§ 16. БІНОМІНАЛЬНІ НАЗВИ

Основною таксономічною категорією біологічної систематики є вид. Вид поєднує популяції екземплярів, які характеризуються рядом спільних морфофізіологічних ознак і сукупно займають суцільний або частково ро­зірваний ареал.

N3! Латинські назви видів рослин і тварин є біномінальними (від лат. Ьі - дво-, пошеп - ім'я), тобто вони складаються з двох слів: назви ро­ду і видового епітета.

 

Назва виду: назва роду + видовий епітет

Назви родів рослин і тварин, як правило, є іменниками у називному відмінку однини:

Ногскешті - рід Ячмінь, Ьерш - рід Зайці (назви таксонів пишуться з великої букви).

У біологічній номенклатурі існує три основніх способи вираження видових епітетів. Найбільш поширеними в номенклатурі видів є епітети, виражені прикметником, узгодженим із родовою назвою:

Hordeum sativum - Ячмінь посівний


Lepus europaeus - Заєць європейський.

Інколи латинські видові епітети, виражені іменником у родовому ві­дмінку, можуть перекладатися як українським іменником у формі родового відмінка, так і відповідним прикметником:

АГіегпагіа Ьгassicae - Альтернарія капусти (капустяна).

Найчастіше неузгоджене означення зустрічається в термінах із фіто­патології, ентомології та зоології.

Окрему групу становлять видові епітети, утворені від власних назв -епоніми. Такі епітети можуть бути виражені як іменниками у формі родо­вого відмінка, так і прикметниками, узгодженими з іменниками (доклад­ніше див. § 47).

N3! У латинських номенклатурних найменуваннях прийнято писати епоніми з малої букви, а в українських - з великої: ТгШсит tiшopheevii - Пшениця Тимофєєва Festuca Ьескегі - Костриця Беккера.

У ботанічній номенклатурі інколи видовий епітет може бути вира­жений двома словами, які пишуться через дефіс (складений видовий епі­тет):

Capsella bursa-pastoris - Грицики звичайні

capsella, ae f - коробочка; bursa, ae f - сумка; pastor, oris m - пастух.

Хоча формально такі назви складаються з трьох слів, їх відносять до біномінальних, оскільки вони є назвами видів. Перекладаються складені видові епітети описово.

Українські назви видів рослин і тварин не завжди калькують латин­ські, наприклад:

Triticum aestivum - Пшениця м'яка (досл.: літня)

Pinus silvestris - Сосна звичайна (досл.: лісова).

У зоологічній номенклатурі досить поширеним явищем є тавтономія, коли видовий епітет повністю повторює родову назву: Vulpes vulpes - Лисиця звичайна.

Міжнародний кодекс ботанічної номенклатури не дозволяє викорис­тання тавтонімів у біномінальних назвах рослин.

Якщо в тексті наводиться декілька видів одного роду, то рід указу­ється повністю лише один раз, а потім позначається ініціалом (початковою літерою з крапкою):

Hordeum distichum - Ячмінь дворядний

H. sativum - Я. посівний

H. vulgare - Я. звичайний.

Якщо назва роду починається з диграфа (буквосполучення, що гра­фічно позначає один звук), то як ініціал подається цей диграф: Thlaspi alliaceum - Талабан часниковий Th. arvense - Т. польовий Th. praecox - Т. ранній.

У повній науковій назві виду рослини або тварини після видового епітета вказується прізвище автора (скорочено або повністю), що оприлю­днив цю назву:

Equisetum arvense L. - Хвощ польовий (L. - Linnaeus - Лінней) Calvatia gigantea Lloyd - Порхавка велетенська (Lloyd - Ллойд). Якщо таксономічний статус рослини, описаної одним автором, був переглянутий або змінений іншим автором, то прізвище першого наво­диться в дужках:

Alnus glutinosa (L.) Gaerth. - Вільха клейка Archangelica officinalis (Moench.) Hoffm. - Дягель лікарський. Правила ботанічної номенклатури не визнають використання сино­німічних назв для таксонів рангом нижче за родину. Пріоритетними ви­знаються перші з оприлюднених назв, які відповідають вимогам Міжнаро­дного кодексу ботанічної номенклатури, після них у дужках або курсивом подають синоніми (інколи із скороченням syn. - synonymon - синонім). На­приклад:

Tilia cordata L. (T. parviflora Ehrh.) - Липа серцелиста Frangula alnus Mill. (Rhamnus frangula L.) - Крушина ламка Primula veris L. (syn. P. officinalis Hill.) - Первоцвіт весняний. Виникнення синонімічних або паралельних назв видів рослин і тва­рин зумовлене різними факторами: історичними (співіснування нової й старої назви), територіальними (співіснування назв, які пропонуються для даного виду науковими школами різних країн) та ін. Однак, згідно з прави­лами Міжнародної ботанічної номенклатури, валідною може бути визнана лише перша з оприлюднених назв.

 

Схема граматичного аналізу біномінальних термінів

латинська назва - переклад;

аналіз за кількістю компонентів, вид синтаксичного зв'язку (узгоджене означення, неузгоджене означення, прикладка);

родова назва: частина мови, рід, відміна, відмінок, число;

видовий епітет: частина мови, рід, відміна, відмінок, число.

 

Зразки граматичного аналізу термінів

Hordeum sativum - Ячмінь посівний Біномінальна назва виду (узгоджене означення) Родова назва: Hordeum, іменник, n, II відміна, nom. sing. Видовий епітет: sativum, прикметник, n, II відміна, nom. sing.;

Peronospora pisi - Пероноспора гороху Біномінальна назва виду (неузгоджене означення) Родова назва: Peronospora, іменник, f, І відміна, nom. sing. Видовий епітет: pisi, іменник, n, II відміна, gen. sing.;

Allium caepa - Цибуля городня Біномінальна назва виду (прикладка)

Родова назва: Allium, іменник, n, II відміна, nom. sing. Видовий епітет: caepa, іменник, f, I відміна, nom. sing.

 

ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ

 

avena, ae / - овес, вівсюг beta, ae / - буряк brassica, ae / - капуста camelina, ae / - рижій centaurea, ae / - волошка consolida, ae / - сокирки cochlearia, ae/ (armoracia, ae/ -хрін

cucurbita, ae / - гарбуз cuscuta, ae / - повитиця cynara, ae / - артишок elytrigia, ae / - пирій euphorbia, ae / - молочай faba, ae / - біб festuca, ae / - костриця glycine, es / - соя

acacia, ae / - акація achillea, ae / - деревій anemone, es / - анемона armeniaca, ae / - абрикос artemisia, ae/- полин betula, ae / - береза calluna, ae / - верес castanea, ae / - каштан cydonia, ae / - айва frangula, ae / - крушина genista, ae / - дрік grossularia, ae / - аґрус hippophae, es / - обліпиха inula, ae / - оман lonicera, ae / - жимолость mentha, ae / - м'ята

lactuca, ae f - латук, салат linaria, ae f - льонок mentha, ae f - м'ята oryza, ae f - рис pastinaca, ae f - пастернак poa, ae f - тонконіг portulaca, ae f - портулак radicula, ae f - редиска rapa, ae f - ріпа setaria, ae f - мишій spinacia, ae f - шпинат stipa, ae f - ковила vinca, ae f - барвінок vicia, ae f - горошок zea, ae f - кукурудза zerna, ae f - стоколос

picea, ae f - ялина potentilla, ae f - перстач pulmonaria, ae f - медунка pulsatilla, ae f - сон pyrola, ae f - грушанка rosa, ae f - шипшина, троянда scilla, ae f - проліска setaria, ae f - мишій sequoia, ae f - секвоя sorbaria, ae f - горобинник stellaria, ae f - зірочник syringa, ae f - бузок tilia, ae f - липа thuia, ae f - туя urtica, ae f - кропива viola, ae f - фіалка

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Які іменники і прикметники належать до І відміни? Назвіть їх відмінкові закінчення.

Які іменники грецького походження належать до І відміни?

Дайте визначення термінів "систематика", "класифікація", "таксономія". Чим вони відрізняються?

Що таке "таксономічна категорія"? Чим вона відрізняється від таксона? На­ведіть приклади.

Назви яких таксонів є біномінальними?

З чого складається назва виду рослини або тварини?

Назвіть способи вираження видових епітетів.

Що таке складений видовий епітет? Наведіть приклади.

У назвах яких таксонів трапляється тавтономія?

Чому виникають синонімічні номенклатурні найменування видів рослин?

 

ВПРАВИ

Узгодьте прикметники, наведені у дужках, з іменниками, про­відміняйте утворені словосполучення:

cultura, ae /- культура (oleraceus, a, um - овочевий) planta, ae / - рослина (gramineus, a, um - злаковий) bacca, ae / - ягода (ruber, bra, brum - червоний) glycine, es / - соя (hispidus, a, um - щетинистий) leontice, es / - леонтиця (odessanus, a, um - одеський)

Вставте пропущені закінчення, вкажіть відмінок та число іменників та прикметників:

herb... annu...- однорічні трави spic... matur... - стиглий колос gemm... brunne... - коричневої бруньки hybrid... nov... - нових гібридів com... effus... - розлогої крони antr^r... parv...- малий пиляк bracte... ovat... - овальних приквітків coroll.   alb.- білі вінчики stipul.   long.- довгі прилистки umbell... flav...- жовтого зонтика panicul.   dens.- густа волоть

 

plant... silvatic... - лісові рослини silv... frondos... - листяних лісів

 

З. Вкажіть правильний варіант перекладу термінів:

Варіант І

 

І) Овес посівний

 

2) Пирій довгастий

 

З) Катран татарський


 

Avena sativus

Avena sativa

Avenus sativus

 

Elytrigia elongata

Elytrigia elongatus

Elytrigius elongatus

 

Crambe tatarice

Crambe tataricus

Crambe tatarica

 

Варіант 2

 

І) Льонок руський

 

2) Горошок надрізаний

 

З) Обліпиха верболиста


 

Linarius ruthenicus

Linaria ruthenica

Linaria ruthenicus

 

Vicia incisus

Vicia incisa

Vicius incisus

 

Hippophaë salicifoliаë

Hippophaë salicifolius

Hippophaë salicifolia

 

Варіант З

 

І) Стоколос прямий

 

2) Молочай блискучий

 

З) Жеруха гірка


 

Zerna erectus

Zerna erecta

Zernus erectus

 

Euphorbia lucida

Euophorbium lucidum

Euphorbius lucidus

 

Cardamine amare

Cardamine amarus

Cardamine amara

 

 

Варіант 4

 

1) Латук татарський

 

2) Левкой однорічний

 

3) Агалик-трава гірська


 

Ьасгиса Магісш

Ьасшсш Татагісш

Ьасгиса таТагіса

 

Мат.тгііо1а аппиа

МаТтгіюІш ашіиш

Матгііоіа аппииш

 

ІаБІопе шоптапе

ІаБІопе шопТапиБ

ІаБІопе шошТаша

 

4. Перекладіть латинською мовою:

 

Варіант 1

Рис посівний Овес голий Кукурудза цукрова Капуста городня Костриця червона Тонконіг однорічний Мишій сизий Портулак городній Пирій вузлуватий Молочай карпатський Трясучка колосиста Зірочки жовті Шипшина собача

Варіант 3

Береза повисла Липа серцелиста Кропива дводомна Айва довгаста Волошка дніпровська Зірочник середній Півонія білоквіткова Проліска дволиста Сироїжка їстівна

Варіант 2

Ковила українська Горошок вузьколистий Волошка дніпровська Плазмодіофора капусти Повитиця одностовпцева Аскохіта буряку Пастернак посівний Перлівка кримська В'язіль барвистий Суріпка весняна Покісниця велетенська Рутка дрібноквіткова Барвінок трав'янистий

Варіант 4

Жимолость чорна Таволга середня Фіалка жовта Сон широколистий Липа європейська Філостикта яблуні Маренка запашна Ожика багатоквіткова Хвостатка березова (берези)

Метлюг приморський Очанка дрібноквіткова Калачики маленькі Лепешняк складчастий

 

5. Перекладіть українське

Варіант 1

Avena nuda Stipa capillata Elytrigia intermedia Cuscuta europaea Sclerotinia baccarum Euphorbia stepposa Lactuca sativa Agromyza oryzae Glomerella cingulata Scrophularia nodosa Koeleria moldavica Alcea rosea Ferula foetida

 

Варіант 3

Castanea sativa Inula britannica Potentilla argentea Betula verrucosa Sanicula europaea Cydonia oblonga Listera cordata Calvatia gigantea Dentaria glandulosa Psylla betulae Actea spicata Berteroa incana Acacia vera

Суниці лісові Крупка дібровна Опеньок справжній Дзвоники карпатські

 

мовою:

Варіант 2

Poa bulbosa Spinacia sativa Mentha piperita Grossularia reclinata Avena barbata Festuca heterophylla Hierochloe odorata Alliaria petiolata Plasmopara viticola Cucurbita maxima Matricaria chamomilla Polyphilla alba Fragaria ananassa

 

Варіант 4

Aronia melanocarpa Pulmonaria obscura Viola odorata Dahlia pinnata Ficaria verna Phoma herbarum Amanita citrina Erica arborea Bergenia crassifolia Caesalpinia coriaria Elasmucha betulae Genista tinctoria Talpa europaea

 

 

6. Прочитайте назви видів рослин і тварин, установіть розбіжно­сті в перекладі та зробіть граматичний аналіз термінів:

 

Варіант 1

Faba bona - Біб кормовий Brassica rapa - Ріпа звичайна Sclerochloa dura - Твердоколос стиснутий Vicia ervilia - Горошок французький Cochlearia armoracia - Хрін звичайний Psylla rosae - Морквяна муха Leptinotarsa decemlineata - Колорадський жук Apera spica-venti - Метлюг звичайний Erysiphe umbelliferarum - Еризифа зонтичних Camelina allysum - Рижій бурaчковий Pegomia betae - Північна бурякова муха

Echinochloë crus-galli - Плоскуха звичайна, або півняче просо

Cuscuta viciae - Повитиця горохова

Glycine soja - Соя дикоросла

Melolontha melolontha - Західний травневий хрущ

 

Варіант 2

Avena fatua - Вівсюг звичайний Delia brassicae - Капустяна муха Artemisia absinthium - Полин гіркий Vinca herbacea - Барвінок трав'янистий Ramularia betae - Рамулярія буряку Nicotiana tabacum - Тютюн справжній Spergula maxima - Шпергель великий Angelica archangelica - Дудник лікарський Coronilla varia - В'язіль барвистий Stipa pinnata - Ковила пірчаста Coronaria flos-cuculi - Зозулин цвіт Zea mays - Кукурудза звичайна Achillea millefolium - Деревій звичайний Diplodia zeae - Диплодія кукурудзи Vicia cracca - Горошок мишачий

Варіант З

Caragana frutex - Карагана кущова, або дереза

Atropa belladonna - Беладонна звичайна

Pulvinaria betulae - Подушечниця березова

Tulipa albertii - Тюльпан Альберта

Hedera helix - Плющ звичайний

Achillea micrantha - Деревій дрібноквітковий

Neottia nidus-avis - Гніздівка звичайна

Euphorbia lucida - Молочай блискучий

Robinia pseudoacacia - Робінія звичайна, або біла акація

Eurytoma caraganae - Товстоніжка акацієва

Cladonia arbuscula - Кладонія лісова

Antennaria dioica - Котячі лапки дводомні

Ciconia ciconia - Лелека білий

Talpa europaea - Кріт європейський

Typha latifolia - Рогіз широколистий

 

Варіант 4

Picea abies - Ялина європейська, або смерека

Artemisia dracunculus - Полин естрагонова, або естрагон

Amorpha tremulae - Бражник осиковий

Асасіa dealbata - Акація срібляста

Ostrya carpinifolia - Хмелеграб звичайний

Frangula alnus - Крушина ламка, або вільховидна

Inula oculus-christi - Оман очний

Campanula rapunculus - Дзвоники рапунцель

Aronia melanocarpa - Аронія, або горобина чорноплідна

Stromatina betulae - Строматіна березова

Amanita caesarea - Мухомор Цезаря

Sagittaria sagittifolia - Стрілолист звичайний

Pica pica - Сорока

Gentiana paradoxa - Тирлич незвичайний Salsola arbuscula - Курай деревовидний

7. Випишіть з етимологічного довідника, наведеного в додатках у кінці посібника, латинські назви рослин, які є іменниками І відміни, та з'ясуйте їх походження.