АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ

Р. В. Вереша

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

2-ге видання, перероблене та доповнене

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2012

УДК 343(1-87)(075.8) ББК 67.9(4УКР)408я73 В 31

Гриф надано

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист № 1.4/18-Г-412.1 від 21.02.2007р.)

Рецензенти:

Гончаренко В. Г. - доктор юридичних наук, професор, академік АПрН України, академік АН Вищої школи України, Заслужений юрист України, Заслужений діяч науки і техніки України;

Нікітін Ю. В. - професор, декан юридичного факультету Національної академії управління;

Фесенко Є. В. - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України.

Вереша Р. В.

Кримінальне право України. Загальна частина. Навч. посіб. 2-ге вид. В 31 перероб. та доп. Станом на вересень 2011 р. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 320 с.

ISBN 978-611-01-0312-1

У навчальному посібнику висвітлюються питання Загальної частини кри­мінального права України, з урахуванням змін Кримінального кодексу Украї­ни станом на вересень 2011 року. Зміст навчального посібника узгоджується з навчальною програмою з Загальної частини кримінального права України.

Видання розраховане на студентів, аспірантів, викладачів, наукових працівників, а також на всіх, хто цікавиться питаннями кримінального права.

УДК 343(1-87)(075.8) ББК 67.9(4УКР)408я73

ISBN 978-611-01-0312-1

© Вереша Р. В., 2012.

© Центр учбової літератури, 2012.