6.3. ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

 

Показники

Традиційна концепція

Логістична концепція

Обсяг виробничих запасів

Максимальний «на всяк випадок»

Без надлишку

Тривалість    виробничого циклу

Допускаються, якщо вона зни­жує виробничі витрати

Не допустимо, якщо вона зни­жує економічну ефективність

Асортимент продукції

Відповідно до асортиментного мінімуму

Відповідно до попиту та замо­влень

Обсяг виробництва

До максимізації

Відповідно до замовлень

Простої устаткування

Мінімізуються

Плануються для забезпечення гнучкості виробництва

Рівень браку

Допускається технологічно оправданий

Не допускається, якщо веде до зниження ефективності

Внутрішні перевезення

Здійснюються відповідно до технологічного процесу

Нераціональні — вилучаються, технологічний процес реорга-нізуєтся

Відносини з постачальни­ками

Протистояння

Партнерство

Виробничий персонал

Кваліфікація розглядається як максимальна продуктивність

Кваліфікація розглядається з позицій універсальності для за­безпечення якісної гнучкості виробництва


Якщо традиційна концепція організації виробництва найбільш прийнятна для умов «ринку продавця», то логістична концепція — для умов «ринку покупця»

Напрями щодо управління виробничою діяльністю закладів ресторанного госпо­дарства

розробка логістики виробництва — прогнозування руху сировини, ство­рення напівфабрикатів високого ступеня готовності, які забезпечать за ко­роткий проміжок часу виконання замовлення по приготуванню страв стан­дартної якості


Подпись:

проведення внутрішньовиробничого розподілу праці (введення в штат ви­готовлювача напівфабрикатів, що забезпечить їх стабільну якість)

мінімізація часу на виконання замовлення: інтеграція додаткових процесів в основний процес виробництва


Подпись:

удосконалення виробничого процесу згідно із попитом та орієнтацією на технологічний процес виробництва та створення нового прогресуючого попиту шляхом презентації авторської продукції


Подпись:

навчання персоналу сучасним напрямам розвитку світової кулінарії, під­вищення кваліфікації керівників щодо оволодіння новітніми технологіями та логістичною методологією


Подпись:

опис вертикального інформаційного потоку і горизонтального матеріаль­ного потоку з метою раціонального управління

ефективне використання та оновлення торгово-виробничого устаткування, сучасних технологій і форм організації виробництва та обслуговування

розробка, адаптація і використання маловитратних рішень для матеріаль­них й інформаційних потоків

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ НА ВИРОБНИЦТВІ

мінімізація запасів;

зниження втрат сировини та матеріалів;

покращення використання складських і виробничих приміщень;

підвищення якості продукції;

скорочення чисельності працівників, оскільки чим вищий рівень системності, тим менша потреба у персоналі;

зниження травматизму (логістичний підхід включає безпеку праці).