Розділ V КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА її ПІДСТАВИ

У кримінальному законі поняття «кримінальна відповіда­льність» не розкривається, хоча і вживається досить широко. Тільки в Загальній частині КК ці слова вжито в назвах двадцяти статей.

У теорії кримінального права це поняття трактується по-різному. У загальному вигляді позиції криміналістів щодо змісту кримінальної відповідальності можна подати так: а) як обов'язок особи не вчиняти злочинів; б) як обов'язок особи відповідати за законом за вчинений злочин; в) як реальний процес такої відповідальності. Існують й інші точки зору щодо поняття кримінальної відповідальності, в яких пев­ним чином поєднуються наведені вище позиції.

Видається, що кожна з окреслених точок зору так чи інакше відо­бражає зміст кримінальної відповідальності. У той же час таке відо­браження не є повним. Етимологічне розуміння терміна «відповідаль­ність» означає покладений на когось обов'язок відповідати за вчинки, бути відповідальним за щось. Іншими словами, кримінальна відпові­дальність як різновид юридичної відповідальності означає, що особа має бути відповідальною за свою поведінку, яка зумовлена вимогами кримінального закону. Отже, кримінально-правові норми зо­бов'язують особу вести себе певним чином. Інакше кажучи, криміна­льна відповідальність — це обов'язок особи, покладений на неї кримі­нальним законом, не вчиняти злочинів.

Така позиція повною мірою узгоджується з філософсько-соціологічним розумінням поняття відповідальності як такого, що ві­дображає об'єктивний, історично конкретний характер взаємовідносин між особою, колективом, державою у контексті усвідомленого здійс­нення взаємних вимог, що ставляться до них. Вона ґрунтується і на положеннях кримінального закону. Так, вживання в КК терміна «За­кон про кримінальну відповідальність» свідчить про те, що криміналь­на відповідальність встановлюється (породжується) саме законом (но­рмами КК). Серед завдань КК (ст. 1) названо і запобігання злочинам, яке здійснюється шляхом визначення кола злочинів та покарань за