ЛОГІСТИКА СКЛАДУВАННЯ 6.1. Склади, їх функції та класифікація

Переміщення матеріальних потоків у логістичних ланцюжках не­можливе без концентрації у визначених місцях необхідної кількості запасів (матеріально-технічних ресурсів, готової продукції, товарів тощо), для збереження яких використовуються різноманітні склади.

Необхідність зберігання різних видів запасів зумовлена наступним:

неспівпадінням у часі циклів виробництва та споживання ба­гатьох видів продукції;

наявністю широкого кола споживачів, що можуть знаходитись у різних регіонах;

використанням у виробництві великої номенклатури матеріа­льно-технічних ресурсів;

збільшенням мінімальних норм транзитного відвантаження, що призводить до зростання запасів засобів виробництва;

впровадженням прогресивних форм обслуговування спожива­чів з боку постачальницько-збутових організацій, що потребує по­стійної наявності на складах великої номенклатури товарів;

підвищенням техніко-організаційного рівня баз та складів і зни­женням на цій основі собівартості складських переробок вантажу, що створює реальні можливості для зменшення рівня складських націнок та підвищення привабливості складської форми зберігання вантажів.

Склади є важливими елементами технологічних процесів про­мислових підприємств, а для гуртової та роздрібної торгівлі вони є основою, тому склади підприємств та організацій, що мають на ме­ті випереджати конкурентів, потребують сучасної організації, су­часних технологій та кваліфікованих кадрів.

Склади є акумуляторами резервів матеріальних ресурсів, що не­обхідні для згладжування коливань об'ємів їх постачання та спо­живання, а також синхронізації швидкостей потоків товарів в сис­темах просування від виробника до споживача або потоків матері­алів в технологічних виробничих системах.

Сучасні склади — це складні технічні системи, які складаються із будівель, споруд, технічних засобів, що призначені для прийнят­тя, розміщення, зберігання, підготовки до споживання та видачі споживачам матеріально-технічних ресурсів, об'єктів незавершено­го виробництва, готової продукції, товарів.

Склади є одним із найважливіших елементів логістичних сис­тем. Об'єктивна необхідність у спеціально обладнаних місцях для утримання запасів існує на всіх стадіях руху матеріального потоку, починаючи від первинного та закінчуючи кінцевим споживачем. Цим пояснюється наявність великої кількості різноманітних видів складів, які можна класифікувати за різними критеріями.

Класифікація складів:

За розмірами корисної складської площі, складського об'єму, місткості: малі (до 5 тис. кв. м.; 30 тис. куб. м; до 1 тис. т.); серед­ні (від 5 до 10 тис. кв. м.; від 30 до 60 тис. куб. м.; від 1 до 6 тис. т.); великі (понад 10 тис. кв. м.; понад 60 тис. куб м.; понад 6 тис. т.).

За конструктивними ознаками: закриті (розміщені в окремих приміщеннях); напівзакриті (навіси); відкриті (майданчики).

За характером виконуваних функцій: матеріальні (постачаль­ницькі) склади; виробничі (міжцехові та внутрішньоцехові); збуто­ві; сортувально-розподільчі; транзитно-перевалочні; накопичувальні.

За формою власності: державні; колективні; приватні; спільні.

За формою користування: індивідуального користування; спільного користування; загального користування.

За призначенням вантажів: склади продукції виробничо-технічного призначення; склади товарів народного споживання.

За ступенем механізації (автоматизації) вантажоперероб-ки: немеханізовані; механізовані; комплексно-механізовані; авто­матизовані; автоматичні.

За можливістю доставки та вивозу вантажу: пристанційні або портові; прирейкові; глибинні (внутрішньоміські).

За видом та характером матеріальних цінностей, що збері­гаються на складі: універсальні; спеціалізовані; вузькоспеціалізо-вані; комбіновані; неспеціалізовані; змішаного зберігання.

До основних функцій складів належать такі:

1.         Перетворення виробничого асортименту вантажів у спожив-
чий асортимент відповідно до попиту.

2.         Приймання, складування та зберігання матеріальних цінностей.

Унітизація та транспортування вантажів. Для скорочення транспортних витрат склад може здійснювати функцію об'єднання (унітизацію) невеликих партій для декількох замовників, до повно­го завантаження транспортного засобу.

Надання різноманітних послуг: підготовка товарів для про­дажу (фасування продукції, заповнення контейнерів, розпакування, перепакування та ін.); надання товарного вигляду продукції, необ­хідна обробка; надання транспортно-експедиційних послуг та ін.

Оскільки склади використовують у різних сферах логістики (постачання, виробничій, розподільчій), вони мають своє функціо­нальне призначення та спеціалізацію.

Склади логістики постачання спеціалізуються на зберіганні ма­теріально-технічних ресурсів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, устаткування, запасних частин та інших ви­дів засобів та предметів праці) та виконують наступні функції:

приймання матеріальних цінностей з їх кількісною та якіс­ною перевіркою, облік і оформлення необхідних документів;

розвантаження вантажів, сортування, перетарування, пере­міщення і розміщення на складах;

—        зберігання вантажів;

—        підготовка і випуск матеріально-технічних ресурсів у вироб­ництво.

Склади виробничої логістики входять до складу системи виро­бництва та призначені для забезпечення технологічних процесів. На цих складах зберігаються об'єкти незавершеного виробництва, прибори, інструменти, запасні частини та ін.

Склади розподільчої логістики призначені для підтримки без­перервності руху товарів зі сфери виробництва у сферу споживан­ня. Вони можуть належати як виробникам (склади готової продук­ції), так і підприємствам торгівлі (склади гуртово — посеред­ницьких та торгових організацій).

Склади готової продукції забезпечують: приймання від вироб­ничих підрозділів готової продукції та розміщення її на складах; зберігання готової продукції; підготовку партій готової продукції до відвантаження споживачам (сортування, маркування, етикету­вання, розфасовка, комплектування, пакування тощо); підготовку вантажів до відвантаження споживачам за номенклатурою, асорти­ментом, кількістю і якістю з оформленням відповідної документа­ції; навантаження готової продукції на транспортні засоби.

Склади гуртово — посередницьких організацій забезпечують: концентрацію товарів на складах; приймання, розвантаження, перемі­щення, розміщення товарів на складах; перекомплектацію, підбір това­рів в потрібному асортименті; формування товарів дрібними партіями та відвантаження споживачам; збереження резервних партій товарів.

Склади торгівлі, які знаходяться в місцях розміщення виробництв (вихідні оптові бази) — отримують товари від виробничих підпри­ємств великими партіями, комплектують і відправляють великі партії товарів споживачам, що знаходяться в місцях споживання.

Склади торгівельних гуртових баз, які розміщуються в місцях споживання — отримують товари, формують широкий торгівельний асортимент, постачають товари на роздрібні торгівельні підприємства.