Розділ III КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН § 1. Поняття, значення та завдання кримінального закону

Кримінальний закон у широкому розумінні — це система національних законодавчих актів України та імплементованих у них положень міжнародних договорів, що містять норми кримінального права.

Поняттям «кримінальний закон» законодавець, теорія та судова практика користуються у широкому та вузькому розумінні виходячи з кола кримінально-правових норм, що їх містить даний закон.

Кримінальний закон — це законодавчий акт Верховної Ради України, який містить одну, кілька або систему взаємопов'язаних і взаємоузгоджених кримінально-правових норм.

З урахуванням змісту та обсягу правової регламентації і джерела походження кримінально-правової норми кримінальний закон має чо­тири аспекти.

По-перше, кримінальний закон — це Кримінальний кодекс — єди­ний кодифікований законодавчий акт, в якому за певною системою викладено кримінально-правові норми. Це основний кримінальний за­кон. Сьогодні в нашій державі чинним є Кримінальний кодекс України 2001 року як уніфікована система кримінальних законів України, за якою кримінальні закони, прийняті після набрання чинності цим коде­ксом, включаться до нього після набрання ними чинності (ч. 2 ст. 3).

По-друге, кримінальний закон — це і окрема стаття Кримінального кодексу або її частина, що передбачає відповідальність за злочин пев­ного виду. Наприклад, частина 2 ст. 185 КК передбачає відповідаль­ність за крадіжку чужого майна, вчинену повторно, або за попере­дньою змовою групою осіб.

По-третє, кримінальний закон — це і відповідні положення між­народних договорів, імплементовані у кримінальне законодавство України на загальногалузевому рівні Законом України «Про міжнаро­дні договори України» від 29 червня 2004 р. Згідно з цим Законом, укладені та належним чином ратифіковані Україною міжнародні дого­вори становлять невід'ємну частину національного законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для норм націо­нального законодавства.

Отже, кримінальний закон — це нормативний акт, прийнятий Вер­ховною Радою України, який містить сукупність кримінально-право­вих норм. Цей закон встановлює загальні положення, підстави і межі кримінальної відповідальності, види покарання, підстави призначення покарання, звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання та визначає, які суспільно небезпечні діяння вважаються злочинами і які покарання передбачаються за їх вчинення.

Значення кримінального закону як системного законодавчого акта кримінально-правового характеру визначається кількома аспектами.

Кримінальний закон є одним із важливих засобів захисту людини і громадянина, громадянського суспільства і держави від суспільно не­безпечних посягань. Кримінальний кодекс України (ч. 1 ст. 1) має за­вданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і грома­дянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.

У кримінальному праві діє презумпція щодо знання закону особою, яка вчиняє злочин. Відсутність такого знання у кожному конкретному випадку має бути підтверджена наявністю виняткових обставин.

Кримінальний закон є певним засобом виховного та превентивного впливу на осіб, засуджених за вчинення злочину, а також на інших грома­дян і тим самим виконує одне із завдань — запобігання злочинам.