ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник написано на основі Кримінального кодексу України і відповідної навчальної програми з цієї дисципліни.

У навчальному посібнику розкрито зміст і сутність таких загальних кримінально-правових норм і понять, як завдання, принципи і чин­ність кримінального закону; поняття злочину, його види та стадії; вина та її форми; співучасть у злочині; множинність злочинів; загальні за­сади призначення кримінального покарання; звільнення від криміна­льної відповідальності та покарання; особливості кримінальної відпо­відальності та покарання неповнолітніх тощо. У порівняльному аспекті розглянуто окремі положення кримінального законодавства деяких зарубіжних країн.

Із сучасних наукових позицій розглядаються питання про джерела кримінального права, суб'єкт та суб'єктивну сторону складу злочину, розкривається співвідношення і визначаються основні риси криміна­льного права країн романо-германської, англо-американської, мусуль­манської сімей правових систем, а також основні питання криміналь­ного права країн Далекого Сходу.

У ході підготовки навчального посібника збережено певну спад­коємність стосовно положень кримінального законодавства і науки кримінального права, які пройшли випробування часом; використано праці таких учених, як, П. С. Матишевського, В. О. Навроцького, В. В. Сташиса, В. Я. Тація, Є. В. Фесенка, С. Д. Шапченка, С. С. Яцен-ка, а також своєрідний «золотий фонд» кримінально-правової науки — праці таких відомих юристів кінця XIX — початку XX ст., як Л. Бело-гриць-Котляревського, О. Кістяківського, В Спасовича, М. Таганцева, І. Фойницького та інших.

У сучасній науці кримінального права багато питань залишаються спірними. Певна дискусійність позицій учених з окремих питань кри­мінального права знайшла відображення у пропонованому навчально­му посібнику.

Вживані скорочення

КК — Кримінальний кодекс України КПК — Кримінально-процесуальний кодекс України КВК — Кримінально-виконавчий кодекс України КпАП — Кодекс України про адміністративні право­порушення