ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА                       6

1.         ЛОГІСТИКА У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ                      10

Поняття та генезис розвитку логістики                 10

Концепція логістики                        15

Предмет, об'єкт, мета, завдання та функції

логістики                   17

1.4.      Значення логістики              20

2.         ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ Й УПРАВЛІННЯ МАТЕРІА-

ЛЬНИМИ ПОТОКАМИ В ЛОГІСТИЦІ               22

Економічна сутність та види логістичних потоків ...       22

Товарорух: сутність, елементи та основні форми             25

Організація управління матеріальними потоками на рівні підприємства                     28

Загальна характеристика технологічних процесів у логістиці                33

3.         РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФОРМ ЛОГІСТИЧНИХ ІНТЕГРА-

ЦІЙ                 36

Поняття логістичної системи, її мета, основні за­вдання та функції                   36

Класифікація логістичних систем та тенденції їх розвитку                     41

Поняття про логістичні ланцюги                48

Канали товароруху: сутність та класифікація                   52

Форми взаємовідносин у каналах товароруху                  68

4.         ЛОГІСТИКА ПОСТАЧАННЯ                    79

4.1. Завдання, функції та організація логістики поста-
чання              79

Основні підходи щодо вибору постачальника         83

Стисла характеристика систем MRP             84

5.         ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА              86

Мета, функціональні сфери та основні завдання ви­робничої логістики                        86

Принципи організації виробництва                       89

Логістичні виробничі системи                    92

6.         ЛОГІСТИКА СКЛАДУВАННЯ       95

6.1 Склади, їх функції та класифікація                   95

Логістичний процес на складі                     98

Система складування та організація переробки ван­тажів                       102

Тара та упаковка при зберіганні вантажів             108

Оцінка роботи складів                     112

7.         ЛОГІСТИКА ЗАПАСІВ      115

Сутність, види та функції запасів   115

Нормування запасів 119

Оптимізація запасів  122

Системи управління запасами         124

8.         ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА      133

8.1 Суть і завдання транспортної логістики          133

Вибір виду транспортних засобів    134

Транспортні тарифи та матеріально-технічна база різних видів транспорту     138

Вибір шляхів переміщення вантажопотоків          151

Організація роботи виробничого транспорту        155

9.         РОЗПОДІЛЬЧА ЛОГІСТИКА        163

Економічний зміст, завдання, функції та принципи розподільчої логістики                163

Основні методи розподільчої логістики                168

Організація розподільчої логістики                        170

Концепція логістичного центру дистрибуції                    172

Логістичні системи розподільчої логістики                      174

10.       ЛОГІСТИКА ПОСЕРЕДНИЦТВА            179

Основи та організація посередницької логістики . . . 179

Організація та документальне оформлення оптових закупівель торговельними підприємствами    181

Сутність та основні методи оптового продажу то­варів торговельними підприємствами       191

Організація товаропостачання товарів підприємств роздрібної торгівлі           202

Організація продажу товарів у системі роздрібної торгівлі          222

Інтегрована посередницька логістика       233

11.       ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВИДИ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ   237

Економічна сутність та основні види логістичних послуг          237

Організація логістичного сервісу   240

Основні підходи до оцінки якості логістичного об­слуговування           241

12.       ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОГІСТИКИ            247

Методологічні підходи визначення економіч ної ефективності логістики        247

Логістичні витрати   249

Оцінка результатів логістичної діяльності 262

Економічна ефективність логістичних систем під­приємства      263

13.       ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ ТА

ЗА КОРДОНОМ       266

Форми логістичних інтеграцій за кордоном         266

Перспективи використання логістики в Україні  271

ПРАКТИКУМ           274

1.         Розрахункові та аналітичні завдання           274

Логістика постачання           274

Логістика складування         288

Логістика запасів      293

Транспортна логістика         304

Розподільча логістика          312

Логістика посередництва    315

Організація та види логістичних послуг   320

Тести для самоперевірки та контролю засвоєння знань. . . 321

Схеми для доповнення         329

Ситуаційні завдання (кейси)           333

Кросворд        340

ОСНОВНА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА      346

ГЛОСАРІЙ    348