АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

В. М. Кислий, О. А. Біловодська, О. М. Олефіренко, О. М. Соляник

ЛОГІСТИКА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2010

УДК 65.012.34(075.8) ББК 65.40я73 Л 69

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист 1/11-6281 від 29.07.2009)

Рецензенти:

Перерва П. Г. — доктор економічних наук, професор (Харківський національний технічний університет «ХПІ»);

Максимова Т. С. — доктор економічних наук, професор (Східноукраїнський на­ціональний університет ім. В. Даля);

Мішенін Є. В. — доктор економічних наук, професор (Сумський національний аграрний університет).

Кислий В. М., Біловодська О. А., Олефіренко О. М., Смоляник О. М.

Л 69 Логістика: Теорія та практика: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літера­тури, 2010. — 360 с.

ISBN 978-611-01-0046-5

У навчальному посібнику викладено сутність та генезис розвитку логістики як інструменту ринкової економіки, досліджено різноманітність форм логістичних утворень, розкрито сутність, мету, основні завдання, функції та види логістичних си­стем Крім того, викладено теоретичні засади управління матеріальними потоками в логістиці; завдання, функції та організацію заготівельної та внутрішньовиробничої логістики; логістики запасів та складування; транспортної, розподільчої та посеред­ницької логістики; розкрито економічну сутність та основні види логістичних послуг; досліджено організацію логістичного сервісу, основні підходи щодо оцінки якості логістичного обслуговування, теоретичні засади економічної ефективності логістики, а також підходи щодо використання логістики в Україні та за кордоном.

Викладені теоретичні підходи супроводжуються численними прикладами з прак­тики функціонування вітчизняних і закордонних підприємств та установ.

Для викладачів, студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих на­вчальних закладів, а також керівників і фахівців з логістики, маркетингу та менед­жменту підприємств та установ.

УДК 65.012.34(075.8) ББК 65.40я73


ISBN 978-611-01-0046-5


© Кислий В. М., Біловодська О. А., Оле­фіренко О. М., Смоляник О. М., 2010 © Центр учбової літератури, 2010