Розділ II ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Термін «принцип» походить від латинського ргіпсіріит, що означає початок, основа. Принципи кримі­нального права — це вихідні, основоположні ідеї, які ви­пливають зі змісту правових норм, закріплених у криміна­льному законодавстві.

У загальній теорії права неоднозначно розуміють зміст принципів і дається різний їх перелік. Однак прийнято розрізняти два види принципів: 1) загальноправові, прита­манні всім галузям права; 2) спеціальні (галузеві), характе­рні лише для окремих галузей права.

До загальноправових принципів належать в основному ті, що закріплені в Конституції України. Це принцип суве­ренітету і незалежності України, цілісності та недоторкан­ності її території (ст. 1 і 2); принцип поділу державної вла­ди на законодавчу, виконавчу, судову (ст. 6); принцип верховенства права (ст. 8); принцип рівності громадян пе­ред законом (ст. 24); принцип законності (ст. 29, 61, 62 і 124). До загальних принципів усіх галузей права відносять також вихідні положення гуманізму та справедливості права.

Певні загальноправові принципи більшою або меншою мірою характерні і для окремих галузей права. До того ж деякі з них мають спеціальне призначення і конкретний зміст у тій чи іншій галузі права. Особливо це стосується принципів законності і справедливості.

До спеціальних принципів кримінального права треба віднести принципи законності, рівності громадян перед за­коном та гуманізму (в їх конкретному кримінально-правовому змісті), а також особистої відповідальності за наявності вини, невідворотності кримінальної відповіда­льності, справедливості (індивідуалізації) відповідальності та економії кримінальної репресії.