2. Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, ма­триць, обладнання та сировини для їх виробництва (ст. 203-1 КК).

Стаття складається з двох частин, що містить заборонювальні нор­ми, та примітки. Родовим об'єктом злочину є сфера господарської ді­яльності. Безпосередній об'єкт злочину — встановлений законодавст­вом порядок обігу дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва. Додатковими факульта­тивними безпосередніми об'єктами злочину є авторське право чи суміжні права.

Предмет злочину:

— диски для лазерних систем зчитування (це будь-які оптичні дис­ки для лазерних систем зчитування із записом або з можливістю запи­су на них інформації, що відображає об'єкти авторського права чи су­міжних прав, або без запису такої інформації);

матриці (матеріальні носії у вигляді штампів чи інших аналогі­чних або еквівалентних пристроїв, які містять інформацію у цифровій формі і використовуються для безпосереднього перенесення цієї інфо­рмації на диски для лазерних систем зчитування під час їхнього виро­бництва);

обладнання для виробництва таких дисків і матриць (це спеціа­лізоване обладнання — виробничі лінії — з виробництва таких дисків і матриць та основні вузли до нього, перелік яких затверджується Кабі­нетом Міністрів України);

сировина для виробництва таких дисків і матриць (оптичний полікарбонат, що використовується у виробництві дисків для лазерних систем зчитування та матриць).

Об'єктивна сторона злочину (ст. 203-1 КК) полягає в учиненні у значних розмірах незаконних: виробництва, експорту, імпорту, збері­гання, реалізації та переміщення дисків для лазерних систем зчитуван­ня, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва.

Незаконність таких дій полягає у невідповідності їх вимогам Зако­ну України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, ім­портом дисків для лазерних систем зчитування, матриць» від 17 січня 2002 р. (в редакції від 6 липня 2005 р.).

Під значним розміром слід розуміти вартість дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробни­цтва, що у 20 разів і більше перевищує рівень неоподатковуваного мі­німуму доходів громадян.

Злочин є закінченим з моменту вчинення незаконних дій, переліче­них у ст. 203-1 КК (формальний склад).

Суб'єкт злочину спеціальний (або службова особа суб'єкта госпо­дарської діяльності — юридичної особи, або фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності, що здійснює таку діяльність без створен­ня юридичної особи).

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 203-1 КК) є вчинення його: 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб; 3) у вели­ких розмірах (якщо вартість дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, у 100 разів і бі­льше перевищує рівень неоподатковуваного мінімуму доходів гро­мадян).

Діяльність фізичної особи, не зареєстрованої як суб'єкта підприєм­ницької діяльності з виробництва, експорту, імпорту дисків для лазер­них систем зчитування, матриць, а також обладнання та сировини для їх виробництва, за наявності підстав має кваліфікуватися за ч. 1 ст. 202 КК — як здійснення без державної реєстрації суб'єктом підприємниц­тва діяльності, що містить ознаки підприємницької та яка підлягає лі­цензуванню.

Переміщення дисків для лазерних систем зчитування, матриць, об­ладнання та сировини для їх виробництва через митний кордон Украї­ни поза митним контролем або з приховуванням від митного контро­лю, якщо їх вартість у 1000 та більше разів перевищує неоподаткову­ваний мінімум доходів громадян, учинене фізичною особою, що не має ліцензії на їх експорт чи імпорт, має кваліфікуватися за наявності під­став як контрабанда за ст. 201 КК. Як контрабанда мають кваліфікува­тись і дії службових осіб — суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які зареєстровані як суб'єкти підприємництва та мають ліцензію на експорт або імпорт дисків для лазерних систем зчитування, мат­риць, обладнання та сировини для їх виробництва, якщо вони перемі­щують через митний кордон України зазначені товари в обсягах, що перевищують за вартістю дозволені в ліцензії для експорту чи імпорту, і їх вартість у 1000 та більше разів перевищує неоподатковуваний мі­німум доходів громадян. За умови визнання оптичного полікарбонату стратегічно важливим сировинним товаром його переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю утворюватиме склад злочину «контрабанда» не­залежно від вартості товару.

Порушення законодавства, що регулює виробництво дисків для ла­зерних систем зчитування із записом на них інформації, що є об'єктом авторського та (або) суміжних прав, без дозволу осіб, які мають на неї авторське право та (або) суміжні права, а також їх реалізація, особою, котра їх незаконно виробила, має кваліфікуватися за сукупністю зло­чинів, передбачених статтями 203-1 та 176 КК, за наявності всіх необ­хідних ознак складів сформульованих у них злочинів.