2.4. Загальна характеристика технологічних процесів у логістиці

Взагалі на основі технологічного процесу здійснюється рух мате­ріального потоку. Для того щоб реалізувати основоположний прин­цип логістики — доставку вантажів «точно у строк», згідно з яким перевага надається споживачу і повною мірою досягається висока ефективність системи, має бути розроблений і впроваджений єдиний технологічний процес усієї виробничо-транспортної системи на ос­нові інтеграції виробництва, транспортування та споживання.

Технологічний процес — це сукупність послідовних робіт та операцій і методів та умов їх виконання, які забезпечують безпере­рвність і ритмічність технології основного виробництва.

Єдиний технологічний процес у логістиці визначається певними техніко-організаційними вимогами. До них, зокрема, належать:

Транспортні вимоги, які зумовлюють оптимальність видів і типів транспортних засобів, род і характер вантажів, що перево­зяться, їх кількість та відстань перевезень, використання прогреси­вних засобів перевезень вантажів пакетами, контейнерами, на під­донах і, виходячи з цього, — застосування комплексної механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт, що забезпе­чують мінімальну кількість перевантажень і збереження кількості та якості матеріалів, що перевозяться, синхронність виробничих ритмів, пов'язаних із забезпеченням цехів сировиною та матеріалами.

Складські вимоги, спрямовані на спрощення і здешевлення складських операцій за рахунок ефективного використання склад­ських площ, обладнання та робочої сили. Успішне використання всіх складських операцій потребує не тільки високої організації складського господарства, а й раціонального налагодження техно­логічного процесу.

При розробці технологічних процесів у конкретних умовах пе­релік необхідних операцій уточнюється залежно від характеру ван­тажів. Технологічні процеси оформлюються у вигляді технологіч­них схем, інструкцій, технологічних карт, графіків роботи механізмів та підйомно-транспортного устаткування.

Технологічна схема визначає напрями переміщення матеріалів, кількість технологічних операцій та характер механізації кожної з них, зазначаються типи і види машин та обладнання, які викорис­товуються під час виконання тих чи інших операцій.

На основі технологічних схем розробляються технологічні кар­ти, які дають змогу організувати технологічний процес. На відміну від технологічних схем карти, крім послідовності виконання техно­логічних операцій, містять і стислий опис (характеристику) облад­нання, норми часу на кожну операцію, вказівки з техніки безпеки.

Одним з основних документів є планкарта розміщення матеріа­лів. На окремі роботи, що відрізняються своєю специфікою та осо­бливою складністю, розробляються технологічні інструкції. Зок­рема це стосується таких видів вантажів, як вогненебезпечні та отруйні. Технологічні інструкції містять більш детальний опис змі­сту технологічних операцій, ніж технологічні карти і схеми.

Замість технологічних інструкцій можуть бути використані по­сібники із складування та зберігання окремих видів матеріалів, в яких наводяться вимоги до виробництва, вантажно-розвантажу­вальних робіт, а також галузеві стандарти, що дає змогу підвищити рівень організації виконання складських робіт.

Після розробки технологічних схем і технологічних карт розро­бляють графік роботи механізмів та обладнання. Конкретизація розрахунків і належна організація процесу досягаються шляхом розробки і використання контактних графіків. Побудовані за шкалою з погодинною градацією, вони дають уяву про взаємні ко­нтакти за годинами різних транспортних, вантажно-розвантажу­вальних і технологічних засобів, а також про динаміку зміни зали­шків матеріалів.

Графік розробляється на основі виявлених обсягів вантажно-розвантажувальних та внутрішньоскладських робіт, що їх необхід­но виконати за добу чи зміну в цілому і за кожним підрозділом окремо, а також з урахуванням годинної продуктивності. Графік зумовлює продуктивність кожного виду обладнання, його заванта­женість на різних дільницях та операціях. У ньому відображаються процеси надходження та відправки вантажів, їх розміщення на міс­цях зберігання.

Контроль за виконанням технологічних процесів передбачає та­кі основні складові:

чіткий розподіл обов'язків між працівниками;

суворе дотримання норм внутрішнього розподілу і виробни­чо-господарського режиму;

чітке дотримання змісту й послідовності роботи обладнання, механізмів, автотранспорту, передбачених графіками, схемами, ка­ртами;

своєчасне планування і забезпечення інформацією про по­треби в транспортних засобах, які мають бути поданими на склад під вантажно-розвантажувальні роботи, а також приймання із скла­ду транспортних засобів, чітке дотримання строків і порядку офор­млення необхідних документів.

Контрольні запитання

Що розуміють під поняттям «логістичні потоки»? Наведіть елементи логістичних потоків та їх визначення.

Дайте різні визначення матеріального потоку. Яке з них, на Вашу думку, є найбільш влучним? Відповідь обґрунтуйте.

Визначте основні характеристики матеріальних потоків на промис­ловому підприємстві.

Наведіть класифікацію матеріальних потоків.

Які потоки супроводжують матеріальний потік? Розкрийте їх сут­ність.

Розкрийте зміст товароруху з точки зору логістики. Наведіть його мету і елементи.

Які механізми планування та управління матеріальними потоками Ви знаєте?

Сформулюйте основні функції управління матеріальними потоками і охарактеризуйте кожну з них.

Проаналізуйте організаційні структури для управління переміщен­ням товарно-матеріальних цінностей і наведіть відповідні схеми.

10.       Визначте сутність технологічного процесу та його техніко-
організаційні вимоги у логістиці.

11.       Поясніть механізм оформлення технологічного процесу.

12.       Перелічіть основні складові контролю за виконанням технологічних
процесів.