Білет № 24 1. Предмет злочину. Відмінність предмету злочину від безпосе­реднього об'єкта, знарядь і засобів вчинення злочинів.

Предмет злочину — це вказана в правовій нормі певна річ матері­ального світу з властивостями суспільних відносин, які зазнають або ставляться під загрозу негативних змін внаслідок суспільно небезпеч­ного посягання.

В кримінально-правовій літературі існує велика кількість думок щодо визначення самого предмета злочину.

Предмет злочину є факультативною ознакою складу злочину. Як необхідна ознака складу злочину предмет злочину виступає лише у тому випадку, коли він безпосередньо вказаний у диспозиції норми або однозначно випливає з його змісту. Наприклад, у ч.1 ст. 199 КК України передбачено відповідальність за незаконне виготовлення, збе­рігання, перевезення, збут державних цінних паперів. Тобто криміна­льна відповідальність настає за незаконне виготовлення, зберігання, перевезення або збут саме державних цінних паперів. Вказані в диспо­зиції цієї норми дії з недержавними цінними паперами не утворюють зазначеного складу злочину у зв'язку з відсутністю якраз предмета злочину (відповідальність за такі дії передбачено ст. 224 КК). Цей приклад показує, що кваліфікація злочинних діянь залежить від прави­льного встановлення предмета злочину. В тих складах злочину, де предмет є обов'язковою ознакою, він установлюється раніше інших ознак. Якщо диспозиція норми Особливої частини Кримінального ко­дексу має бланкетний характер, перелік предметів злочину наводиться у тих нормативних актах, до яких відсилає кримінальний закон.

У теорії кримінального права вирізняються такі види предметів: люди, речі, тварини і рослини.

Відмінності об'єкта від предмета злочину: об'єкт — обов'язко­вий елемент складу злочину, а предмет — факультативна ознака об'єкта злочину; об'єктові злочином шкода завдається, а предметові — ні; об'єкт — це тільки суспільні відносини, а предмет — річ матеріа­льного світу.

Предмет злочину відрізняється від предмета злочинного впли­ву і предмета суспільних відносин. Предмет злочину — факультати­вна ознака об'єкта злочину, а предмет злочинного впливу і предмет суспільних відносин — це одні з елементів суспільних відносин; пред­мет злочину — це річ матеріального світу, а предмет злочинного впли­ву і предмет суспільних відносин можуть бути не тільки річчю, а й со­ціальною цінністю. Іноді вони можуть збігатися (майно при крадіжці).

Визначення предмета злочину має важливе практичне значення для відмежування його від засобів і знарядь скоєння злочину. Одна і та ж річ може бути як предметом, так і знаряддям злочину (ніж, різноманіт­ні інструменти тощо).

Знаряддя злочину відрізняється від предмета злочину тим, що вони не перебувають у зв'язку з тими суспільними відносинами, на які здійснюються посягання. Знаряддя злочину — це речі, за допомоги яких здійснюється злочин. Предмет злочину — факультативна ознака об'єкта  злочину,   а  знаряддя  і  засоби —  факультативна  ознака об'єктивної сторони складу злочину.