ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНІВ З КУРСУ «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 1. Загальна частина

Поняття, завдання та система кримінального права України. Конститу­ція України як концептуальне джерело кримінального права.

Функції кримінального права, предмет і метод кримінально-правового регулювання

Принципи кримінального права

Закон про кримінальну відповідальність.

Структура Кримінального кодексу України. Співвідношення Загальної та Особливої частини кримінального права.

Структура статей Кримінального кодексу України. Види диспозицій і санкцій.

Тлумачення кримінально-правових норм та його види.

Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі. Консти­туційні положення щодо дії закону про кримінальну відповідальність у прос­торі.

Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. Конституційні положення щодо дії закону про кримінальну відповідальність у часі.

Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність. Рішення Консти­туційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статті 58 Конститу­ції України, статей 6, 81 Кримінального кодексу України (справа про зворотну дію кримінального закону в часі).

Кримінальна відповідальність: поняття, види та ознаки. Рішення Кон­ституційного Суду України від 27 жовтня 1999 року (справа № 1-15/99) у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність).

Поняття та ознаки злочину. Малозначність діяння (ч. 2 ст. 11 КК). Від­мінність злочинів від інших правопорушень.

Поняття та практичне значення класифікації злочинів.

Поняття та види стадій вчинення умисного злочину. Поняття закінчено­го злочину.

Момент закінчення окремих видів злочинів.

Готування до злочину. Відмінність готування до злочину від виявлення умислу.

Замах на злочин та його види. Добровільна відмова від вчинення злочи­ну та її відмінність від діяльного каяття.

Добровільна відмова при незакінченому злочині.

Поняття, елементи, ознаки складу злочину. Види складу злочину та його значення для кримінально-правової кваліфікації.

Функції складу злочину.

Класифікація складів злочину.

Поняття об'єкта складу злочину, його значення для визначення харак­теру суспільної небезпеки діяння. Класифікація об'єктів.

Структура суспільних відносин як об'єкта злочину. Точки зору науко­вців щодо визначення поняття об'єкта та його видів.

Предмет злочину. Відмінність предмету злочину від безпосереднього об'єкта, знарядь і засобів вчинення злочинів.

Теоретичні погляди криміналістів щодо визначення місця предмета в структурі складу злочину.

Поняття, ознаки та значення об'єктивної сторони складу злочину. Вплив нездоланної сили фізичного та психічного примусу на кримінальну від­повідальність.

Факультативні ознаки об'єктивної сторони складу злочину та їх кри­мінально-правове значення.

Суспільно небезпечні наслідки та їх види.

Причиновий зв'язок та його кримінально-правове значення.

Поняття та ознаки суб'єкта складу злочину. Співвідношення понять «суб'єкт злочину» та «особа злочинця». Спеціальний суб'єкт складу злочину. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 5 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх».

Осудність як обов'язкова ознака суб'єкта злочину. Поняття осудності та її значення.

Поняття неосудності за кримінальним правом. Критерії неосудності.

Поняття, ознаки та значення суб'єктивної сторони складу злочину.

Вина як головна ознака суб'єктивної сторони злочину. Форми та види вини. Конституційні положення щодо встановлення вини при притягненні особи до кримінальної відповідальності.

Поняття та види умислу. Різновиди умислу, які вироблені криміналь­но-правовою теорією та судовою практикою.

Поняття та види необережності. Випадок (казус), його характеристика та відмежування від злочинної недбалості.

Випадок (казус). Його відміна від злочинної недбалості.

Подвійна (складна чи змішана) форма вини. її значення для кваліфікації.

Поняття та види помилок у кримінальному праві. їх вплив на криміна­льну відповідальність.

Поняття та значення співучасті у злочині. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки співучасті.

Види співучасників. Підстави та межі кримінальної відповідальності співучасників (кваліфікація їхніх дій та призначення покарання).

Форми співучасті. Вчинення злочину групою осіб, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою та злочинною організацією. По­станова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями».

Специфічні прояви співучасті (ексцес виконавця, посереднє виконання злочину, співучасть у злочині зі спеціальним суб'єктом, провокація злочину, невдалі організація, пособництво чи підбурювання до злочину, добровільна відмова співучасників від доведення злочину до кінця).

Поняття та види причетності до злочину. Кримінальна відповідаль­ність за причетність до злочину.

Поняття та види множинності злочинів. Відмінність множинності зло­чинів від триваючих, продовжуваних та складних (складених) злочинів.

Поняття, ознаки та види повторності злочинів. Правові наслідки по­вторності злочинів.

Поняття, ознаки та види сукупності злочинів. Правові наслідки сукуп­ності злочинів.

Поняття, ознаки та види рецидиву злочинів. Правові наслідки рециди­ву злочинів.

Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння.

Поняття необхідної оборони та умови її правомірності. Конституційні положення щодо захисту життя та здоров'я людини від протиправних пося­гань. Перевищення меж необхідної оборони та уявна оборона. Постанова Пле­нуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 1 «Про судову практи­ку у справах про необхідну оборону».

Диференціація відповідальності при уявній обороні. Постанова Пле­нуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 1 «Про судову практи­ку у справах про необхідну оборону».

Поняття та умови правомірності дій по затриманню особи, що вчинила злочин. Перевищення заходів, що необхідні для затримання злочинця, умови кримінальної відповідальності в цих випадках. Статті 12-151 Закону України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 1 «Про судову практику у справах про необ­хідну оборону».

Поняття крайньої необхідності та умови її правомірності. Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони.

Фізичний або психічний примус. Поняття та зміст цих обставин.

Виконання наказу або розпорядження. Поняття, зміст і правове зна­чення цих обставин.

Поняття та ознаки діяння пов'язаного з ризиком, як обставини, що ви­ключає злочинність діяння.

Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття зло­чинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідаль­ності. Види звільнення від кримінальної відповідальності. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 12 «Про практику застосу­вання судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності».

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною об­ставин.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Поняття покарання та його мета за кримінальним правом України. Си­стема покарань та її кримінально-правове значення.

Позбавлення волі на певний строк. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання».

Правова характеристика обмеження волі.

Правова характеристика виправних робіт. Відмінність від громадських робіт. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання».

Правова характеристика арешту. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практику призначення судами кримі­нального покарання».

Правова характеристика громадських робіт.

Правова характеристика штрафу. Постанова Пленуму Верховного Су­ду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання».

Принципи та загальні засади призначення покарання. Постанова Пле­нуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практику при­значення судами кримінального покарання».

Обставини, які пом'якшують покарання. Постанова Пленуму Верхов­ного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практику призначення су­дами кримінального покарання».

Обставини, які обтяжують покарання. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання».

Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. Рі­шення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конститу-ційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про при­значення судом більш м'якого покарання) № 15-рп від 2 листопада 2004 року. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання».

Призначення покарання за сукупністю злочинів. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практику призна­чення судами кримінального покарання».

Призначення покарання за сукупністю вироків. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практику призна­чення судами кримінального покарання».

Поняття, підстави й види звільнення від кримінального покарання та його відбування

Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Умови та пра­вові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням. Постано­ва Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практи­ку призначення судами кримінального покарання».

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 2 «Про умовно­дострокове звільнення від покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м'яким».

Правова характеристика амністії. Конституційні положення щодо ам­ністії. Закон України «Про застосування амністії в Україні» від 1 жовтня 1996 р.

Помилування. Положення про порядок здійснення помилування (за­тверджене Указом Президента України від 16 вересня 2010 року № 902/2010).

Поняття та кримінально-правове значення судимості. Умови та строки погашення судимості. Зняття судимості. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 16 «Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості».

Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування за кримінальним правом України. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 7 «Про практику застосування судами примусових за­ходів медичного характеру та примусового лікування».

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповноліт­ніх. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 5 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про зло­чини неповнолітніх».

Примусові заходи виховного характеру. Постанова Пленуму Верхов­ного Суду України від 15 травня 2006 р. № 2 «Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру».

2. Особлива частина.

Поняття та система Особливої частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів.

Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ст. 109 КК).

Державна зрада (ст. 111 КК). Відмінність від шпигунства (ст. 114 КК).

Посягання на державного чи громадського діяча (ст. 112 КК).

Умисне вбивство (ст. 115 КК).

Види умисного вбивства за пом'якшуючих обставин (статті 116­118 КК).

Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК). Відмінність умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, від умис­ного вбивства. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2 «Про судову практику в справах про злочини проти життя і здо­ров'я особи

Катування (ст. 127 КК).

Зараження венеричною хворобою (ст. 133 КК).

Залишення в небезпеці (ст. 135 КК). Відмінність від ненадання допомо­ги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ст. 136 КК).

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК).

Захоплення заручників (ст. 147 КК).

Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини (ст. 149 КК). Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами від 21 березня 1949 р.

Зґвалтування (ст. 152 КК). Відмінність від насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153 КК).

Примушування до вступу в статевий зв'язок (ст. 154 КК).

Розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК).

Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача (ст. 157 КК).

Порушення недоторканності житла (ст. 162 КК).

Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 164 КК).

Грубе порушення законодавства про працю (ст. 172 КК).

Крадіжка (ст. 185 КК). Відмінність крадіжки від грабежу.

Грабіж (ст. 186 КК). Відмінність грабежу від розбою.

Розбій (ст. 187 КК). Відмінність розбою від вимагання.

Вимагання (ст. 189 КК).

Шахрайство (ст. 190 КК).

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловжи­вання службовим становищем (ст. 191 КК).

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, вве­зення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цін­них паперів чи білетів державної лотереї (ст. 199 КК).

Контрабанда (ст. 201 КК).

Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, об­ладнання та сировини для їх виробництва (ст. 203-1 КК).

Фіктивне підприємництво (ст. 205 КК).

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК).

Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансу­вання тероризму (ст. 209-1 КК).

Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (ст. 212 КК).

Доведення до банкрутства (ст. 219 КК).

Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК).

Незаконна порубка лісу (ст. 246 КК).

Незаконне полювання (ст. 248 КК).

Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (ст. 249 КК).

Бандитизм (ст. 257 КК). Відмінність цього злочину від створення зло­чинної організації (ст. 255 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями».

Терористичний акт (ст. 258 КК).

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибухови­ми речовинами (ст. 263 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 3 «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими пристро­ями чи радіоактивними матеріалами».

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ст. 270 КК).

Порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК).

Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах (ст. 273 КК).

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транс­порту особами, які керують транспортними засобами (ст. 286 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від № 14 від 23 грудня 2005 р. «Про прак­тику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адмі­ністративні правопорушення на транспорті» (із змінами, внесеними згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України № 18 від 19 грудня 2008 р.).

Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК). Відмін­ність від злочинів проти власності, що вчиняються з корисливих мотивів. По­станова Пленуму Верховного Суду України від № 14 від 23 грудня 2005 р. «Про практику застосування судами України законодавства у справах про де­які злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а та­кож про адміністративні правопорушення на транспорті» (із змінами, внесе­ними згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України № 18 від 19 грудня 2008 р.).

Пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродукто-проводів (ст. 292).

Масові заворушення (ст. 294 КК).

Хуліганство (ст. 296 КК). Відмінність від групового порушення гро­мадського порядку (ст. 293 КК) та від масових заворушень (ст. 294 КК). По­станова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 10 «Про судову практику у справах про хуліганство».

Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних пред­метів (ст. 301 КК).

Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією (ст. 303 КК).

Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК).

Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних за­собів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 306 КК).

Незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, переве­зення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК).

Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотро­пних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ст. 308 КК).

Розголошення державної таємниці (ст. 328 КК).

Незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ст. 332 КК).

Ухилення від призову на строкову військову службу (ст. 335 КК).

Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державно­го кордону або військовослужбовцеві (ст. 342 КК).

Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ст. 343 КК).

Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК).

Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена гро­мадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 КК).

Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зо­бов'язань (ст. 355 КК).

Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних ма­шин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку (ст. 361 КК).

Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ст. 362 КК).

Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК). Відмін­ність від перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК). Поста­нова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 15 «Про су­дову практику в справах про перевищення влади або посадових повноважень».

Перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК).

Одержання хабара (ст. 368 КК).

Провокація хабара (ст. 370 КК).

Проблеми співвідношення: незаконне використання спеціальних техні­чних засобів негласного отримання інформації та використання спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації.

Завідомо незаконні затримання, привід або арешт (ст. 371 КК).

Примушування давати показання (ст. 373 КК).

Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ст. 383 КК).

Проблемні питання кримінальної відповідальності свідків і потерпілих.

Дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань (ст. 392 КК).

Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти (ст. 393 КК).

Приховування злочину (ст. 396 КК).

Непокора (ст. 402 КК).

Невиконання наказу (ст. 403 КК).

Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбов­цями за відсутності відносин підлеглості (ст. 406 КК).

Дезертирство (ст. 408 КК).

Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної, війни (ст. 437 КК).

Екоцид (ст. 441 КК).

Геноцид (ст. 442 КК).

Найманство (ст. 447 КК). Міжнародна конвенція про боротьбу з вербу­ванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців (ратифікована Україною 14 липня 1993 р.).