Білет № 27 1. Факультативні ознаки об'єктивної сторони складу злочину та їх кримінально-правове значення.

До факультативних ознак об'єктивної сторони складу злочину належать: суспільно небезпечні наслідки, причиновий зв'язок між ді­янням і суспільно небезпечними наслідками, місце, час, обстановка, спосіб, знаряддя і засоби вчинення злочину. Вони мають різне юриди­чне значення залежно від того, чи віднесені вони кримінальним зако­ном до ознак певного складу злочину. Якщо ці ознаки включені в дис­позицію кримінально-правової норми, то вони є обов'язковими для цього складу злочину і мають вирішальне значення для підстав кримі­нальної відповідальності та кваліфікації злочину. Якщо ж ці ознаки в диспозиції норми не передбачено, то для одних складів вони не мають юридичного значення, а для інших мають значення для визначення та­ких ознак злочину: суспільної небезпечності, винності, мотивів вчи­нення злочину, мети його вчинення. Незважаючи на це, спосіб злочи­ну, а також місце, час і обстановка вчинення злочину притаманні будь-якому злочинному діянню, виступають у ролі постійних ознак, що ма­ють місце завжди, у всіх випадках, у здійсненні будь-якого злочину. Саме тому в ст. 64 КПК України зазначено, що час, місце, спосіб вчи­нення злочину, які характеризують подію злочину, підлягають дове­денню за кожною кримінальною справою.

Суспільно небезпечні наслідки — це передбачена кримінально-правовою нормою матеріальна чи нематеріальна шкода, заподіяна зло­чинною дією чи бездіяльністю об'єкта посягання.

Вчинювана злочином шкода може бути класифікована на два види:

1) матеріальні наслідки: фізичні (вбивство, тілесні ушкодження); майнові (зменшення майнових фондів, заподіяння інших майнових збитків); екологічні; 2) нематеріальні наслідки: ідеологічні; політичні; моральні.

Під причиновим зв'язком у кримінальному праві слід розумі­ти об'єктивно існуючий зв'язок між діянням — дією чи бездіяльніс­тю (причиною) — і суспільно небезпечними наслідками (наслідком), коли дія чи бездіяльність викликає настання суспільно небезпечного наслідку.

Місце вчинення злочину — це певна територія або інше місце, де відбувається суспільно небезпечне діяння і настають його суспільно небезпечні наслідки.

Час вчинення злочину — це певний проміжок часу, протягом якого відбувається суспільно небезпечне діяння і настають суспільно небезпечні наслідки.

Обстановка вчинення злочину — це конкретні об'єктивно-предметні умови, в яких вчиняється злочин.

Спосіб вчинення злочину — це певний метод, порядок і послідо­вність рухів, що застосовуються особою для вчинення злочину.

Засоби вчинення злочину — це предмети матеріального світу, що сприяють (полегшують) вчиненню особою злочину.

Знаряддями вчинення злочину називаються ті предмети, речі, за допомоги яких безпосередньо було вчинено злочин.