ДОДАТКИ

Питання кваліфікації злочинів, пов'язаних із завданням певної шкоди чи збитків, або з певною сумою, як необхідною умовою кримінальної відповідальності, що обраховується в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян

До 1 січня 2011 р. такі питання вирішувалися на підставі Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22 травня 2003 року (ст.ст. 6, 22), однак його скасовано у зв'язку з прийняттям та вступом у дію Податкового кодексу України.

З 1 січня 2011 р. такі питання вирішуються на підставі п. 5 підрозділу 1 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, зокрема: ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

(Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856-УІ від 23.12.2010)

РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Підрозділ 1. Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб

5. Якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мі­німум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодав­ства в частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума не­оподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціаль­ної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року.

Стаття 169. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги

169.1. Перелік податкових соціальних пільг.

З урахуванням норм абзацу першого підпункту 169.4.1 пункту 169.4 цієї статті платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді за­робітної плати, на суму податкової соціальної пільги:

169.1.1. у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мі­німуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому за­коном на 1 січня звітного податкового року, — для будь-якого платника по­датку;

РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім: Абз. 7

підпункту 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року. До 31 грудня 2014 року для цілей застосування цього підпункту податкова соціальна пільга надається в розмірі, що дорів­нює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи

(у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податко­вого року, — для будь-якого платника податку; ...

2          грудня 2010 р.

З А К О Н У К Р А ї Н И

Про Державний бюджет України на 2011 рік

VI. ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 21. Установити у 2011 році прожитковий мінімум на працездат­них осіб з 1 січня — 941 гривня, з 1 квітня — 960 гривень, з 1 жовтня — 985 гривень, з 1 грудня — 1004 гривні.

3          1 квітня — 911 гривень, з 1 жовтня — 934 гривні, з 1 грудня — 953 грив­ні та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

23 грудня 2010 р.

Тобто діє така схема:

Н.М.Д.Г. (17 грн.) = ПСП (50 % від прожиткового мінімуму для праце­здатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня зві­тного податкового року, тобто 50 % від 941 грн. у 2011 р. = 470,5 грн.).

Стаття 51 КУпАП. Дрібне викрадення чужого майна

Дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, при­власнення чи розтрати —

тягне за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти неоподаткову­ваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного мі­сяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк від п'яти до десяти діб.

Повторне протягом року вчинення правопорушення, передбаченого части­ною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стя­гненню, -

тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одно­го до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адмініс­тративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб.

Викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,2 неоподат­ковуваного мінімуму доходів громадян.

Крадіжка за КУпАП = 0,2 * ПСП (470,5 грн.) = на суму, що не перевищує 94,1 грн.

Перелік постанов Пленуму Верховного Суду України, які прийняті після вступу в дію нового Кримінального кодексу України (станом на 1 липня 2010 р.)

I. З питань застосування Загальної частини КК:

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 1 «Про судову практику у справах про необхідну оборону».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 2 «Про умовно-дострокове звільнення від покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м'яким».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. № 18 «Про внесення змін до постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практику призначення судами кримінального по­карання».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 16 «Про практику застосування судами України законодавства про пога­шення і зняття судимості».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 17 «Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 28 грудня 1996 р. № 15 «Про практику направлення військовослу­жбовців, які вчинили злочини, в дисциплінарний батальйон».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 5 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про зло­чини неповнолітніх».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2004 р. № 17 «Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 16 «Про деякі питання застосування законодавства, яке регулює порядок і строки затримання (арешту) осіб при вирішенні питань, пов'язаних з їх екст­радицією».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 12 «Про практику застосування судами України законодавства про звіль­нення особи від кримінальної відповідальності».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № 2 «Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 8 «Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання»

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 11 «Про внесення доповнення до постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання».

14) Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 р. № 7 «Про практику застосування судами кримінального законодавства про по­вторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки».

II. З питань застосування Особливої частини КК:

1) Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 3 «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводжен­ня зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими при­строями чи радіоактивними матеріалами».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 4 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засо­бів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2 «Про судову практику у справах про злочини проти життя та здоров'я особи».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. № 3 «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 15 «Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 р. № 2 «Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнен­ня неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 травня 2004 р. № 9 «Про деякі питання застосування судами України адміністративного та кримі­нального законодавства у зв'язку з набранням чинності Законом України від 22 травня 2003 р. «Про податок з доходів фізичних осіб».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 15 «Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. № 17 «Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 р. № 5 «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідаль­ність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 8 «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчи­нені стійкими злочинними об'єднаннями».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 14 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті».


Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 10 «Про судову практику у справах про хуліганство».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 р. № 2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод лю­дини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, діз­нання і досудового слідства».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 р. № 4 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Пленуму Верховного Суду України».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 5 «Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 18 »Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Су­ду України від 3 червня 2005 року № 8 «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 грудня 2008 р. № 18 «Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Су­ду України від 23 грудня 2005 року № 14 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 7 «Про практику застосування судами України законодавства у справах злочини проти безпеки виробництва».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 грудня 2009 р. № 16 «Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Су­ду України від 26 квітня 2002 року № 4 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»».

ЗМІСТ