ЗАГАЛЬНІ НОРМАТИВНІ АКТИ Й ЛІТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДОВАНІ ДО КУРСІВ «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ТА ОСОБЛИВА ЧАСТИНА»

Конституція України [Електронний ресурс]. — Режим доступу до консти­туції: http:// zakon1.rada.gov.ua

Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. — Режим доступу до кодексу: http:// zakon1.rada.gov.ua

Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002—2010) [Електронний ресурс]. — Режим доступу до постанов: http://www.scourt.gov.ua

Конституційне законодавство України: законодавчі акти, коментар, офі­ційне тлумачення: [у 2-х кн.]: 36. нормат. актів. — [2-ге вид., перероб. і доп.] / [авт.-упоряд. С. В. Лінецький, М. І. Мельник, А. М. Ришелюк]. — Кн. 2. — К.: Атіка, 2004. — 840 с.

Актуальні проблеми кримінального права: навч. посіб. / В. М. Попович, П А. Трачук, А. В. Андрушко, С. В. Логін. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 256 с.

Грищук В. К. Вибрані наукові праці / Грищук В. К. — Львів: Львів. держа­вний ун-т внутр. справ, 2010. — 824 с.

Дудоров О. О. Вибрані праці з кримінального права / Дудоров О. О.; [Пе­реднє слово д-ра юрид. наук, проф. В. О. Навроцького] / МВС України; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. — Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. — 952 с.

Митний О. О. Кримінальне право України: частина Загальна (у схемах та таблицях): Навч. посіб. / О. О. Житний. — X.: Одіссей, 2008. — 200 с.

Кваліфікація злочинів: Навчальний посібник / За ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. — К.: Істина, 2010. — 430 с.

Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / М. И. Коржансь-кий. — [Вид. 3-тє доповн. та переробл.]. — К.: Атіка, 2007. — 592 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / [За ред. А. С. Беніцького, В. С. Гуславського, О. О. Дудорова, Б. Г. Розовського. — К.: Істина, 2011. — 1121 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / За ред. О. М. Омельчука. — К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. — 208 с.

Кримінальне право (Загальна частина): підручник / [А. М. Бабенко, Ю. А. Вапсва, В. К. Грищук та ін.]; за заг. ред. О. М. Бандурки; МВС України, Харків. націон. ун-т внутр. справ. — X.: Вид-во ХНУВС, 2011. — 378 с.

Кримінальне право України: Практикум: навч. посібник / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. — [3-тє вид., перероб. і доповн.]. — К.: Алерта; КНТ; Центр учб. літ-ри, 2010. — 640 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: Схеми. Таблиці. Визначен­ня: [навч. посібник] / [За ред. докт. юрид. наук Є.. Фесенка. — К.: Юрінком Ін­тер, 2007. — 272 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посібник / Михайлен-коП. П., Кузнецов В. В., Михайленко В. П., Опалинський Ю. В.; [За ред. П. П. Михайленко]. — К.: СПД Карпук С. В., 2006. — 440 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: практикум: [навчальний посібник] / [І. П. Козаченко, О. М. Костенко, В. К. Матвійчук, та ін.]. — К.: КНТ, 2006. — 432 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Колос М. І. — К.: Атіка, 2007. — 608 с.

Кримінальне право України: Загальна частина: [підруч. для студ. вищ. на­вч. закл.] / [Ю. В. Баулін та ін.]; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — 4-те вид., пере-робл. і допов. — X.: Право, 2010. — 454 с.

Кримінальне право України: Особлива частина: [підруч. для студ. вищ. на­вч. закл.] / [Ю. В. Баулін та ін.]; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — 4-те вид., пере-робл. і допов. — X.: Право, 2010. — 605 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / [Ю. В. Алек­сандров, В. І. Антипов, М. В. Володько, О. О. Дудоров та ін.]; за ред. М. І. Ме­льника, В. А. Клименка. — [Вид. 5-те, переробл. та доповн.]. — К.: Атіка, 2009. — 408 с.

Кримінальне право України. Особлива частина: [підручник] / [Ю. В. Алек­сандров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.]; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. — [Вид. 5-те, переробл. та доповн.]. — К.: Атіка, 2009. — 744 с.

Кримінальне право України: судові прецеденти (1864-2007 рр.) / За ред. Маляренка В. Т. — К.: Освіта України, 2008. — 1104 с.

Кримінальне право України: Бібліографія. 1991-2005 / [укл. М. В. Галаба-ла, В. О. Навроцький, С. В. Хилюк]. — К.: Алерта; КНТ: Центр учбової літера­тури, 2008. — 536 с.

Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Алієва О. М., Гаврильченко Л. К., Гончар Т. О. та ін.; за заг. ред. Стрельцова Є. Л. — [4-е вид., перероб. і доповн.]. — X.: Одіссей, 2009. — 328 с.

Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Бабій А. П., Доброход І. С, Кармазин Ю. А., Корнієнко В. О. та ін.; за заг. ред. Стрельцова Є. Л. — [4-е вид.] — X.: Одиссей, 2009. — 496 с.

Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар. — [4-те вид., перероб. та доповн.] / Баулін Ю. В., Борисов В. І., Гавриш С. Б., Гізім-чук С. В. та ін. / За заг. ред. Сташиса В. В., Тація В. Я. — X.: Одиссей, 2008. — 1208 с.

Кримінальний кодекс України: постатейні матеріали та навчально-практичні завдання / І. П Баглай, І. Г. Богатирьов, О. І. Богатирьова, К. Т. Кра­вченко, О. М. Литвинов, А. В. Савченко, Ю. Л. Сенін, О. І. Соболь; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. І. Г. Богатирьова. — К.: Атіка, 2011. — 640 с.

Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений / Кудря-цев В. Н — [2-е изд., перераб. и доп.]. — М.: Юрист, 1999. — 304 с.

Кузнецов В. В. Кримінальне право України: посіб. для підготов. до іспитів / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко / За заг. ред. д.ю.н., проф. О. М. Джужи. — 4-те вид., доповн. та перероб. — К.: Вид. ПАЛИВОДА A.B., 2009. — 304 с.

Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів: [підручник] / [В. В. Кузнецов, А. В. Савченко]; за заг. ред. проф. Є. М. Моісеєва та О. М. Джужи; наук. ред. к.ю.н., доц. I. А. Вартилецька. — [2-е вид. перероб.]. — К.: КНТ, 2007. — 300 с.

Кузнецов В. В. Кримінальне право України: питання та задачі для підгото­вки до вступних, семестрових та державних екзаменів: [навч. посіб.] / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко; За заг. ред. О. М. Джужи. — К.: КНТ, 2007. — 504 с.

Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: [навч. по­сіб.] / Навроцький В. О. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 512 с.

Науково-практичний   коментар   Кримінального   кодексу   України   /

A.        М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук, О. О. Дудоров та ін.; За ред.
М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. — [7-е вид., переробл. та допов.]. — К.:
Юридична думка, 2010. — 1288 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: У 2 т. — Т. 1 / За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. — [3-те вид., перероб. та доп.]. — К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. — 964 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: У 2 т. — Т. 2 / За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. — [3-те вид., перероб. та доповн.]. — К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури,

2009.   — 624 с.

Нове кримінальне законодавство та постанови Пленуму Верховного Суду України (2001-2007 рр.) / [авт. наук. ст. та упоряд. В. В. Кузнецов]. — К.: Па­ливода А. В., 2007. — 220 с.

Осадчий В. І. Кримінальне право України. Тестові завдання з відповідями: [навчальний посібник] / В. І. Осадчий, В. С. Плугатир, В. В. Кузнецов; За заг. ред. В. І. Осадчого. — К.: Атіка, 2002. — 208 с.

Панов М. І. Вибрані наукові праці з проблем правознавства / Панов М. Г: передм. В. П. Тихого. — К.: Ін Юре, 2010. — 812 с.

Полный курс уголовного права: в 5 т. / [Под ред. докт. юрид. наук, проф., заслуж. деятеля науки РФ А. И. Коробеева]. — СПб.: Р. Асланова «Юридичес­кий центр Пресс», 2008-2008. — (Учебники и учебные пособия).

Практика судів України з кримінальних справ: 2006—2007 рр. / За заг. ред. Сташиса В. В., Тютюгіна В. І. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 880 с.

Савченко А. В. Збірник тестів і завдань для практичних занять з криміналь­ного права України: Особлива частина: навч. посіб. / А. В. Савченко. — К.: Знання України, 2002. — 76 с.

Савченко А. В. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій /

B.        В. Кузнецов, А. В. Савченко, О. Ф. Штанько — [2-ге вид., виправи. та до-
повн.] — К.: ПАЛИВОДА А. В., 2006. — 636 с.

Савченко А. В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримі­нальне законодавство Сполучених Штатів Америки: комплексне порівняльно-правове дослідження: [монографія] / А. В. Савченко. — К.: КНТ, 2007. — 596 с.

Сучасне кримінальне право України: нормативно-правові документи та судово-слідча практика: Хрестоматія / Упоряд. А. В. Савченко та ін.; За заг. ред. В. В. Кузнецова. — К.: ПАЛИВОДА А. В., 2005. — 496 с.

Уголовный кодекс Украины: Научно-практический комментарий. Из­дание седьмое, переаботанное и дополненное / [Алиева Е. Н., Бабий А. П., Кучанская Л. С. и др.]; Отв. ред. Е. Л. Стрельцов. — X.: ООО «Одиссей»,

2010.   — 904 с.


Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / П. Л. Фріс. — [2-ге вид., доп. і перероб.] — К.: Атіка, 2009. — 512 с.

Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав кон­тинентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: [моногра­фія] / М. І. Хавронюк — К.: Юрисконсульт, 2006. — 1048 с.

Хряпінський П. В. Кримінальне право України: Загальна частина: Навч. по-сіб. / П. В. Хряпінський. — Суми: Университетская книга, 2009. — 687 с.

Энциклопедия уголовного права: в 35 т. / Отв. ред. Б. В. Малинин. — СПб.: Изд. проф. Малинина, 2005. — Т. 1—14.