4.3. Стисла характеристика систем MRP

Для планування потреби в матеріальних ресурсах у логістиці постачання використовують системи MRP (див. приклад 4).

Приклад 4: У середині 80-х років у США систему MRP використову­вали або планували використати більшість фірм з обсягом продаж понад 15 млн. доларів на рік (Кальченко, 2000).

MRP (Materials requirements planning) — планування потреби у матеріалах — належить до логістичних систем «підштовхуючого» типу. У таких системах комплектується перелік матеріалів, необ­хідних для виробництва певної кількості готової продукції відпові­дно до прогнозу ринкової кон'юнктури. Після цього постачальни­ком здійснюється формування замовлень.

Система MRP має широкий набір машинних програм, що забез­печують узгодженість та оперативне регулювання постачальниць­ких, виробничих, збутових функцій у масштабі фірми в режимі ре­ального часу.

Формалізація процесу прийняття рішень у системі MRP здійс­нюється за допомогою різноманітних методів дослідження опера­цій. Математичні моделі, інформаційне та програмне забезпечення дають змогу вирішити ряд завдань, пов'язаних із визначенням по­треб у сировині та матеріалах, складанням графіка виробництва, періодичним поданням до друку або на дисплей вихідних форм.

Таким чином, система MRP — це комп'ютеризований метод виявлення потреб у матеріалах на різних стадіях виробничого про­цесу. Рух матеріальних ресурсів розраховується у просторі та часі відповідно до потреб наступної стадії. Тому матеріал фактично по­стачається у той момент, коли, згідно з розрахунками, у ньому є потреба. Недоліком системи є те, що необхідні матеріали «виштов­хуються» працівниками, які перебувають на попередніх етапах ви­робничого процесу, і надходять до наступних стадій у необхідній кількості у потрібний час у необхідне місце незалежно від того, чи необхідні вони там фактично у такій кількості у цей конкретний момент. Проте, як показує досвід, незважаючи на цей недолік, ви­користання системи MRP дає змогу знизити рівень запасів, приско­рити їх оборотність, скоротити кількість порушень строків поставок.

У 80-ті роки в США та інших розвинутих країнах набула поши­рення система MRP-II, що розглядається рядом американських фахівців як друге покоління системи MRP, оскільки вирішує не тільки завдання управління матеріально-технічним забезпеченням. Покоління систем у даному разі відрізняються одне від одного не лише своїм технологічним рівнем, а й гнучкістю управління та но­менклатурою функцій. Система MRP-II містить функції MRP (ви­значення потреби у матеріалах), а також функції управління техно­логічними процесами.

Контрольні запитання

1.         Сформулюйте основну мету та базові завдання логістики постачан-
ня. Поясніть механізм їх реалізації.

2.         Наведіть функції логістики постачання та розкрийте їх зміст.

За рахунок чого досягається якісне планування, ефективне функціо­нування та інформаційне обслуговування логістики постачання?

Охарактеризуйте методи визначення потреби в матеріалах. Від яких факторів залежить вибір того чи іншого методу?

5.         Проаналізуйте основні види закупівель і зробіть необхідні висновки.

6.         Дайте порівняльну характеристику шляхів вибору постачальника та
визначте критерії, що впливають на цей вибір.

7.         Охарактеризуйте системи планування потреби у матеріалах (MRP).