8.2. Вибір виду транспортних засобів

Завдання вибору виду транспорту вирішується у взаємозв'язку з іншими завданнями логістики, такими, як створення і підтримка оптимального рівня запасів, вибір виду тари та упаковки та ін. Ос­новою вибору виду транспорту, оптимального для конкретного пе­ревезення, має слугувати інформація про характерні особливості різних видів транспорту.

Кожний з видів транспорту має конкретні особливості з точ­ки зору логістичного менеджменту, переваги й недоліки, які ви­значають можливості його використання в логістичній системі (табл. 8.1).

 Виділяють шість основних факторів, які впливають на вибір ви­ду транспорту:

час доставки;

частота відправлень вантажу;

надійність дотримання графіка доставки;

здатність перевозити різні вантажі;

здатність доставити вантаж у будь-яку точку території;

вартість перевезення.

У табл. 8.2 надано оцінку факторів, які впливають на вибір ви­дів транспортного засобу. Одиниці відповідає найкраще значення (Гаджинский, 2004).

Таблиця 8.2

ОЦІНКА РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ

Фактори, які впливають на вибір виду транспорту

 

Вид транспорту

час доставки

частота відпра­влень

надійність до­тримання гра­фіка доставки вантажу

здатність пере­возити різні вантажі

здатність до­ставити вантаж у будь-яку точ­ку території

вартість пере­везень

Залізничний

3

4

3

2

2

3

Водний

4

5

4

1

4

1

Автомобіль­ний

2

2

2

3

1

4

Трубопровід­ний

5

1

1

5

5

2

Повітряний

1

3

5

4

3

5

Вибираючи засіб доставки конкретного товару, відправники враховують до шести факторів одночасно. Так, якщо відправника цікавить швидкість, його основний вибір зосереджується на повіт­ряному або автомобільному транспорті. Якщо його мета — мінімі­зувати витрати, вибір обмежується водним і трубопровідним транспортом. Найбільше переваг пов'язано з використанням авто­мобільного транспорту, чим і пояснюється зростання його частки в обсязі перевезень. Однак остаточний висновок про варіант достав­ки вантажів ґрунтується на техніко-економічних розрахунках.