ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА 8.1. Суть і завдання транспортної логістики

Транспорт — це сфера матеріального виробництва, яка здійс­нює перевезення людей та вантажів.

В структурі суспільного виробництва транспорт відноситься до сфери виробництва матеріальних послуг. Витрати на виконання транспортних операцій складають до 50 % від суми загальних ви­трат на логістику.

За призначенням виділяють дві основні групи транспорту: транспорт загального та транспорт незагального користування (рис. 8.1).

ТРАНСПОРТ


Транспорт загального користування

Транспорт не загального користування


Подпись: 1.	Внутрішньовиробничий
2.	Транспортні засоби всіх видів, що належать не транспортним організаціям

Залізничний

Водний (морський, річковий)

Автомобільний

Повітряний

Трубопровідний


 

Рис. 8.1. Основні групи транспорту класифіковані за їх призначенням

Транспорт загального користування — це галузь національної економіки котра задовольняє потреби всіх галузей та населення в перевезенні вантажів і людей.

Транспорт загального користування обслуговує сферу обігу та населення. Поняття транспорту загального користування охоплює: залізничний, водний (морський та річний), автомобільний, повітря­ний, трубопровідний транспорт.

Транспорт незагального користування охоплює виробничий транспорт, а також транспортні засоби всіх видів, що належать не-транспортним організаціям.

Організація переміщень вантажів транспортом незагального ко­ристування є предметом вивчення виробничої логістики. Вирішен­ня комплексу завдань, пов'язаних із організацією переміщень ван­тажів транспортом загального користування є предметом транспортноїлогістики. (Гаджинский, 1997).

Транспортна логістика інтегрує планування, управління та фі­зичне транспортування матеріалів, покупних частин, виробів, ви­робничих відходів у супроводі необхідного для цього інформацій­ного потоку для мінімізації транспортних витрат і витрат часу (Економічна, 2001).

Головна мета транспортної логістики зводиться до надання не­обхідних транспортних послуг у галузях постачання, збуту та пере­робки відходів з мінімальними витратами, з орієнтацією на стабі­льне зменшення потреб у транспорті (Економічна, 2001).

При цьому, основні завдання транспортної логістики можна ви­значити наступним чином:

вибір виду транспортних засобів;

вибір типу транспортних засобів;

спільне планування транспортного процесу зі складським та виробничим;

спільне планування транспортних процесів на різних видах транспорту;

забезпечення технологічної єдності транспортно-складського процесу;

визначення раціональних маршрутів доставки.