Розділ IX СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ

Злочин неможливий без особи, яка його вчинила, і тому суб'єкт злочину є обов'язковим елементом складу злочину. Згідно з ч. 1 ст. 18 КК України, суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до КК України може наста­вати кримінальна відповідальність.

У теорії кримінального права поряд з поняттям «суб'єкт злочину» виділяється поняття «особистість злочинця». У кримінально-право­вому аспекті поняття «суб'єкт злочину» і «особистість злочинця» не тотожні. Обидва вони резюмують ознаки фізичної особи, яка вчинила злочин, однак їхнє кримінально-правове значення є різним.

Якщо поняття суб'єкта злочину є важливим для вирішення питання про кримінальну відповідальність особи, то поняття особистість зло­чинця має кримінологічне значення. До кримінологічних ознак, які ха­рактеризують особу, що вчинила злочин, віднесено її соціальний ста­тус; соціальні функції (ролі), які вона виконує в суспільстві; її морально-психологічну характеристику, що відображає її ставлення до соціальних цінностей, тощо. Поняттям «особа злочинця» широко ко­ристується наука кримінального права.

Відокремлення понять «суб'єкт злочину» і «особистість злочинця» необхідно для того, щоб повніше розуміти можливості і завдання кри­мінального законодавства. Ознаки суб'єкта злочину необхідні для ви­рішення питань кримінальної відповідальності, зокрема кваліфікації злочинів. З'ясування ж характеристик особистості злочинця може слу­гувати, наприклад, більш повному встановленню обставин вчиненого злочину, причин та умов, які йому сприяли, з метою призначення не­обхідного для виправлення винуватого покарання та запобігання вчи­ненню злочинів як засудженим, так й іншими особами.

Які ж вимоги ставить закон для наявності зазначеної здатності не­сти відповідальність? Іншими словами, які ознаки мають бути прита­манні суб'єктові злочину?

Згідно з формулюванням ч. 1 ст. 18 КК України, суб'єктом злочину може бути: 1) особа фізична; 2) особа осудна; 3) особа, яка досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність за вчинене нею суспільно не­безпечне діяння. Ці три ознаки є обов 'язковими для кожного випадку оцін­ки наявності суб 'єкта злочину, тобто вони повинні характеризувати кожну особу, яка вчинила злочин. Такі характеристики в кримінальному праві ді-