріали розділів 6, 7 і контрольні запитання до них; п. 8.4; розрахункові та аналітичні завдання, тес­ти, схеми для доповнення, ситуаційні завдання (кейси)); О. А. Біловодська, канд. екон. наук, доцент (передмова, теоретичні матеріали розділів 1, 3, 9—13 і контрольні запитання до них, глоса­рій, кросворд); О. М. Олефіренко, канд. екон. наук (теоретичні ма­теріали розділів 2, 4, 5 і контрольні запитання до них); О. М. Со-ляник, канд. екон. наук (теоретичні матеріали пунктів 8.1—8.3, 8.5 і контрольні запитання до розділу 8; розрахункові та аналітичні за­вдання, тести, схеми для доповнення до них).