Вступ      3

Загальні нормативні акти й література, рекомендовані до
курсів «Кримінальне право України. Загальна частина та
Особлива частина»   6

Структурно-логічна схема (алгоритм) відповіді на теорети-
чне питання білета з курсу «Кримінальне право України. Загаль-
на частина»       10

Структурно-логічна схема (алгоритм) відповіді на теорети-
чне питання білета з курсу «Кримінальне право України. Особ-
лива частина»               11

Структурно-логічна схема (алгоритм) рішення задачі за бі-
летом    12

Типові білети з курсу «Кримінальне право України» з
відповідями     13

Тести з курсу «Кримінальне право України. Загальна ча-
стина»              363

Тести з курсу «Кримінальне право України. Особлива ча-
стина»              370

Перелік типових питань до екзаменів з курсу «Криміна-
льне право України»              379

Додатки

Питання кваліфікації злочинів, пов 'язаних із завданням пе­вної шкоди чи збитків, або з певною сумою, як необхідною умо­вою кримінальної відповідальності, що обраховується в неопо­датковуваних мінімумах доходів громадян        387

Перелік постанов Пленуму Верховного Суду України, які прийняті після вступу в дію нового Кримінального кодексу

України (станом на 1 липня 2010р.)             389


 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Віталій Володимирович КУЗНЕЦОВ Андрій Володимирович САВЧЕНКО

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ:

ПИТАННЯ ТА ЗАДАЧІ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНИХ, СЕМЕСТРОВИХ ТА ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНІВ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора О. М. Джужи

Відповідальний за випуск - Сладкевич Б. А.

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 28.04.2011. Формат 60х84 1/16 Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT. Умовн. друк. арк. 22,05. Наклад - 600 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ 04176 тел./факс 044-425-01-34 тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95 800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006