ТИПОВІ БІЛЕТИ З КУРСУ «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» З ВІДПОВІДЯМИ Білет № 1 1. Поняття, завдання та система кримінального права України. Конституція України як концептуальне джерело кримінального права.

Поняття «кримінальне право» як правило в теорії розглядається в чотирьох його значеннях: 1) кримінальне право як галузь законодав­ства, що знаходить свій вияв у єдиному законодавчому акті — Кримі­нальному кодексі України; 2) кримінальне право як галузь юридичної науки; 3) кримінальне право як галузь права та 4) навчальна дисциплі­на про теоретичні засади кримінального закону та його історичні вито­ки, про чинний КК України та слідчо-судову практику його застосу­вання, про закордонне кримінальне законодавство.

Кримінальне право як галузь законодавства — це сукупність кримінально-правових норм, сформульованих і прийнятих, як правило, парламентом України у вигляді законів, які визначають підстави і принципи кримінальної відповідальності, а також які суспільно небез­печні діяння є злочинними і які покарання слід застосовувати до осіб, що їх вчинили.

Основними ознаками кримінального права як галузі законодав­ства є такі: а) його норми встановлюються лише вищим органом за­конодавчої влади — Парламентом України; б) воно знаходить свій ви­яв у законах; в) метод реалізації кримінального закону є специфічним, притаманним лише цьому законові — це покарання особи за порушен­ня нею кримінально-правової заборони.

Предметом кримінального права як галузі законодавства є відно­сини, які виникають у результаті вчинення злочину і застосування від­повідного покарання за його вчинення.

Кримінальне право як наука — це певна система поглядів, ідей, концепцій і теорій щодо теорії кримінального закону, практики його застосування та шляхів реформування, генезису кримінального права.

Кримінальне право як галузь права — це сукупність криміналь­но-правових норм, які визначають злочинність і караність діяння. Кримінальне право як галузь права (М. Коржанський) — це сукупність суспільних відносин, які дозволяють і забезпечують особі суспільну можливість жити, володіти, користуватися найціннішими благами сус­ггільного життя та забороняють решті членів суспільства шкодити й руйнувати ці можливості.

Кримінальне право як навчальна дисципліна — це системати­зована у певному порядку (у теми, модулі) сукупність знань про теоре­тичні засади кримінального закону та його історичні витоки, про чин­ний КК України та слідчо-судову практику його застосування, про закордонне кримінальне законодавство.

Завдання кримінального права як галузі законодавства викла­дені в ст. 1 КК: правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.

Система кримінального права поділяється на дві частини — За­гальну та Особливу. В Загальну частину включені норми, що визна­чають завдання, принципи та основні інститути кримінального права. Особлива частина кримінального права містить норми, що описують конкретні види злочинів із зазначенням видів покарань і меж, в яких вони можуть бути призначені за вчинення даних злочинів.

Конституція України має фундаментальне значення для криміна­льного права. Норми кримінального права повинні цілком відповідати положенням Конституції. Якщо ж яка-небудь норма суперечить нормам Основного Закону, вона не може бути застосована. Нові кримінальні за­кони повинні бути співвіднесені з нормами Конституції, бо не можуть мати з ними розбіжностей. Норми Основного Закону є нормами прямої дії і можуть застосовуватись у вирішенні кримінальних справ.