Білет № 22 1. Поняття об'єкта складу злочину, його значення для визна­чення характеру суспільної небезпеки діяння. Класифікація об'єктів.

Об'єктом злочину є суспільні відносини, які перебувають під охо­роною кримінального закону, на які посягає злочин, яким заподіюють­ся або які ставляться під загрозу заподіяння суспільно небезпечної шкоди. До обов'язкових ознак об'єкта злочину відносять суспільні відносини, до факультативних — предмет злочину і потерпілого від злочину.

Суспільні відносини, як об'єкт злочину, мають внутрішню струк­туру. Структурними елементами суспільних відносин є: суб'єкти сус­пільних відносин, предмет, із приводу якого існують суспільні відно­сини, суспільно корисна діяльність (соціальний зв'язок) як зміст суспільних відносин.

У теорії кримінального права широке розповсюдження отримала тричленна класифікація об'єктів злочину на загальний, родовий та безпосередній. Це — класифікація «по вертикалі».

Загальним об'єктом злочинів визнається вся сукупність суспіль­них відносин, які охороняються кримінальним законом.

Під родовим об'єктом злочинів прийнято розуміти суспільні від­носини, на які посягає певна група злочинів. Це можуть бути тотожні, або однорідні, суспільні відносини, які охороняються комплексом вза­ємопов'язаних кримінально-правових норм. Родовий об'єкт злочинів найчастіше вказується в назвах розділів Кримінального кодексу. На­приклад, розд. XVII має назву «Злочини у сфері службової діяльності».

Безпосередній об'єкт — це суспільні відносини, на які посягає конкретне злочинне діяння. Безпосередній об'єкт — це суспільні від­носини, поставлені під охорону конкретного кримінального закону.

У теорії кримінального права широко розповсюджена триступенева класифікація багатооб'єктних злочинів «по горизонталі». Суть цієї класифікації полягає в тому, що на рівні безпосереднього об'єкта вирі­зняються основний, додатковий та факультативний безпосередні об'єкти злочину (класифікація «по горизонталі»).

Основний безпосередній об'єкт — це суспільні відносини, пору­шення яких складає соціальну сутність злочину, основний безпосеред­ній об'єкт в вирішальній ступені визначає суспільну небезпечність конкретного злочину.

Додатковий безпосередній об'єкт злочину — це суспільні відно­сини посягання на які не являються суттю цього злочину, але вони по­рушуються, або ставляться в загрозу порушення поряд з основним безпосереднім об'єктом.

Факультативним безпосереднім об'єктом злочину визнаються суспільні відносини, які даний злочин в одних випадках порушує, а в інших не порушує.

Об'єкт злочину має важливе практичне значення: для відмежуван­ня злочинів від інших правопорушень; для визначення соціальної сут­ності злочину; для визначення суспільних відносин, які потребують кримінально-правової охорони; для класифікації всіх злочинів; для встановлення характеру та ступеня суспільної небезпечності злочину; для правильної кваліфікації злочину.