4.2. Основні підходи щодо вибору постачальника.

Вибір постачальника може здійснюватись шляхом конкурсних торгів або письмових переговорів між постачальниками та спожи­вачами. Досить поширеною формою пошуку потенційних постача­льників є конкурсні торги (тендери). Вони проводяться у тому випадку, коли передбачається налагоджування довгострокових зв'язків між постачальником і споживачем і вигідні для обох сторін угоди. Постачальник одержує чітку уявлення про умови роботи із споживачем. Споживач, у свою чергу, не тільки вирішує проблему одержання пропозиції, що відповідає його вимогам, а й обирає най­кращого постачальника.

Організація конкурсних торгів є складною та багатоплановою роботою. Для цього потрібно провести відповідну рекламну кампа­нію, розробити тендерну документацію, прийняти пропозиції, оці­нити їх тощо.

Аналіз тендерних пропозицій ведеться у суворій відповідності до критеріїв, наведених у тендерній документації, яка містить ви­клад технічних та комерційних умов торгів. Тендерний комітет зві­тує про оцінку пропозицій, зазначаючи, яким чином була дана оці­нка, та обґрунтовуючи причини відхилення пропозицій.

Переможцем конкурсних торгів визнається учасник, який подав найбільш вигідну тендерну пропозицію, що відповідає кваліфіка­ційним вимогам.

Інший варіант процедури одержання пропозиції від потенційних постачальників — письмові подання (див. п. 10.2). Ініціативу може також взяти на себе споживач. Якщо ініціатором є постачальник, він розсилає потенційним покупцям своєї продукції пропозиції на постачання товару. На відміну від конкурсних торгів, де тендерні форми суворо визначені, письмові пропозиції постачальника мо­жуть мати різну форму і зміст, тобто містити найменування товару, відомості про його кількість та якість, умови ціни та термін поста­чання, вид товару та вид пакування, порядок приймання і передачі.

Іншими критеріями, що впливають на вибір постачальника, є його знаходження на тій чи іншій відстані від споживача, час вико­нання замовлень, наявність у постачальника резервних потужнос­тей, його кредитоспроможність, фінансовий стан тощо.

Для прийняття рішення про вибір постачальника відповідно до перелічених критеріїв необхідно зібрати відповідну інформацію.

Відбираючи джерела інформації, якими можуть бути власні до­слідження, консультації юридичних осіб (банків, фінансових інсти­тутів, торговельних асоціацій, інформаційних агентств), слід керу­ватися такими правилами:

не можна обмежуватися одним джерелом інформації;

як мінімум одне з використовуваних джерел повинно бути незалежним, тобто незацікавленим у можливих наслідках викорис­тання наданої інформації.