2. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення консти­туційного ладу або на захоплення державної влади (ст. 109 КК).

Стаття складається з трьох частин, які містять заборонювальні но­рми. Родовим об'єктом злочину є суспільні відносини з охорони ос­нов національної безпеки України (відповідно до Закону України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 р. націона­льна безпека визначається як захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечується сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення і нейтралізація реа­льних та потенційних загроз національним інтересам). Безпосереднім об'єктом злочину є суспільні відносини, що забезпечують внутрішню безпеку, захист конституційного ладу та державної влади в країні. Конституційний лад — це встановлений конститущйно-правовими нормами устрій державних і суспільних інститутів. Державна влада — це сформована на підставі Конституції та законів України система ор­ганів, які уособлюють собою владу глави держави, законодавчу, вико­навчу і судову владу, а також органів місцевого самоврядування та де­яких інших незалежних органів.

Об'єктивна сторона злочину виражається в чотирьох формах: 1) дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади — це, наприклад, створення з вказаною метою не передбачених законодавством воєнізованих або збройних фор­мувань чи груп, захоплення й утримання будівель чи споруд, що належать органам влади, фактичне створення незаконних органів державної влади тощо; 2) змова про вчинення таких дій (ч. 1 ст. 109 КК) — це умисна уго­да двох або більше осіб про спільні насильницькі дії, спрямовані на зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;

публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційно­го ладу або до захоплення державної влади — це завжди активний вплив на невизначену кількість людей, що має публічний характер, наприклад, проголошення таких закликів на мітингу, демонстрації, зборах тощо);

розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій (ч. 2 ст. 109 КК) — це ознайомлення з такими матеріалами інших осіб або створення умов для такого ознайомлення (приміром, поширення книг, розклеювання листівок тощо).

Злочин є закінченим з моменту вчинення будь-якої з передбачених дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційно­го ладу або на захоплення державної влади (він може бути з усіченим складом в разі змови про вчинення таких дій або з формальним скла­дом — в усіх інших випадках).

Суб'єкт злочину — загальний, тобто фізична, осудна особа, яка досягла 16-річного віку.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом і спеціальною метою насильницької зміни чи повалення конституційно­го ладу або захоплення державної влади.

Кваліфікуючими ознаками передбачених у ч. 2 ст. 109 дій (ч. 3 ст. 109 КК), є: 1) вчинення їх особою, яка є представником влади (на­приклад, народним депутатом, головою суду, працівником прокурату­ри); 2) вчинення цих самих дій повторно (тобто хоча б у другий раз, незалежно від того, чи була особа засуджена за перший злочин); 3) вчинення їх організованою групою; 4) здійснення їх з використан­ням засобів масової інформації (наприклад, по телебаченню, у радіо­програмі, в газеті, в Інтернеті тощо).