СИТУАЦІЙНІ ВПРАВИ (КЕЙСИ) ВСТУП

Для реалізації актуальних вимог сьогоднішньої освіти повинні бу­ти розроблені нові методи навчання, які дозволять сформулювати про­блему й одержати досвід її вирішення. Традиційна організація навча­льного процесу замінюється інтерактивними методами навчання, які змушують студентів працювати з конфліктуючими ідеями й перспек­тивами, що сприяє їхньому самоосмисленню, саморозвитку, самоусві­домленню своїх можливостей і цінностей.

Саме метод кейс-стаді найбільшою мірою дозволяє викладачам підвищувати мотивацію до навчання, створювати професійно-практич­ну спрямованість занять. Під час вивчення дисципліни «Логістика у ресторанному господарстві» ситуаційні вправи (кейси) допоможуть сформувати у фахівців галузі системні знання і розуміння методології логістичного управління закладами ресторанного господарства.

Логістика у ресторанному господарстві — сфера логістичної діяль­ності, до якої державний і приватний сектори виявляють зростаючу за­цікавленість. Вона набуває все більшого практичного значення.

Логістика ресторанного господарства складає основу економічної стратегії закладів, коли процес логістики використовується як знаряд­дя в конкурентній боротьбі і розглядається як управлінська логіка для реалізації планування, організації, управління і регулювання рухом ре­сторанного продукту від первинного джерела до кінцевого споживача.

Разом з тим, незважаючи на ефективність логістики у зниженні витрат і підвищення ефективності бізнес-процесів, широкого застосування логісти­ки у ресторанному господарстві в Україні поки ще не відбувається.

Багато закладів, які перейшли на організацію виробництва за принципами логістики, стали раціональніше організовувати увесь ви­робничий цикл. Завдяки логістичній концепції стали раціональніше використовувати кошти на купівлю матеріальних ресурсів, здійснюва­ти закупівлю сировини й матеріалів, вибирати постачальників, органі­зовувати процес виробництва продукції, розподіляти готову продук­цію, а також пов'язані із цим інформаційні процеси, що супровод­жують всі стадії організації виробництва.

Головною метою використання кейс-стаді є закріплення вивченого студентами теоретичного матеріалу стосовно основних понять і кон­цепцій логістики, набуття навичок самостійного аналізу існуючих ло-гістичних систем та моделювання логістичних систем у закладах рес­торанного господарства, що проектується, чітко формулювати і обґрунтовувати свою позицію.